Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Strategisten päämäärien hyväksyminen

JARDno-2019-766

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osana strategiatyötä vision, arvot, ja viisi tulevaisuuskuvaa. Kuntalain 110§ mukaan kaupungin strategialla ja taloudella täytyy olla yhteys, mutta aiemmin hyväksytyissä tulevaisuuskuvissa ei ollut käsitelty talousnäkökulmaa lainkaan. Tämän vuoksi esitetään, että strategiaan liitetään kuudes tulevaisuuskuva (LIITE1) liittyen talouteen. Aiemmin hyväksyttyjä viittä tulevaisuuskuvaa on hiukan tiivistetty ja jäsennelty.

Kaupunginvaltuuston tulee hallintosäännön 4§:n mukaisesti hyväksyä strategiset päämäärät. Nämä on koottu strategiakartan muotoon, joka on oheismateriaalina. Strategiakartan tarkoituksena on toimia sovitinkappaleena tulevaisuuskuvien ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden välillä. Itse päämäärät ja niiden tiivistelmät on koottu liitteeseen (LIITE2). Tärkeä osa päämäärien määrittelyä ovat avainmittarit (KPI). Mittareita on tarkoitus tarkentaa osana talousarvioprosessia syksyllä. Seuraavassa vaiheessa lautakunnat ja konserniyhteisöt määrittelevät osana talousarviota valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu strategisista päämääristä. Mittareiden määrittely asettuu luontevaksi osaksi prosessia tämän yhteydessä. Oheismateriaalina on luonnos strategiakorteista, jotka on tarkoitus liittää osaksi seuraavaa talousarviokirjaa.

Strategiakartan luonnoksesta pyydettiin lausunnot lautakunnilta, konserniyhtiöiltä ja vaikuttamistoimielimiltä. Lisäksi valtuusto käsitteli strategiakarttaa seminaarissaan. Lausunnot ja lausuntopyyntö liitteineen ovat oheismateriaalina.

Strategiakartasta on tarkoitus laatia tiivistetty graafinen versio, kun päämäärien tekstit ja mittarit on hyväksytty. Luonnos tiivistetystä strategiakartasta on oheismateriaalina.

ON

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto

  1. hyväksyy liitteenä 1 olevan päivityksen tulevaisuuskuviin
  2. hyväksyy liitteenä 2 olevat strategiset päämäärät ja niiden tiivistelmät
  3. merkitsee tiedoksi mittareiden valmistelutilanteen, mittarit vahvistetaan osana talousarvioprosessia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV