Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman hyväksyminen

JARDno-2019-984

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa
Kävelyn ja pyöräilyn rooli osana liikennejärjestelmää on viime vuosina noussut yhä keskeisempään asemaan. Tähän vaikuttavat muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä ja kansanterveyden parantaminen. Pyöräliikenteen roolin vahvistaminen arjen liikkumismuotona nähdään keskeisenä kestävän kaupunkiliikenteen kulmakivenä ja tärkeänä osaratkaisuna liikenteen päästövähennysvelvoitteisiin vastaamisessa. Liikenteestä aiheutuu noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, minkä takia päästövähennystoimenpiteitä tarvitaan erityisesti liikennesektorilla.
Vähenevän arkiliikunnan ja elintapasairauksien lisääntyvän riskin välillä on yhteys, joka korostaa hyötyliikunnan lisäämisen merkitystä terveyden edistämisessä. Liikenne ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty, että kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä tukevat toimenpiteet ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi keinoiksi lisätä terveyden ja fyysisen toimintakyvyn kannalta välttämätöntä fyysistä aktiivisuutta (LVM 3/2018).
Liikenne ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on esitetty, että tavoite kävely-ja pyörämatkojen määrän kasvusta valtakunnallisesti vuoteen 2030 mennessä on +30 % nykytilaan verrattuna (LVM 3/2018). Pyöräilyyn sijoitettu euro tulee yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin. Helsinki on arvioinut, että kerroin on kahdeksan. Terveyshyödyt Järvenpäässä olisi arviolta 1,0 m €/vuosi jos pyöräilyn suosio lisääntyisi 30 % nykyisestä (WHO health economic assesment tool).


Pyöräilyn kehittämissuunnitelman lähtökohdat
Järvenpään kaupungin vision tulevaisuuskuvissa linjataan, että Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja on aito pyöräilykaupunki (KV 18.6.2018 § 64). Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki -valtuustoaloitteen (22.1.2018) on allekirjoittanut 40 valtuutettua. Järvenpääläiset puolestaan näkevät pyöräilyolosuhteiden kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä kaupungin ympäristötyön painopisteistä (asukaskysely 2018).
Järvenpään pyöräliikenteen nykytilaselvitykseen (6.4.2018) on koottu pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman lähtökohdaksi tietoa nykytilasta ja keskeisistä kehittämistarpeista. Järvenpään tiiviissä kaupunkirakenteessa pyöräily on luonteva tapa liikkua. Järvenpäässä pyöräliikenteen osuus arjen matkoista on nykyään noin 15%, mikä on hyvä maan keskiarvoon (8%) verrattuna. Myös jalankulun osuus lyhyillä matkoilla on hyvä. Matkan kasvaessa yli 1 km henkilöauton osuus kasvaa rajusti ja etenkin näillä matkoilla pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen on runsaasti potentiaalia. Pyöräliikenteen järjestelyjen selkeydessä, tasalaatuisuudessa ja jatkuvuudessa on runsaasti parannettavaa.
Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn kulkumuotojen osuuden edelleen kasvattaminen. Pyöräliikenteen kokonaisvaltaisella kehittämisellä kannustetaan asukkaita kestäviin liikkumisvalintoihin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää panostusta pyöräilyyn, jotta pyöräily olisi houkuttelevaa entistä useammille.


Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman tavoitteet
Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmalla tavoitellaan, että pyöräliikenne asemoidaan uudelleen niin kaupungin liikennepolitiikassa kuin suunnittelujärjestelmissä kaupungin vision tulevaisuuskuvaa ja strategista tavoitetta vastaavaksi. Kehittämissuunnitelma toimii lähtölaukauksena johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle pyöräliikenteen edistämistyölle. Kehittämissuunnitelmassa esitellään periaatteet mm. pyöräliikenteen tavoiteverkosta, järjestelyperiaatteista erilaisissa liikenneympäristöissä, pyöräpysäköinnistä, kunnossapidosta ja seurannan kehittämisestä. Kehittämisohjelmassa esitetään sekä toimenpideohjelma että esitys investoinneista pyöräliikenteen pitkäjänteistä kehittämistä varten.
Suurimpana pyöräliikenteen ja jalankulun yhdistämisestä juontuvana ongelmana on pyöräily jalkakäytävätasoisilla kapeilla väylillä. Nykyinen pyörätieverkko on pääreitit mukaan lukien väylätyypiltään lähes poikkeuksetta noin kolme metriä leveää yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää. Tämä aiheuttaa eri nopeuksilla kulkevien ja tilatarpeeltaan erilaisten kävelijöiden ja pyöräilijöiden välisiä konfliktitilanteita. Etenkin jalankulkijoiden kokema turvattomuus lisääntyy. Samalla pyöräilyn sujuvuus kärsii. Suunnitelmassa esitetyillä toimilla parannetaan:
₋ Jalankulun olosuhteita ja keskustan käveltävyyttä
₋ Pyöräliikenteen sujuvuutta ja selkeyttä
₋ Liikenneturvallisuutta
₋ Kestävän kaupunkirakenteen edellytyksiä
₋ Kaupunkiympäristön viihtyisyyttä


