Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Uusi Järvenpään Yhteiskoulu - hankkeen tilannekatsaus sekä valtuutuksen myöntäminen Mestaritoiminnalle

JARDno-2019-3180

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti. JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on n. 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu eli koulussa tulisi olemaan noin 900-1000 oppilasta ja kolme esiopetusryhmää. Tämän lisäksi Juholan koulun oppilaan siirtyvät uuteen koulurakennukseen.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti, joka on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata, vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK-koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019-2023 talousarvioon joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).

Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset

 1. Hankkeen pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina. Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115 JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)
 2. Juholan koulun oppilaita siirtyy uuteen koulurakennukseen noin 100 oppilasta heti rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan koulun oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu tapahtuvan 2020-luvun puolivälin jälkeen eli hankkeen laajuutta on tästä syystä kasvatettu.
 3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle. Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näistä lähtökohdista johtuen esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana hanketta. Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden tutkimusten pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy tuottaa Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjaustapaehdotuksen marraskuun 2019 aikana.
 4. Useista tunnistetuista etenemisvaihtoehdoista johtuen on käynnistetty ns. konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti. Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus-hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun käyttäjäkokemuksia.
 5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi Urheilukentän moduulikoulu noin 500 lapselle. Tällä hetkellä koulu hyödyntää osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi ruokailun ja käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on selvitetty, että nykyisten oppilasmääräennusteiden mukaan moduulikoulu kannattaa siirtää Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua palveluverkkolinjausten mukaisesti.

Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana Hiironen) on päättänyt esittää lopulliseen tarkasteluun kahta vaihtoehtoa, jotka tuodaan nyt Kaupunkikehityslautakunnan tietoon ja myöhemmin kohdassa Päätöksenteon aikataulu esitetyllä tavalla päätöksentekoon.

Hanke liittyy  Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon

Uuden JYK:n koko pohjautuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen, joka valmistui päätöksentekoon syksyllä 2018.

Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto

Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

 • Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
 • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
 • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
 • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

 • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
 • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostaminen

Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on helmikuu 2023. Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti toteutusmuodoksi ehdotetaan tilaajan hankkimaan suunnittelua ja rakentamista yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Päätöksenteon aikataulu

 • 22.10.2019 Hankkeen ohjausryhmä valitsee toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon InKAJR:lle
 • 24.10.2019 Kaupunkikehityslautakunta käsittelee hanketta ja antaa näkemyksen vaihtoehdoista
 • 31.10.2019 InKAJR käsittelee vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että se valitsee OPKA ja HYVO lautakunnille sekä kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitetettävän vaihtoehdon
 • 5.11.2019 OPKA käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
 • 14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
 • 18.11.2019 Kaupunginhallitus käsittelee hanketta ja esittää valtuustolle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
 • 9.12.2019 Valtuusto päättää hankkeesta

Pedagogiikka ja tilaohjelma

Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus. Pedagogista visiota on päivitetty syksyllä 2019. Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus). Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta (kts. liiteaineisto).

Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys

Syksyn 2018 aikana tutkittiin kohteen käyttöastetta ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin perusteella talven 2019-2020 aikana.

Hankkeen investoinnit ja budjetti

Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa. Syksyllä 2018 alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa. Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myyntituloja kaupungille kattamaan kustannuksia.

Teoreettiset ylläpitokustannukset pyritään esittämään seuraavaan päätöksentekoaineiston yhteydessä.

Kaupunkikuva

Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdille. Kaupunkikuva-arkkitehti on kommentoinut konseptivaihtoehtoja. (Kts. liite JYK_tontinkäyttö_kommentit_MSJ_SP).

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/ projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • merkitä konseptikehitysvaiheen tilanteen tiedoksi
 • että hankkeen toteutusta voidaan viedä eteenpäin vaihtoehdolla 1 (VE1) tai 6 (VE6) tai molemmilla
 • todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon aikataulu mukaisesti

 

Käsittely:

Asiantuntijana asias oli kuultavana Jani Kervinen Mestariasunnot Oy.

 

Käsittelyn aikana Petri Perta esitti Markku Tenhusen kannattamana, että

 • esittelijän esitys hyväksytään muutoin, paitsi että hankkeen toteutusta voidaan viedä eteenpäin VE 1:n mukaisesti

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Petri  Pertan muutosesityksen

 

 

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti

 • merkitä konseptikehitysvaiheen tilanteen tiedoksi
 • esittelijän esityksestä poiketen, että hankkeen toteutusta voidaan viedä eteenpäin vaihtoehto 1 (VE 1) mukaisesti
 • todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon aikataulu mukaisesti

 

 

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Valmistelussa päädyttiin marraskuussa 2018 siihen, että optimaalisin koulun koko on laajuudeltaan 4 sarjainen yhtenäiskoulu ja lisäksi varataan erityiselle tuelle 5 ryhmän tilat. Koulussa tulisi olemaan noin 900 - 950 oppilasta.  Alkuvuosina yläkoulun osuus on pienempi, mutta vuosikymmen puolivälin jälkeen sen osuus kasvaa ja vastaavasti alakoulun osuus pienenee. Koulun tilat suunnitellaan siten, että sinne on mahdollista sijoitta vuosikymmenen loppupuolella kuusi yläkoulusarjaa ja kolme alakoulusarjaa sekä lisäksi kolme esiopetusryhmää. Tämän lisäksi Juholan koulun oppilaat mahdollisesti siirtyvät myöhemmin uuteen koulurakennukseen.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti. Keskustan päiväkoti on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK - koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019 -​2023 talousarvioon joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).

Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset

 1. Hankkeen pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina. Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115 JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)

 2. Juholan yksikön noin 100 oppilasta siirtyvät uuteen koulurakennukseen heti rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan koulun oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu tapahtuvan mahdollisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen eli hankkeen laajuutta on tästä syystä kasvatettu.

 3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle. Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näillä perusteilla esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana hanketta. Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden tutkimusten pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy tuottaa Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjaustapaehdotuksen marraskuun 2019 aikana.

 4. Useiden tunnistettujen etenemisvaihtoehtojen vuoksi on käynnistetty ns. konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti. Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus -hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun käyttäjäkokemuksia.

 5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi Urheilukentän moduulikoulu noin 500 oppilaalle väistötiloiksi. Tällä hetkellä koulu hyödyntää osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi ruokailun ja käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on varmistunut, että palveluverkkolinjausten mukaisesti moduulikoulu kannattaa siirtää Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua.

 6. Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana Hiironen) on esittänyt lopulliseen tarkasteluun kolmea vaihtoehtoa, jotka tuodaan lautakuntien tietoon ja kohdassa Päätöksenteon aikataulu on ehdotus hankeen etenemistä päätöksenteossa.

Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon

Uuden JYK:n koko pohjautuu marraskuussa 2018 valmistuneeseen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen ja joulukuussa 2018 hyväksyttyyn kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Oppilasmäärä on tarkentunut siten, että yhtenäiskouluun sijoittuu yleisopetukseen 900 oppilasta ja erityisen tuen ryhmiin noin 30 oppilasta sekä vaativimman erityisen tuen opetukseen (Juhola) noin 100 oppilasta ja esiopetukseen 71 lasta eli yhteensä noin 1100 oppilasta/lasta.

Lisäksi päiväkotiin sijoittuu 4 isojen ryhmää ja kaksi pienten ryhmää eli yhteensä 108 lasta.

Edellisten lisäksi rakennuksessa järjestetään Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opetusta.  Ehdotettua kilpatason liikuntasalia käyttää koulun lisäksi laajasti eri liikunnan toimijat ja -ryhmät. 

Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto

Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

 • Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
 • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
 • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
 • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

 •  
 • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
 • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostaminen

Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on tammikuu 2023.

Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti toteutusmuodoksi ehdotetaan projektinjohtourakkaa.

Päätöksenteon aikataulu

 • Hankkeen ohjausryhmä valitsee 22.10.2019 toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon InKAJR:lle.
 • KAUKE 24.10.2019 käsittelee hanketta ja antaa näkemyksen vaihtoehdoista
 • InKAJR käsittelee 31.10.2019 vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että se valitsee lautakunnille ja kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitetettävän vaihtoehdon.
 • 5.11.2019 OPKA käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
 • 14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
 • Kaupunginhallitus 18.11.2019 käsittelee hanketta ja esittää valtuustolle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
 • Valtuusto päättää hankkeesta 9.12.2019

Pedagogiikka ja tilaohjelma

Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus. Pedagogista visiota on päivitetty syksyllä 2019.

Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).

Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta (kts. liiteaineisto).

Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys

Syksyn 2018 aikana tutkittiin kohteen käyttöastetta ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin perusteella talven 2019-2020 aikana.

Hankkeen investoinnit ja budjetti

Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa.

Syksyllä 2018 alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.

Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myynti tuloja kaupungille kattamaan kustannuksia.

Teoreettiset ylläpitokustannukset pyritään esittämään seuraavaan päätöksentekoaineiston yhteydessä.

Kaupunkikuva

Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdille. Kaupunkikuva-arkkitehti on kommentoinut konseptivaihtoehtoja.

Kaupunkikehityslautakunta piti ehdotetuista vaihtoehdoista parhaana vaihtoehtoa yksi (V1).

 

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus-ja kasvatuslautakunta päättää

 1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi.
 2. esittää,  minkä ohjausryhmän vaihtoehdon pohjalta toteutusta voidaan viedä eteenpäin.
 3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon aikataulu mukaisesti.

 

Käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, että opetus- ja kasvatuslautakunta yksimielisesti päätti esittää, että hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän VE 1:n ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Opetus-ja kasvatuslautakunta päätti

 1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
 2. esittää yksimielisesti, että hanketta viedään eteenpäin ohjausryhmän esittämän VE 1:n ehdotuksen mukaisesti
 3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon aikataulu mukaisesti

 

 

 

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Valmistelussa päädyttiin marraskuussa 2018 siihen, että optimaalisin koulun koko on laajuudeltaan 4 sarjainen yhtenäiskoulu ja lisäksi varataan erityiselle tuelle 5 ryhmän tilat. Koulussa tulisi olemaan noin 900 - 950 oppilasta.  Alkuvuosina yläkoulun osuus on pienempi, mutta vuosikymmen puolivälin jälkeen sen osuus kasvaa ja vastaavasti alakoulun osuus pienenee. Koulun tilat suunnitellaan siten, että sinne on mahdollista sijoitta vuosikymmenen loppupuolella kuusi yläkoulusarjaa ja kolme alakoulusarjaa sekä lisäksi kolme esiopetusryhmää. Tämän lisäksi Juholan koulun oppilaat mahdollisesti siirtyvät myöhemmin uuteen koulurakennukseen.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti. Keskustan päiväkoti on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK - koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019 -​2023 talousarvioon joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).

Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset

 1. Hankkeen pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina. Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115 JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)

 2. Juholan yksikön noin 100 oppilasta siirtyvät uuteen koulurakennukseen heti rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan koulun oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu tapahtuvan mahdollisesti 2020-luvun puolivälin jälkeen eli hankkeen laajuutta on tästä syystä kasvatettu.

 3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle. Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näillä perusteilla esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana hanketta. Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden tutkimusten pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy tuottaa Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjaustapaehdotuksen marraskuun 2019 aikana.

 4. Useiden tunnistettujen etenemisvaihtoehtojen vuoksi on käynnistetty ns. konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti. Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus -hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun käyttäjäkokemuksia.

 5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi Urheilukentän moduulikoulu noin 500 oppilaalle väistötiloiksi. Tällä hetkellä koulu hyödyntää osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi ruokailun ja käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on varmistunut, että palveluverkkolinjausten mukaisesti moduulikoulu kannattaa siirtää Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua.

 6. Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana Hiironen) on esittänyt lopulliseen tarkasteluun kolmea vaihtoehtoa, jotka tuodaan lautakuntien tietoon ja kohdassa Päätöksenteon aikataulu on ehdotus hankeen etenemistä päätöksenteossa.

Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon

Uuden JYK:n koko pohjautuu marraskuussa 2018 valmistuneeseen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen ja joulukuussa 2018 hyväksyttyyn kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan. Oppilasmäärä on tarkentunut siten, että yhtenäiskouluun sijoittuu yleisopetukseen 900 oppilasta ja erityisen tuen ryhmiin noin 30 oppilasta sekä vaativimman erityisen tuen opetukseen (Juhola) noin 100 oppilasta ja esiopetukseen 71 lasta eli yhteensä noin 1100 oppilasta/lasta.

Lisäksi päiväkotiin sijoittuu 4 isojen ryhmää ja kaksi pienten ryhmää eli yhteensä 108 lasta.

Edellisten lisäksi rakennuksessa järjestetään Järvenpään Opiston ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opetusta.  Ehdotettua kilpatason liikuntasalia käyttää koulun lisäksi laajasti eri liikunnan toimijat ja -ryhmät. 

Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto

Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

 • Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
 • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
 • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
 • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

 • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
 • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostaminen

Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on tammikuu 2023.

Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti toteutusmuodoksi ehdotetaan projektinjohtourakkaa.

Päätöksenteon aikataulu

 • Hankkeen ohjausryhmä valitsee 22.10.2019 toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon InKAJR:lle.
 • KAUKE 24.10.2019 käsittelee hanketta ja antaa näkemyksen vaihtoehdoista
 • InKAJR käsittelee 31.10.2019 vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että se valitsee lautakunnille ja kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitetettävän vaihtoehdon.
 • 5.11.2019 OPKA käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
 • 14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.
 • Kaupunginhallitus 18.11.2019 käsittelee hanketta ja esittää valtuustolle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon
 • Valtuusto päättää hankkeesta 9.12.2019

Pedagogiikka ja tilaohjelma

Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus. Pedagogista visiota on päivitetty syksyllä 2019.

Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).

Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta (kts. liiteaineisto).

Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys

Syksyn 2018 aikana tutkittiin kohteen käyttöastetta ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin perusteella talven 2019-2020 aikana.

Hankkeen investoinnit ja budjetti

Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa.

Syksyllä 2018 alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.

Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myynti tuloja kaupungille kattamaan kustannuksia.

Teoreettiset ylläpitokustannukset pyritään esittämään seuraavaan päätöksentekoaineiston yhteydessä.

Kaupunkikuva

Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin kaupunkikuva-arkkitehdille. Kaupunkikuva-arkkitehti on kommentoinut konseptivaihtoehtoja.

Kaupunkikehityslautakunta piti ehdotetuista vaihtoehdoista parhaana vaihtoehtoa yksi (V1).

 

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
 2. esittää, minkä ohjausryhmän vaihtoehdon pohjalta toteutusta voidaan viedä eteenpäin
 3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan Päätöksenteon aikataulu mukaisesti

 

Käsittely:

Asian käsittelyn alussa todettiin

 • päätöksenteko aikatauluun liittyen, että tässä vaiheessa asia ei mene kaupunginvaltuuston päätettäväksi
 • että esityslistan lähettämisen  jälkeen on tullut uusi VE 6 johdettu VE HI5, jossa liikuntahalli toteutetaan yksityisellä rahoituksella ja jolle valtuusto on myöntänyt ehdollisen takauksen (VE HI5)

 

Asian käsittelyn jälkeen puhenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta yksimielisesti hyväksyi esittelijän ehdotuksen täydennettynä siten, että toteutusta voidaan viedä eteenpäin ohjausryhmän esittämän vaihtoehto 1:n  (VE 1) mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti

 1. merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
 2. esittää, että toteutusta voidaan viedä eteenpäin ohjausryhmän esittämän vaihtoehto 1:n (VE 1) mukaisesti
 3. todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kohdan "Päätöksenteon aikataulu" mukaisesti

 

 

 

Valmistelija

Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta ja tarve

 

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2022 loppuun asti.

JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on yhtenäiskoulu, jossa on kolmisarjainen alakoulu sekä kuusisarjainen yläkoulu eli koulussa tulisi olemaan noin 900 - 1 000 oppilasta ja kolme esiopetusryhmää. Tämän lisäksi Juholan koulun oppilaat siirtyvät uuteen koulurakennukseen.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti. Keskustan päiväkoti on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK - koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen vuosien 2019 -​2023 talousarvioon joulukuussa 2018 (§ 104 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019).

 

Hankkeen hyväksymisen jälkeen tapahtuneet keskeiset muutokset

 

 1. Hanke pyrittiin toteuttamaan uudisrakennuksena elinkaariallianssina. Hankinta päätettiin keskeyttää tilaajan budjetin ylittävän tarjouksen takia (§ 115 JYK yhtenäiskoulun investointihanke, hankinnan keskeyttäminen)

 2. Juholan koulun oppilaita siirtyy uuteen koulurakennukseen noin 100 oppilasta heti rakennuksen valmistuessa. Aikaisemmassa hankevalmistelussa Juholan koulun oppilaiden siirtyminen uudisrakennuksen tiloihin oli suunniteltu tapahtuvan 2020-luvun loppupuolella eli hankkeen laajuutta on tästä syystä kasvatettu.

 3. Osan perusopetustoiminnan siirtämisestä Kansakoulunkadun koulurakennukseen on päädytty esittämään osana hanketta, sillä nykyinen tontti on osoittanut osin ahtaaksi koko kapasiteettia palvelevalle uudisrakennukselle. Lisäksi tämä ratkaisee Kansakoulunkadun tulevan käytön, sillä kohde on suojeltu ja sitä ei välttämättä voida purkaa, jos kohteeseen ei löydy muuta käyttöä. Näistä lähtökohdista johtuen esitetään, että Kansakoulunkatu perusparannetaan osana hanketta. Raksystems Oy on tutkinut kohteen kuntoa aikaisemmin ja näiden tutkimusten pohjalta on laadittu nykyiset kustannusarviot. Lisäksi FCG Oy on tehnyt Kansakoulunkadun koulun perusparannuksen korjattavuusarvion 31.10.2019. Arvion mukaan Kansakoulunkadun koulun on perusparannettavissa terveelliseksi ja turvalliseksi.

 4. Useista tunnistetuista etenemisvaihtoehdoista johtuen käynnistettiin ns. konseptikehitysvaihe (elokuu-lokakuu), johon kilpailutettiin arkkitehti. Konseptikehitysvaiheen tarkoituksena on tuottaa vaihtoehtoja JYK Kampus -hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi konseptikehitysvaiheessa on huomioitu elokuussa 2019 valmistuneen ja käyttöönotetun Kinnarin koulun käyttäjäkokemuksia.

 5. Rakennettavan koulun läheisyyteen on valmistunut kevään 2019 aikana uusi Urheilukentän moduulikoulu noin 500 lapselle väistötiloiksi. Tällä hetkellä koulu hyödyntää osin käytössä olevan JYK Urheilukadun tiloja esimerkiksi ruokailun ja käsityöopetuksen osalta. Konseptikehitysvaiheen aikana on varmistunut, että palveluverkkolinjausten mukaisesti moduulikoulu kannattaa siirtää Mankalaan JYK-hankkeen valmistuttua.

 6. Hankkeen ohjausryhmä (Veikko Simunaniemi, Marju Taurula, Kirsi Rinne, Juhana Hiironen) on päättänyt esittää lopulliseen tarkasteluun kolmea vaihtoehtoa, jotka tuodaan nyt kaupunginhallituksen tietoon ja myöhemmin kohdassa Päätöksenteon aikataulu esitetyllä tavalla päätöksentekoon. (Kts. tausta-aineisto).

 

Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon

Uuden JYK:n koko pohjautuu marraskuussa 2018 valmistuneeseen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen ja joulukuussa 2018 valtuustossa hyväksyttyyn kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan.

 

                      Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto

                      Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

   • Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK

   • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi

   • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7

   • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

 

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

   • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille

   • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostaminen

 

Tavoitteena koulutoiminnan aloittamiselle uudella JYK Kampuksella on viimeistään 1/2023

Johtuen kireästä aikataulusta ja kaupungin kustannuspaineesta, alustavasti toteutusmuodoksi ehdotetaan tilaajan hankkimaa suunnittelua ja rakentamista yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

 

Päätöksenteon aikataulu

 • KAUKE 24.10.2019 käsitteli hanketta sitä valmistelleen ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta ja esittää kaupunginhallitukselle hankeen toteuttamista

VE 1 pohjalta

 • INKAJR hyväksyi 31.10.2019 tausta-aineiston jatkokäsittelyn pohjaksi täydennettynä elinkaarikustannuksilla   kaupunginhallituksen käsittelyyn

 • 5.11.2019 OPKA käsitteli hanketta ohjausryhmän vaihtoehtoesitysten pohjalta ja esittää kaupunginhallitukselle hankeen toteuttamista VE1 pohjalta

 • 14.11.2019 HYVO käsittelee hanketta ja esittää kaupunginhallitukselle toteuttavaksi esitettävän vaihtoehdon.

 • Kaupunginhallitus 18.11.2019 päättää hankeen etenemisestä ja toteuttavaksi esitettävistä vaihtoehdoista

 

Pedagogiikka ja tilaohjelma

Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018 ja sitä on päivitetty syksyllä 2019. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).

Hankkeen kokonaislaajuus riippuu valittavasta konseptivaihtoehdosta (kts. liiteaineisto).

 

Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys

Syksyn 2018 aikana tutkittiin kohteen käyttöastetta ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta. Tilatehokkuutta ja tilojen monikäyttöisyyden tason tutkimista ja kehittämistä jatketaan valitun konseptin perusteella talven 2019-2020 aikana.

 

Hankkeen investoinnit ja budjetti

Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa.

Hankkeen yhteydessä peruskorjattavien alueen katujen  ja muiden yleisten  alueiden kustannusarvioksi on vuonna 2018 arvioitu noin 8 miljoonaa euroa.

Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myyntituloja kaupungille kattamaan hankeen kustannuksia.

Teoreettiset tilojen käyttöasteet pyritään esittämään seuraavan päätöksentekoaineiston yhteydessä.

 

Kaupunkikuva

Konseptivaihtoehdot on esitelty Järvenpään kaupungin lautakunnissa (KAUKE, OPKA). Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 24.10.2019 päättänyt yksimielisesti, että hankkeen toteutusta voidaan viedä eteenpäin vaihtoehto 1 (VE1) pohjalta esitetyn päätöksenteon aikataulun mukaisesti. Myös Opetus- ja kasvatuslautakunta päätyi 5.11.2019 kokouksessaan yksimielisesti esittämään  hankkeen valmistelun etenemistä VE 1 pohjalta.

OPKA ja KAUKE lautakunnissa ei ole käsitelty yksityisellä rahoituksella tehtävää liikuntahallikokonaisuutta, VE HI5, koska tämä vaihtoehto on esitetty vasta 13.11.2019. Vaihtoehto VE HI5 on kokoluokaltaan noin kaksinkertainen JYK:in yhteyteen suunniteltuun hallikokonaisuuteen nähden.

 

Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan projektipäällikkö Jani Kervisen kanssa

Toimivalta asiassa on kaupunginhallituksen, koska hankkeen arvo ylittää 2.000.000 euroa. Järvenpään kaupungin hallintosääntö, taloudellisen toimivallan siirtämistä koskeva liite 1, investointiosa kohta 5, rakennushankkeet ja projektit

 

________________

 

Hyvinvointilautakunta kokouksessaan 14.11.2019  § 63 asian osalta:

 • totesi
  • päätöksenteko- aikatauluun liittyen, että tässä vaiheessa asia ei mene valtuuston päätettäväksi
  • että esityslistan lähettämisen  jälkeen on tullut uusi VE 6 johdettu VE HI5:stä , jossa liikuntahalli toteutetaan yksityisellä rahoituksella ja jolle valtuusto on myöntänyt ehdollisen takauksen (VE HI5)

 

 • päätti
  • merkitä konseptikehtitysvaiheen tilanteen tiedoksi
  • yksimielisesti esittää, että toteutusta voidaan viedä eteenpäin ohjausryhmän VE 1:n mukaisesti
  • todeta, että hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä kokouksessa päivitetyn aikataulun mukaisesti

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. Merkitä konseptikehitysvaiheen tilanteen tiedoksi
 2. Hyväksyä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, pedagogiset lähtökohdat ja hankkeen laajuuden vaihtoehtojen Ve 1 tai Ve 6/ Ve HI 5 pohjalta lähtökohdaksi hankkeen kehitysvaiheeseen siirtymiselle
 3. Antaa luvan siirtyä koulukokonaisuuden osalta kehitysvaiheeseen, mutta liikuntasalin osalta selvitettävä mahdollisuutta sijoittaa hankkeen yhteyteen yksityisellä rahoituksella toteutettava liikuntahalli, jolle valtuusto on myöntänyt ehdollisen takauksen (VE HI5)
 4. Hyväksyä hankemalliksi projektinjohtourakan

 

Käsittely

Projektipäällikkö Jani Kervinen Mestaritoiminta Oy, rakennuttamisen asiantuntija Tuomas Talasma Boost Brothers Oy ja palvelualuejohtaja Marju Taurula esittelivät hanketta.

Tämän jälkeen käsiteltiin § 290 hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta ja tarve

Uuden JYK koulu kokonaisuuden rakentamisesta tehdyn päätöksen 18.11.2019 mukaan kaupunginhallitus antoi luvan siirtyä koulukokonaisuuden osalta kehitysvaiheeseen, mutta liikuntasalin osalta oli selvitettävä mahdollisuutta sijoittaa hankkeen yhteyteen yksityisellä rahoituksella toteutettava liikuntahalli, jolle valtuusto on myöntänyt ehdollisen takauksen (VEL HI5). Takauksen päätöstä on tarkistettu KV 9.12.2019 § 89.siten, että siitä on poistettu paikkasidonnaisuus. 

Tehtävänä on ollut tutkia oman liikuntahallin rakentamisen vaihtoehdot, kustannusvaikutukset sekä mahdollisen ulkopuolisen toteuttajan hallikokonaisuus (HI5).

Hankevalmistelun taustamateriaaliksi on koottu yhteen kaupunkitasoisesti   liikuntasalimuutokset ja tunnistettu jo aiemmin kaupungissa sisäliikuntapaikkojen lisätarve.

Hankkeen toimesta on valmisteltu 3 erilaista hallikokonaisuutta, jotka voisi toteuttaa koulun yhteyteen sekä lisäksi tutkittu HI5 areena- kokonaisuuden soveltumista koulukampukseen ja sen vaikutukset JYK kouluhankkeeseen sekä muuhun ympäristöön.

Alkuperäinen ajatus on ollut toteuttaa HI5 kokonaisuus liikuntakampukselle Kartanon koulun läheisyyteen, jolloin koulun käyttöön voisi vuokrata hallista lisätiloja esim. pallopeleihin.  Kartanon koululla ei ole omia liikuntatiloja ja sen läheisyydessä käytössä olevat liikuntatilat ovat nykyisin riittämättömät ja tulevaisuudessa koulun laajuus tulee todennäköisesti kasvamaan.

Hankkeessa huomioitavat asiat liikuntatilakonseptia valittaessa

 1. Koululiikunnan tarpeet ja pedagogiikka.
 2. Juholan yksikön oppilaiden liikuntatilatarve on myös huomioitava valittavassa vaihtoehdossa.
 3. HI5 kokonaisuuden rakentaminen johtaa Juholan yksikön purkamiseen, koska kokonaisuus ei mahdu uuden koulurakennuksen kanssa samalle tontille.
 4. Väestönsuojien tilaratkaisu tontilla ja sen aiheuttamat kustannukset.
 5. Kaupunkikuvalliset vaatimukset.
 6. Väistötilojen tarve ja niiden kustannukset.
 7. Liikuntapaikkojen tarve kaupunkitasolla eli poistuvat sekä rakentuvat liikuntapaikat.

Koulun yhteyteen toteutettavan liikuntatilan ja HI5- konseptilla toteutettavan liikuntatilan vertailua kampuksen ja koulun toiminnan kannalta on esitelty liitemateriaalissa.

Kaupunkikuvallinen lausunto liikunta-areenan sijoittamisesta Juholan yksikön paikalle

Juholan yksiön sijainti RKY-alueen (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö) pohjoispuolella Juholan peltojen päätepisteenä on kaupunkikuvallisesti vaativa, kun huomioidaan maakuntamuseon tiukka kanta Juholan peltojen avoimena ja alkuperäisen kaltaisena säilyttämisestä. Asemakaavassa on sallittua muuttaa rakennuksen korkeus nykyisestä III-kerrokseen, mikä tarkoittaa noin 10 m julkisivun korkeutta. Normaalirakennuksen harjakorkeus nousee siitä noin 4 metriä. Hallimaisen rakennuksen harjakorkeus nousee korkeammalle, mutta sen ei tule ylittää Kansakoulunkadun opistojen talon harjakorkeutta.

Hallimainen rakennus on hallitseva joka tapauksessa, kriteereitä kaupunkikuvallisesti:

 • Sen tulisi soveltua RKY-alueeseen esim. ratsastuskeskus Ainon ratsastustallien kanssa visuaalisesti yhteen.
 • Tontille tulevan rakennuksen tulee noudattaa RKY-alueella vaadittua laatutasoa
 • Julkisivut saisivat olla paremmin jäsenneltyjä ja rakennus tulisi olla julkisivultaan myös Kansakoulunkadun vanhaan rakennukseen sopiva.
 • Puujulkisivu sopisi hyvin tähän paikkaan. Jaoteltuna esim. niin, että runkorakenteet näkyvät ulkoseinässä ja korkeat, suuret ikkunat, joiden edessä puurimoitus (vaaka) katkaisee keskellä pitkän massan.

Kaupunkikuvallinen yhteenveto:

 • Jotta HI5 hallirakennus voidaan toteuttaa kyseiselle tontille tulee sitä muuttaa suunnitellusta RKY - alueelle paremmin sopivaksi.
 • Areenan rakentaminen tontille johtaa väistämättä Juholan yksikön purkuun ennen sen elinkaaren päättymistä.

Koulun yhteyteen tuleva liikuntatila

 • VEL 1 toteutusratkaisu perustuu koulun tarpeiden miniminimivaatimukseen: salin koko 1 000m2, vapaa korkeus 8 m sekä väliverhoilla 4 osaan jaettava.
  • Tämä ei palvele paikallisien urheiluseurojen eri lajitarpeita, joille noin 250 m2 salilohko ei ole riittävä, koska pelikenttien ympärille ei mahdu riittäviä reuna-alueita. Näiden tarpeiden mukaisesti 1 000m2 salin tulisi olla 3 osaan jaettava, joka ei vastaa koulun tarpeita.
  • alustava kustannusarvio 9 040 000€
 • VEL 2 toteutusratkaisu perustuu koulun, paikallisten urheiluseurojen sekä opiston yhdistettyihin vaatimuksiin: salin koko 1 215 m2, vapaa korkeus 9m, väliverhoilla 4 osaan jaettava. (katsomovaraus 300m2, noin)
  • Tämä salin koko sekä vapaa korkeus riittää myös kansallisen tason eri lajien vaatimuksille, mutta katsomokapasiteetti ei riitä.
  • Mikäli jokin paikallinen seura nousee pääsarjatasolle, niin kansallisen tason vaatimusten mukaiset lisäkatsomot on toteutettavissa myöhemmin mm. koripallon, lentopallon, sulkapallon sekä rytmisen voimistelun tarpeisiin eri tyyppisin kevytkatsomoin tai irtotuolein salin reunoille.
  • Kansallisen tason salibandy ja futsal pelikenttä varoalueineen kattaa koko salin. lisäkatsomokapasiteettia ei voida näiden lajien osalta toteuttaa täydellisesti
  • Alustava kustannusarvio 9 910 000€
 • VEL 3 toteutusratkaisu perustuu kansainvälisen kilpatason harjoitusolosuhteiden vaatimuksiin salin osalta: salin koko 1 215 m2, vapaa korkeus 12,5m.
  • Tämä salin koko ja vapaa korkeus riittävät kansainvälisen kilpatason eri lajien harjoitusvaatimuksille myös lentopallolle. Kansainvälisen kilpatason otteluiden katsomovaatimuksia ei saliin pysty toteuttamaan.
  • Alustava kustannusarvio 10 890 000€

Eri vaihtoehtojen kustannusten laskentaa on eritelty liitemateriaalissa.

