Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Ero luottamustehtävästä / Van Schevikhoven Willem

JARDno-2019-1781

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mestaritoiminta Oy hallituksen puheenjohtaja Willem van Schevikhoven pyytää eroa Mestaritoiminta Oyn hallituksen puheenjohtajuudesta, koska kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 valinnut hänet kaupunginhallituksen jäseneksi. 

Mestaritoiminta Oy:n hallituksen kokoonpano     

          Varsinainen jäsen                                Henkilökohtainen vraajäsen

Willem van Scheviokhoven                Petri Graeffe

Lasse Puttonen vpj                             Seppo Vuoristo

Jarkko Wallenius                                Kari Ponto

Tuomo Virtanen                                  Pekka Lindroos

Tea Rantanen                                     Anni Fast

Lea Lehtola                                         Birgitta Björkstedt'

Riikka Juuma                                      Riitta Keinänen- Korpela

 

Kuntalaki 70 §

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Kuntalaki 73 §

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen

 

Mestaritoiminta Oy on kaupungin konserniyhteisö, johon edustajat on valinnut kaupunginhallitus.

Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. myöntää Willem van Schevikhovenille eron Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä
  2. valita Willem van Schevikhovenin sijaan jäsenen Mestaritoiminta Oy:n hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  3. esittää Mestaritoiminta Oy:lle jäsenistä nimettävän hallituksen puheenjohtajan.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana Kaarina Wilskman esitti, että nimetään Jukka Huikko Mestaritoiminta Oy:n hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja esitettäväksi hallituksen puheenjohtajaksi Willem van Schevikhovenin sijaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset