Kaupunginhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 306 Vastuuvakuutuksen periaatteet

JARDno-2021-2277

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallinnon vastuuvakuutus kattaa yhtiön johtohenkilöiden henkilökohtaista korvausvastuuta. Vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin aiheuttama vahinko voi kohdistua yhtiöön, yhtiön osakkeenomistajaan tai johonkin ulkopuoliseen tahoon, esimerkiksi yhtiön velkojaan. 

Järvenpään kaupungin hallinnon nykyinen vastuuvakuutus päättyy sopimuksen mukaan 5.12.2021. Vakuutus on hankittu ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä (DUAL) aiemman meklarin (Novum Oy) välityksellä. Kaupungin nykyinen vakuutusmeklari (Rewenda Oy) suosittelee vakuutuksen siirtämistä kotimaiseen vakuutusyhtiöön, mikä tarkoittaa muutosta vakuutettujen määrään, vakuutuksella katettaviin tapahtumiin ja vakuutusmaksuihin. 

Nykyinen vakuutus kattaa laajalti henkilöstöä ja kaupungin nimissä luottamustehtäviin nimettyjä ja se ulottuu lähes kaikkiin taloudellisiin vaatimuksiin. Kotimaista vakuutusta ei ole saatavissa täysin samassa laajuudessa kuin ulkomaisia, mutta vastaavasti vakuutusmaksu on kotimaisissa selkeästi edullisempi (5000-8000 euroa) ja korvauskäytännöt ja vakuutuksiin sovellettava lainsäädäntö on tiedossa. Kaupungin vakutuusmaksu nykyisestä vakuutuksesta on 27960 euroa/vuosi. Vakuutuksen jatkaminen ulkomaisen toimijan kanssa edellyttää myös meklarisopimuksen jatkamista aiemman meklarin kanssa, mikä nostaa vuosittaista kustannusta 3000 eurolla. 

Rewendan tuottaman vakuutusvertailun ja -analyysin mukaan olennaisimmat muutokset koskevat vakuutettujen piirin ja huomioitavien vaatimusten laajuutta siirryttäessä kotimaiseen vakuutusyhtiöön. Nykyisessä vakuutuksessa molemmat ovat laajasti kirjoitettu. Vakuutettuina on laaja joukko henkilöitä ja vaatimus voi olla melkein mikä tahansa taloudellinen vaatimus. Kotimaisten yhtiöiden kanssa ei päästä aivan yhtä laajoihin määritelmiin. Käytännössä muutoksen merkitys ei välttämättä ole niin suuri, koska henkilökohtainen vastuu on Suomessa melko tarkkaan laissa säädeltyä. Kaupunkien osalta on melko tulkinnanvaraista, onko tällaista vastuuta lainsäädännön valossa lainkaan. Laajentamalla vakuutusta tavanomaisen sisältöä kattavammaksi, voidaan kotimaisellakin vakuutuksella varmistaa se, että puolustuskuluja korvataan, jos joku korvauksia vaatii. 

Nykyisen, ulkomaisen vakuutuksen huonona puolena on se, että korvauskäytännöstä ja lainsäädännön tuntemuksesta ei ole tietoa. Ulkomaiset yhtiöt usein myös edellyttävät, että henkilölle oikeasti esitetään korvausvaatimus, kun taas kotimaiset yhtiöt ovat ainakin tähän mennessä hyväksyneet vahingon käsittelyyn kevyemmillä perusteilla.

Kotimaan markkinoilta katsotaan saatavan turvan, joka on tosiasiallisesti hyvä ja riittävä. Varsinkin, kun vakuutettujen määrä pyritään kirjoittamaan vakuutuksessa mahdollisimman laajaksi. Vakuutuksen vaihtumisen mahdollisesti aiheuttamaa riskiä voidaan myös kattaa ottamalla uuteen vakuutukseen ns. retrosuoja, jolloin uuden vakuutuksen piiriin saadaan sovitusta päivämäärästä alkaen sellaisia vahinkoja, jotka tulevat ilmi vasta uuden vakuutuksen aikana. Ne vahingot, jotka on jo ilmoitettu nykyiseen vakuutusyhtiöön, käsitellään loppuun nykyisen vakuutusyhtiön toimesta, vaikka vakuutus päättyy. Vakuutuksen päättymisen jälkeen on 60 päivän automaattinen "discovery period", jonka aikana ilmenneet vahingot, jotka ovat sattuneet ko. vakuutuksen voimassa ollessa, voi vielä ilmoittaa vanhaan vakuutusyhtiöön. 

Päätosvalta vakuutuksen hankinnasta on Kaupunginhallituksen toimintaohjeen (KH 14.6.2021 § 172) mukaisesti talousjohtajalla kaupunginhallituksen hyväksymien vakuuttamista koskevien perusteiden puitteissa. Vakuutuksen sisällön muuttuessa aikaisemmasta pyydetään hyväksyntä vakuutuksen laajuuden muutoksesta ja vakuutusten siirtämisestä kotimaiseen yhtiöön.    

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallinnon vastuuvakuutuksen periaatteiden muutoksen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, palvelualueiden johtoryhmät, esimiehet