Kaupunginhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 305 Valtuustoaloite / Hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta

JARDno-2021-1263

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen valtuustoaloitteen hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta. Aloitteessa on kyse luottamushenkilöiden roolin vahvistamistamisesta

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 24.5.2021 § 36

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta hallintopalveluihin valmisteluun. Aloitteessa on kyse luottamushenkilöiden roolin vahvistamistamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuutettu Lassi Markkanen on 24.5.2021 tehnyt valtuustoaloitteen hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta. Aloitteessa ehdotetaan hallintosääntöä täsmennettäväksi siten, että hallintosäännön kirjausta "Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista." Tekstin soveltamisesta on noussut esiin erilaisia tulkintoja.

Hallintosäännön määräysten tulee olla ylätasoisia, jotta niitä voidaan soveltaa erilaisiin käytännössä ilmeneviin, vaihteleviin tilanteisiin. Kaikenkattavaa, tulkinnalta vapaata kirjausta ei vaihteleviin tilanteisiin voida käytännössä laatia. 

Toimielin voi voimassa olevan hallintosäännön mukaan poikkeuksellisissa tapauksissa ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti näitä tilanteita pyritään välttämään. Joskus voi kuitenkin olla välttämätöntä tuoda esittelijän esityksetä valmisteltu asia toimielimelle ratkaistavaksi ns. lisäpykälänä. Tällöin toimielin päättää erikseen asian ottamisesta listalle.

Hallintosäännön määräyksellä ei voida ohittaa lainsäädännöstä johtuvaa valmisteluvelvoitetta eikä hallintosäännöstä johtuvaa edellytystä käsitellä asia esittelystä. Näin menetellen asiat etenevät toimielimen käsittelyyn valmistellusti, hallitusti ja asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. 

Toimivaltarajat ovat jäykät, mikä merkitsee sitä, että toimielin ei voi ottaa käsiteltäväkseen sellaista asiaa, joka ei kuulu toimielimen toimivaltaan eikä ensi asteena myöskään sellaista asiaa, jonka toimielin on delegoinut viranhaltijalle. 

Hallinnon yleiset oikeusperiaatteet ovat päätöksenteon kannalta keskeisiä ja uusien luottamushenkilöiden perehdytyksessä asiaa on tuotu eri näkökulmista esiin, viimeksi valtuustoseminaarissa 30.10.2021.

Toimielinten tehtäviä voidaan tarkastella tulevan hallintosääntötyöskentelyn yhteydessä.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi ja toteaa, että toimielinten tehtäviä voidaan tarvittaessa arvioida hallintosäännön kokonaistarkastelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä