Kaupunginhallitus, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Lausunto / Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2023 -luonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta

JARDno-2023-566

Valmistelija

 • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

HSL pyytää 3.4.2023 päivätyllä kirjeellä lausuntoa Järvenpäältä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2023-luonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta 25.5.2023 mennessä.
Suunnitelmaluonnos muodostaa kokonaisuutena yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta, asumisesta ja liikennejärjestelmästä. Samalla suunnitelma on seudun lakisääteinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sitä koskee viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (200/2005) ja asetuksessa (347/2005) tarkoitettu velvoite laatia suunnitelmasta ympäristöarviointi.

MAL 2023 -suunnitelma on vuoteen 2040 ulottuva strateginen seudullinen suunnitelma, jossa luodaan näköalaa myös pitkällä aikavälillä vuoteen 2060 asti. Vuonna 2023 valmistuvaan suunnitelmaan on sisällytetty seudun maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto ja kaikki kulkumuodot sisältävän liikennejärjestelmän kehittämistoimet. Suunnitelma toimii kuntien yhteisenä tahdonilmaisuna seudun kehityksestä. Suunnitelma ei ole luonteeltaan juridisesti sitova, mutta muodostaa osaltaan lähtökohtia kuntien kaavoitukselle, asunto-ohjelmille ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. MAL 2023 -suunnitelma toimii lähtökohtana valtion ja kuntien väliselle MAL-sopimukselle, jossa sovitaan tärkeimmistä lähivuosien maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteistä Helsingin seudulla.


Suunnitelmaluonnos on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä ja siitä ovat vastanneet alueen kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo sekä HSL, HSY, Uudenmaan liitto sekä valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset. 


Lausuntojen ja kannanottojen jälkeen MAL 2023 -suunnitelma viimeistellään kesällä 2023, jonka jälkeen HSL:n hallitus tekee liikennejärjestelmäpäätöksen HSL:n jäsenkuntien osalta ja lähettää suunnitelman KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kautta HSL- kuntayhtymään kuulumattomiin KUUMA-kuntiin liikennejärjestelmäpäätöksen tekemistä varten. Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK puolestaan käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan sen maankäyttöä ja asumista koskevat osat ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi pääkaupunkiseudun kuntiin. KUUMA-kunnat saavat suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta hyväksyttäväkseen kuntien yhteisen KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan kautta. 
Tavoitteena on, että suunnitelmista on päätökset elokuun 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen niiden pohjalta voidaan neuvotella seuraava 12-vuotinen MAL-sopimus.

Järvenpään lausunto täydentää KUUMA-seudun kuntien yhteistä lausuntoa. KUUMA-lausunnossa näkökulma on seudullinen ja keskittyy koko alueen kehittämiseen. KUUMA-seudun lausunto on ollut hyväksymiskäsittelyssä KUUMA-komissiossa 11.5. ja KUUMA-johtokunnassa 17.5. 


Asian liitteeksi on liitetty merkittävimmät asiakirjat. Muut kaavaa koskevat liiteaineistot ja valmistelumateriaali on ladattavissa MAL 2023 -sivuilta: https://www.hsl.fi/hsl/mal/mal-2023

HP

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa HSL:lle liitteen mukaisen lausunnon MAL 2023 suunnitelmaluonnoksesta.

 

Käsittely

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula selosti asiaa.

Laura Virkkunen teki Mikko Taavitsaisen kannattamana seuraavat muutosehdotukset: 

Muutosehdotus 1  

- Sivu 1 Luku 1/ i lisätään lihavoidut virkkeet ja jaetaan kahteen kappaleeseen:  

Järvenpään kaupungin näkökulmasta tavoite kohdistaa 95 % uudesta asuntotuotannosta ensisijaisille vyöhykkeille on kannatettava. Ensisijainen kehittämisvyöhyke on Järvenpään osalta riittävällä tarkkuudella määritelty. Järvenpään kaupungin kuntakohtainen asuntotuotantotavoite tulee tarkentumaan asunto-ohjelman käsittelyn yhteydessä. Asunto-ohjelman käsittely on parhaillaan kesken. Järvenpään asuntotuotantotavoitteet ovat suhteutettuna muiden alueen kuntien tavoitteisiin nähden suuret. MAL-sopimuksessa esitetyt asuntotuotantotavoitteet ovat minimimääriä ja tosiasiassa voivat toteutua suurempana. Järvenpään asuntotuotantotavoite tulee laskea 450–500 asuntoon vuositasolla. 

Erityisesti juna-asemiin tukeutuvan maankäytön tiivistäminen on linjassa Järvenpään omien tavoitteiden ja tulevaisuuden maankäytön suunnitelmien kanssa. On hyvä, että kärkitoimenpiteiden joukkoon on nostettu juna-asemien perusparantaminen ja kehittäminen, jotta junamatkustaminen säilyy vetovoimaisena vaihtoehtona kaikille väestöryhmille. 