Suunnitelman ydinviestit:
• Polkupyörä on ajoneuvo, joka rinnastuu muihin ajoneuvoihin niin suunnittelussa kuin liikennejärjestelyissä. Unohdetaan kevyt liikenne, koska kävely ja pyöräily ovat hyvin erilaisia liikkumistapoja.
• Tärkein pyöräliikenteen edistämiskeino on infrastruktuuri.
• Pyöräliikenteen kaksinkertaistaminen vaatii pyöräliikenteen yksinkertaistamista. Risteyksissä pyritään intuitiivisiin ja selkeisiin järjestelyihin, joita yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt ja väistämissäännöt tukevat.
• Investoinnit ovat välttämättömiä. Todellisen pyöräilykaupungin rakentaminen vaatii investointeja ja henkilöresursseja.
Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelmaa on koordinoinut ja ohjannut poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Hanke on rahoitettu puoliksi Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella. Konsulttina työssä on toiminut Strafica Oy.

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä:

 1. pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet ohjeellisena noudatettavaksi.
 2. kehittämissuunnitelmassa esitetyn pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilan (raportin sivu 14).
 3. suunnitelman mukaisesti ohjeellisena tulevana suunnitteluperiaatteena pyöräilyn erottamisen jalankulusta omaksi kulkumuodokseen.
 4. ohjeellisena kehittämissuunnitelmassa esitetyn edistämisen toimenpideohjelman 2019 - 2028 (raportin sivu 24) pyöräilyn kehittämiseksi.
 5. että kaupunginjohtaja nimeää eri toimialojen edustajista koostuvan pyöräilyn kehittämisen koordinointiryhmän
 6. että pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttamiselle varataan vuosittain määrärahat talousarvion puitteissa.

Käsittely

Asiaa olivat esittelemässä hankekehityspäällikkö(henkilötiedot poistettu), liikenneinsinööri (henkilötiedot poistettu) ja konsultti (henkilötiedot poistettu) Strafica Oy:stä.

Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki Laura Virkkusen kannattamana muutosehdotuksen. Muutosehdotus kuului seuraavasti:

"Poistetaan kohdat 1-3 päätösehdotuksesta ja muutetaan kohdasta 4 sana "ohjeistus" esimerkiksi "periaatteellisiksi ohjenuoriksi tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua tehtäessä" ja toimenpiteet tehtäväksi muiden rakennus- sekä huolto yms. töiden ohessa, ei erillisinä töinä ja projekteina."

Esittelijä ehdotti, että päätösehdotuksen kohtaa viisi muutetaan siten, että sanamuoto " kaupunginjohtaja nimeää" muutetaan muotoon "nimetään".

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko esittelijän muutos hyväksyä yksimielisesti. Todettiin, että esittelijän muutos voidaan hyväksyä yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä.

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 75%

  Mikko Vesterinen, Kaisa Saarikorpi, Markku Tenhunen, Minna-Maria Solanterä, Hilppa Loikkanen, Pirjo Komulainen, Liina-Lyydia Jämsä, Lasse Puttonen, Antti Heikkilä

 • Ei 2 kpl 17%

  Petri Perta, Laura Virkkunen

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Pekka Luuk

Valmistelija

 • Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä:

 1. pyöräilyn kehittämissuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet ohjeellisena noudatettavaksi.
 2. kehittämissuunnitelmassa esitetyn pyöräliikenteen pääverkon tavoitetilan (raportin sivu 14).
 3. suunnitelman mukaisesti ohjeellisena tulevana suunnitteluperiaatteena pyöräilyn erottamisen jalankulusta omaksi kulkumuodokseen.
 4. ohjeellisena kehittämissuunnitelmassa esitetyn edistämisen toimenpideohjelman 2019 - 2028 (raportin sivu 24) pyöräilyn kehittämiseksi. Ohjelman toteutusaikataulu päätetään 10-vuotisen investointiohjelman  käsittelyn yhteydessä.
 5. että nimetään eri toimialojen edustajista koostuvan pyöräilyn kehittämisen koordinointiryhmä.
 6. että pyöräilyn kehittämistoimenpiteiden toteuttamiselle varataan vuosittain määrärahat talousarvion puitteissa.

Käsittely

Asiaa olivat esittelemässä hankekehityspäällikkö Martina Jerima ja liikenneinsinööri Timi Veikkolainen.

Käsittelyn kuluessa esittelijä totesi, että hänen ehdotuksensa poikkeaa lautakunnan päätöksestä siten, että kohdan neljä loppuun on lisätty lause: "Ohjelman toteutusaikataulu päätetään 10-vuotisen investointiohjelman käsittelyn yhteydessä."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän lautakunnan päätöksestä poikkeavan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunkitekniikan johtaja, suunnittelupäällikkö, kaavoitusjohtaja, kaupungingeodeetti, liikuntapalveluiden työnjohtaja, yleiskaava-asiantuntija, kaavoituksen ja liikenteen erikoissuunnittelija, Uudenmaan ELY-keskus, Järvenpään Fillarikerho, Strafica Oy