Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen, europarlamenttivaalit 2019

JARDno-2019-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuonna 2019 toimitettavat vaalit

Vuonna 2019 toimitetaan eduskunta- sekä europarlamenttivaalit.

Eduskuntavaali toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 3.-9.4.2019.
Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 15.5.-21.5.2019.

Vaalilain (714/1998) 15 §:n mukaan:

"Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 1.  kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä
 2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme."

Yleistä

Järvenpäässä äänestysalueita on yhteensä 9. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta asetetaan erikseen jokaisia vaaleja varten. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Jäsenen ja varajäsenen mahdollisuus osallistua toimielimen työhön on syytä varmistaa etukäteen ennen nimeämispäätöksen tekemistä.

Kelpoisuus

Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa kyseisessä vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avoliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan on tasa-arvolain mukaan valittava jäseniksi sekä miehiä että naisia. Sama koskee varajäseniä. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Jäsenistä ja varajäsenistä annettavat tiedot

Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee ilmoittaa nimen lisäksi arvoa tai ammattia koskevat tiedot sekä ehdottomasti ajan tasalla oleva osoitetieto ja puhelinnumero. Vaalien osalta on ehdottoman tärkeää, että luottamushenkilöihin saa tarvittaessa yhteyden myös puhelimitse.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (1. varajäsen, 2. varajäsen, 3. varajäsen).

Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset

Eduskuntavaalien ennnakkoäänestys suoritetaan kotimaassa 3.-9.4.2019 ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.5.-21.5.2019. Vaalitoimikunta työskentelee kahtena tai kolmena päivänä ko. aikana seuraavissa laitoksissa: Päihdesairaala (ent. Järvenpään sosiaalisairaala), Kivipuiston Monipalvelukeskus, Palvelutalo Kirkkopiha, Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskussairaala JUST, Pihlavistokoti, Lehmustokoti, Vaahterakoti, Hoivakoti Milja, Hoivakoti Elna-Maria, Hoivakoti Villa Kivi, Esperi Oy / Narikan hoitoyksikkö ja Esperi Oy / Hoitokoti Pähkinä.

Kotiäänestys

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestysajanjakson alkua ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.

Ehdotus vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa 14.4.2019 toimittettavaa eduskuntavaalia ja 26.5.2019 toimitettavaa europarlamenttivaalia varten liitteen mukaisesti

 1. yhdeksän (9) äänestysalueen vaalilautakuntaa, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä sekä
 2. laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä viisi varajäsentä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Tarja Edry esitti, että Keskustan edustajaksi vaalilautakuntaan nro 3. Lepola-Terioja valitaan Mervi Granqvist ja vaalilautakuntaan nro 6. Kinnari valitaan Tuula Erpola.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti Tarja Edryn esittämin muutoksin.

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on valinnut jäsenet vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan kokouksessaan 21.1.2019 § 17 vaalilain 15 §:n 1 momentin 1-kohdan mukaisesti. Päätöksenteon jälkeen on käynyt ilmi, että vaalilautakuntaan 2. KESKUSTA, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4 nimetty Anita Tenhunen on vaalilain 15 §:n 3 momentin perusteella tullut esteelliseksi toimimaan vaalilautakunnan jäsenenä. Kaupunginhallituksen tulee valita Tenhusen tilalle kyseiseen vaalilautakuntaan toinen henkilö.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valita vaalilautakuntaan 2. KESKUSTA, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4 Anita Tenhusen tilalle Pirjo Åkessonin.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Katja Repo ilmoitti, että henkilökohtaisista syistä johtuen Auvo Autio ei pääsekään osallistumaan vaalitoimikuntaan. Repo ehdotti hänen tilalleen Lassi Markkasta.

Eemeli Peltonen totesi, että KD Järvenpään puheenjohtaja oli sähköpostitse ilmoittanut Lauri Rantasen menettäneen paikkakunnalta pois muuton vuoksi kuntalain mukaisen vaalikelpoisuutensa. KD Järvenpään puheenjohtaja oli sähköpostissaan ilmoittanut, että Rantasen tilalle voidaan valita Asmo Korhonen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 4.3.2019 § 43 käsittelyn jälkeen ovat käyneet ilmi seuraavat muutostarpeet vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoihin:

 1. Kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet luovuttavansa vaalitoimikunnan 4. varajäsenen paikan kokoomukselle. Kyseiseen paikkaan on kaupunginhallituksen päätöksellä 4.3.2019 § valittu Asmo Korhonen. Kokoomus on ehdottanut, että Asmo Korhosen tilalle kyseiseen paikkaan valitaan Pentti Suhonen.
 2. Lisäksi kokoomus on ilmoittanut, että vaalilautakuntaan 7. TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI 4. varajäseneksi valittu Henri Isoahde on muuttanut pois Järvenpäästä 1.3. ja menettänyt siten vaalikelpoisuutensa. Kokoomus on ehdottanut, että Henri Isoahteen tilalle vaalilautakuntaan 7. TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI valitaan Benjamin Lamberg.
 3. Jouni Tallgren on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä vaalilautakunnan 6. KINNARI, Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus JUST varapuheenjohtajana Europarlamenttivaaleissa 2019.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valita

 1. vaalitoimikunnan 4. varajäseneksi Asmo Korhosen tilalle Pentti Suhosen.
 2. Henri Isoahteen tilalle vaalilautakuntaan 7. TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI 4. varajäseneksi Benjamin Lambergin.
 3. Jouni Tallgrenin tilalle vaalilautakuntaan 6. KINNARI, Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus JUST varapuheenjohtajan Europarlamenttivaaleihin 2019.

Käsittely 

Käsittelyn kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Jarno Hautamäki teki esityksen, että Jouni Tallgrenin tilalle vaalilautakuntaan 6 valitaan Jaakko Veijalainen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksissaan 21.1.2019 § 17, 4.3.2019 § 43 ja 18.3.2019 § 71 käsitellyt vaalilautakuntien ja -toimikunnan kokoonpanoja eduskunta- ja europarlamenttivaaleja 2019 koskien. Eduskuntavaalien aikana on käynyt ilmi, että useat vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valitut henkilöt ovat ilmoittaneet, etteivät olekaan käytettävissä vaalityöhön, johon kaupunginhallitus on heidät päätöksellään valinnut. Aiheutuneen henkilöstövajeen vuoksi vaalilautakunnat ovat joutuneet ottamaan itselleen vaalilain mukaista ylimääräisiä henkilöstöä muun muassa äänestyslippujen laskentaan.

Koska useat vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valitut henkilöt eivät ole olleet eduskuntavaaleissa 2019 sittenkään käytettävissä, on vaalilautakuntien ja -toimikunnan kokoonpanot syytä tuoda kaupunginhallitukselle uudelleen päätettäväksi, jotta varmistutaan siitä, että jokaisella lautakunnalla ja toimikunnalla on riittävä määrä henkilöstöä käytettävissään tulevissa europarlamenttivaaleissa.

Valtuuston puheenjohtaja esittelee vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoehdotukset kokouksessa. Taulukko hyväksytyistä kokoonpanoista lisätään pykälän liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa 26.5.2019 toimitettavaa europarlamenttivaalia varten liitteen mukaisesti

 1. yhdeksän (9) äänestysalueen vaalilautakuntaa,​ joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja,​ varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä sekä
 2. laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yhden vaalitoimikunnan,​ johon kuuluu puheenjohtaja,​ varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä viisi varajäsentä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valitut, kirjaamon lähiesimies, keskusvaalilautakunta