 

Muutosehdotus 2 

-Sivulta 4 luvusta 2 / iii poistetaan kursivoidut virkkeet ja lisätään lihavoitu:  

Järvenpään kaupunki tulee tulevaisuudessa soveltamaan tiukempaa pysäköintipolitiikkaa, mutta yleisellä tasolla Kuntien tulisi säilyttää subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti oikeus päättää itsenäisesti omasta pysäköintipolitiikastaan sekä mitoituksen että hinnoittelun suhteen. Helsingin seudun kunnissa on suurta vaihtelevuutta yhdyskuntarakenteen osalta, joten on mielekästä sallia erilaisia maankäytön ratkaisuja myös pysäköinnin osalta. Tämä koskee myös esimerkiksi yhteiskäyttöautojen huomioimista pysäköintinormeissa.  

Järvenpään kaupunki toistaa KUUMA-seudun yhteislausunnoissa nyt ja aiemmin todetun vastustuksen tiemaksujen käyttöönottoa kohtaan Helsingin seudulla. MAL 2023 -suunnittelun vaikutusten arvioinnin suosituksissa ei ole otettu huomioon tiemaksujen negatiivisia vaikutuksia tai näiden kohdentumista kehysalueelle. Negatiivisiin vaikutuksiin lukeutuvat muun muassa työvoimasaavutettavuuden heikentyminen ja kohdentuminen liikkujiin, joilla ei ole vaihtoehtoa oman auton käytölle. Tiemaksujen sijaan valtion suunnasta tarvitaan instrumentteja sähkö- ja kaasuautojen yleistymisen edistämiseksi seudulla. Yleisellä tasolla työvoimasaavutettavuuteen negatiivisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin suhtaudutaan kielteisesti. Taajamien nopeusrajoitusten alentaminen soveltuvin osin on kuitenkin Järvenpään kaupungin tavoitteiden mukaista. Järvenpää päättää taajamien nopeusrajoituksista subsidiariteettiperiaatteen ja tarpeiden mukaisesti paikallisesti. 

 

Muutosehdotus 3 

-  Sivulle 4 luku 3: Poistetaan kursivoitu virke ja lisätään lihavoitu 

MAL-suunnitelman valmistelussa ovat asiantuntijaryhmät käyttäneet monien toimenpidekokonaisuuksien valmisteluun paljon aikaa, mutta lausunnoille tulleessa suunnitelmaluonnoksessa moni niistä on valitettavasti menettänyt teränsä ennen lausuntovaihetta tehtyjen tarkennusten myötä.

Järvenpään luottamushenkilöillä ei ole ollut tosiasiallisesti laajaa mahdollisuutta osallistua valmisteluvaiheeseen, mikä voi heikentää MAL-sopimuksen mahdollisuuksia menestyä päätöksenteossa.  

 

Muutosehdotus 4 

- Sivulle 5 luku 4 lisätään seuraava kappale: 

Helsingin seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta näemme tärkeänä, että mahdollisuutta yksityisautoiluun ei tulevaisuudessa vaaranneta alueellisella politiikalla. Yksityisautoilun vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta luonnos on vahvasti ohjaava ja rajoittava. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta tulee lisätä muilla keinoilla kuin pysäköinnin ja liikenteen vaikeuttamisella tai autoilun kustannusten väkinäisellä nostamisella. 

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi alla todettu. 

Äänestykset:

Äänestys 1

JAA: esittelijän päätösehdotus
EI: Virkkusen muutosehdotus 1

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 (JAA) - 7 (EI) hyväksyneen Virkkusen muutosehdotuksen.  

Äänestys 2

JAA: esittelijän päätösehdotus
EI: Virkkusen muutosehdotus 2

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 2 (JAA) - 9 (EI) hyväksyneen Virkkusen muutosehdotuksen.  

Äänestys 3

JAA: esittelijän päätösehdotus
EI: Virkkusen muutosehdotus 3

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 6 (JAA) - 5 (EI) hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen. 

Äänestys 4

JAA: esittelijän päätösehdotus
EI: Virkkusen muutosehdotus 4

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 1 (JAA) - 10 (EI) hyväksyneen Virkkusen muutosehdotuksen.  

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen päätösehdotusten mukaisesti muutosehdotuksilla 1, 2 ja 4 täsmennettynä.

 

 

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 36%

  Eemeli Peltonen, Katri Kuusikallio, Pirjo Komulainen, Henry Berg

 • Ei 7 kpl 64%

  Laura Virkkunen, Tuija Kuusisto, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Tiia Östberg, Tomi Passi, Willem van Schevikhoven

 • Kyllä 2 kpl 18%

  Katri Kuusikallio, Henry Berg

 • Ei 9 kpl 82%

  Laura Virkkunen, Willem van Schevikhoven, Eemeli Peltonen, Tuija Kuusisto, Ismo Nöjd, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Tiia Östberg, Pirjo Komulainen

 • Kyllä 6 kpl 55%

  Eemeli Peltonen, Tuija Kuusisto, Pirjo Komulainen, Katri Kuusikallio, Willem van Schevikhoven, Tiia Östberg

 • Ei 5 kpl 45%

  Laura Virkkunen, Mikko Taavitsainen, Ismo Nöjd, Henry Berg, Tomi Passi

 • Kyllä 1 kpl 9%

  Katri Kuusikallio

 • Ei 10 kpl 91%

  Laura Virkkunen, Eemeli Peltonen, Tuija Kuusisto, Willem van Schevikhoven, Tiia Östberg, Tomi Passi, Ismo Nöjd, Henry Berg, Mikko Taavitsainen, Pirjo Komulainen