Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 1.9.2022 tehdystä kantelusta

JARDno-2022-1719

Valmistelija

  • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi
  • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta on saapunut 26.9.2022 selvitys- ja lausuntopyyntö koskien 1.9.2022 vireille tullutta kantelua. Perustuslain (731/1999) 111 §:n 1 momenttiin sekä apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätökseen viitaten kaupunkia on pyydetty toimittamaan kantelun tutkimiseksi pyydetyt selvitykset sekä oma lausuntonsa asiassa 25.11.2022 mennessä.

Lausuntoluonnos on pykälän liitteenä.

Kuntalain (410/2015) 39.1 §:n 4-kohdan mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Toimivalta lausunnon antamiseen eduskunnan oikeusasiamiehelle on kyseisen lainkohdan perusteella kaupunginhallituksella. 

Kanteluasiakirjat ovat ennen asiassa annettua ratkaisua salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24.1 §:n 6-kohdan perusteella, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle.

ML

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle liitteen mukaisen lausunnon. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että lausuntoa täsmennetään kaupunginhallituksen keskustelun perusteella.  

Tiedoksi

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia