Kaupunginhallitus, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 294 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.11.2022 käsiteltiin asiat § 88-92. Pöytäkirja on nähtävillä 24.11.2022 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa tietoverkossa. 

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Tämän pykälän liitteenä on kaupunginvaltuuston 21.11. kokouksessa tulleet muutokset § 91 Luonnonsuojelualueiden perustaminen "Isokydön purolehto luonnonsuojeluhakemus" . Muutokset ovat seuraavat:

"SUOSTUMUS LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEEN /Isokydön purolaakson lehto 
Kohtaan Sallitut toimenpiteet on tehty lisäys:  
alueella on sallittu: 
pienimuotoisten kuntosuunnistustapahtumien järjestäminen muutaman kerran vuodessa

Ehdotus

Esittelijä

  • Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja, eemeli.peltonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että

  1. kaupunginvaltuuston 21.11.2022 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
  2. valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muuten lainvastainen ja
  3. päättää panna päätökset täytäntöön. 

 

Käsittely

 

Iiris Laukkanen ilmoitti esteellisyydestä § 294. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 1 (asianosaisuus) ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi 7.38-7.39.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Tämä pykälä päätettiin käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.   

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.