Alkuperäisessä hankelaajuudessa on esitetty toteutettavaksi vaihtoehtoa VEL 3 mukaista saliratkaisua. VEL 2 vaihtoehto täyttää suurimman osan eri lajien kansallisen tason salivaatimuksista. VEL 2 vaihtoehto ei sovellu kansainvälisen lentopallon harjoituspaikaksi kuten vaihtoehto VEL 3. VEL 2 on kustannuksiltaan noin 980 000€ edullisempi.

Koulun yhteyteen toteutettavan liikuntasalin vaihtoehdoista valmistelijat esittävät suunnittelun pohjaksi valittavan VEL 2.

Tunnistettu säästöpotentiaali vaihtoehdossa 2

 • Hallikokonaisuuksilla on tunnistettu noin 1,5 – 2,0 M€ säästöpotentiaali, joka koostuu seuraavista edellytyksistä:
 • Halli voidaan toteuttaa teräsrakenteisena kevyillä julkisivuelementeillä.
 • Julkisivuverhous voidaan toteuttaa edullisemmin kaupunkikuvallisesti hyväksyttävin materiaalein esim. puuverhouksin.
 • Hallin sisäpuoliset seinä ja kattopintojen materiaalit on karsittu minimiin.
 • Hallin varustelun tasoa kevennetään minimiin, kuitenkin niin, että lajiolosuhteet täyttyvät.
 • Liikuntasalissa ei toteuteta näyttämörakenteita esitystekniikkoineen.
 • Tilaajan kehittämisvarausta on mahdollista pienentää hallikokonaisuuden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että halli tullaan toteuttamaan minimitasoon ja suunnittelun sekä rakentamisen edetessä ei ole mahdollista tehdä tason korotuksia.

Liikuntatilat HI5 konseptilla

HI5 hallin soveltuminen koulun liikunnanopetukseen edellyttää joitain muutoksia alkuperäiseen hallisuunnitelmaan verrattuna.  Yrittäjät ovet valmiita tutkimaan mahdollista laatutason nostoa verrattuna alkuperäiseen hallisuunnitelmaan. Yrittäjien kannalta laatutason nostamisesta aiheutuvat kustannukset ovat sen verran suuret, että niiden toteutuminen vaatisi kaupungin sitoutumisen salin vuokraukseen alkuperäisen suunnitelman 3 pv/vko sijasta 5pv/vko ja vähintään 10 vuoden ajan. Tarkempi selvitys oheismateriaalissa.

Liikuntasalin toteuttaminen HI5 -areenan konseptilla edellyttää kaupungin hankkeelta lisäkustannuksia erillisten VSS- tilojen rakentamisen, piha-alueen rakentamisen sekä Juholan yksikön esteettömien väistötilojen toteuttamiskustannusten osalta. Näiden kustannusten tasoksi on arviotu n. 4 540 000 € ja tämän lisäksi kaupunki menettää JYK tontin eteläosan (Juholan yksikkö) maankäytön tuotot 1 700 000 €. HI5 hallin tontin vuoratuotot ovat noin 10 000€/vuosi.

Valmistelun aikana on tiedostettu, että alkuperäinen HI5 kustannusarvio ei sellaisenaan voi toteutua Juholan koulun rakennuspaikalla. Lisäkustannuksia muodostuu kaupunkikuvallisista vaatimuksista, maaperäolosuhteista sekä koululiikunnan ja urheiluseurojen tarpeiden huomioimisesta salin korkeuteen, -varustetasoon sekä hallin sosiaalitilojen ja katsomotilojen lisäämisestä. Näitä kustannuksia ei ole vielä voitu tässä selvityksessä arvioida tarkemmin.

Koko hankeen kustannusten vertailua koulun yhteyteen toteutettavan VEL 2 liikuntatilan ja HI5- konseptilla toteutettavan liikuntatilan osalta on esitelty liitemateriaalissa.

Yhteenveto

Oheismateriaalissa olevan liikuntapalveluiden laatiman liikuntasalien selvityksen mukaan sisäliikuntapaikoissa on ollut ja tulee olemaan merkittävästi muutoksia ja harrastajilta on tullut toiveita lisätiloista. Näiden ja alustavien kiinteistölinjausten mm. perusteella tarvitaan sisäliikuntatiloja sekä Uusi JYK - kampuksella että Kartanon liikuntakampuksella.  Jos HI5 toteutetaan Kartanon koulun läheisyyteen, voidaan sillä vastata Kartanon koulun liikuntatilan lisätarpeeseen myös suunnitteilla olevan uuden koulun osalta. 

Hanke esittää toteutettavaksi vaihtoehtoa VEL 2 seuraavista syistä:

 • Juholan koulurakennus voidaan säilyttää ja sen käyttöä jatkaa elinkaarensa päähän.
 • HI5 areenan aiheuttamat lisäkustannukset hankkeelle ovat mittavat (4 540 000) ja tällä kustannuksella ei saada arvoa rahalle.
 • Kansallisen tason lajiolosuhteet saadaan varmistettua.
 • Hintaero näiden kahden vaihtoehto välillä VEL2 /HI5 on 2 310 000€– 4 070 000€. riippuen toteutustavasta
 • Hintaero vaihtoehdon VEL 1 / HI5 välillä on 2 500 000 €.
 • Juholan yksikkö tarvitsee väistötilat vähintään 3 vuodeksi, jos toteutetaan HI5 areena ennen JYK valmistumista. kustannus tälle on noin 1.6milj€
 • JYKin salin pukuhuoneet voivat olla urheilukentän kanssa yhteiskäytössä.
 • Koululla esteetön sisäyhteys liikuntatiloihin.

Mestaritoiminnan valtuutus

Mestaritoiminta Oy hakee kaupungin valtuutusta valmistelemaan hankinnat ja sopimukset puolestaan kaupungin nimiin.

Valmisteltu yhteistyössä Mestaritoiminnan rakennuttajapäällikkö Jani Kervisen ja projektipäällikkö Teemu Jaakkolan kanssa.

MT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. että Uusi JYK- kampuksen liikuntatiloja ei toteuteta HI5- areena hankkeen kautta
 2. että Uusi JYK- kampuksen liikuntatilat toteutetaan VE2 laajuisena koulun yhteyteen. Vaihtoehdon suunnittelussa tulee huomioida tunnistetut säästömahdollisuudet.
 3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n valmistelemaan ja päättämään hankinnat ja allekirjoittamaan ja valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.

Kaupunginhallitus edellyttää, että tästä liikuntatilasta liikuntapalveluille aiheutuvat nettokäyttömenot katetaan liikuntapalveluiden talousarviosta siten, ettei liikuntapalveluiden määrärahaa ole tämän vuoksi nostettava.

 

Käsittely 

Projektipäällikkö Teemu Jaakkola ja rakennuttajapäällikkö Jani Kervinen selostivat asiaa.

Esittelijä täsmensi päätösehdotustaan kuulumaan päätöskohdan 3 osalta siten, että Mestaritoiminta Oy valtuutetaan valmistelemaan ja päättämään kehitysvaihetta koskevat hankinnat ja allekirjoittamaan ja valvomaan asiaa koskevat sopimukset kaupungin puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täsmennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiemmat hankkeen käsittelyt kaupunginhallituksessa 18.11.2019 § 295 sekä 13.1.2020 § 3.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.11.2019 on hankemalliksi hyväksytty projektinjohtourakka.

Kaupunginhallituksen kokouksissa 18.11.2019 sekä 13.1.2020 on hyväksytty hankkeen kokonaisbudjetti 49.710.000 €, joka koostuu tehtyjen päätösten mukaisesti seuraavista kokonaisuuksista:

 • Uusi koulurakennus 27.100.000 €
 • Kansakoulunkadun perusparannus 12.700.000 €
 • Liikuntasali 9.910.000 €.

Kaikki esitetyt summat alv 0%.

Liikuntasalipäätöksen jälkeen hankkeen suunnittelua on jatkettu käyttäjien kanssa yhteistyössä. Tämän hetkiset arkkitehtisuunnitelmat esitellään kokouksessa. Keittiö tullaan toteuttamaan valmistuskeittiön sijaan jakelukeittiönä.

Projektinjohtourakoitsijahankinnan ennakkoilmoitus on julkaistu Hilmassa 18.1.2020. Mestaritoiminta Oy pyysi ennakkoilmoituksessa ilmoittautumisia markkinavuoropuheluun, jotka pidettiin neljän rakennusliikkeen kanssa 12.2.2020.

Hankkeen ehdotussuunnitelmia esitellään Opetus- ja Kasvatuslautakunnassa 25.2.2020 sekä Kaupunkikehityslautakunnassa ja Hyvinvointilautakunnassa 27.2.2020.

Valmistelu yhteistyössä Mestaritoiminnan projektipäällikkö Teemu Jaakkolan kanssa.

MT

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. merkitä tiedoksi hankkeen valmistelutilanteen.
 2. että Uusi JYK- kampuksen keittiö toteutetaan jakelukeittiönä.
 3. valtuuttaa Mestaritoiminta Oy:n tekemään Uusi JYK- kampuksen projektinjohtourakoitsijan hankinnan ja hankintaan liittyvän sopimuksen hyväksytyssä budjetissa.
 4. antaa Mestaritoiminta Oy:lle valtuutuksen valmistella sekä päättää toteutusvaihetta koskevat hankinnat sekä allekirjoittaa ja valvoa asiaa koskevat sopimukset  kaupungin puolesta.

 

Päätös

Asia poistettiin esittelystä. 

Kokouskäsittely

Arkkitehti Eero Renell ja projektipäällikkö Teemu Jaakkola ja Tuomas Talasma selostivat hanketta. 

Asian käsittely keskeytettiin ja siirryttiin käsittelemään asiakohtaa § 38.

Kaupunginjohtaja poisti asian esittelystä. 

Tiedoksi

Mestaritoiminta Oy