Kaupunginhallitus, kokous 22.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 Aluevaalit 2022, vaalilautakuntien ja -toimikunnan nimeäminen

JARDno-2021-2265

Valmistelija

 • Katja Kneckt, katja.kneckt@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aluevaali toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 12.-18.1.2022.

Vaalilain (714/1998) 15 §:n mukaan: "Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Yleistä

Järvenpäässä äänestysalueita on yhteensä 9. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta asetetaan erikseen jokaisia vaaleja varten. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Jäsenen ja varajäsenen mahdollisuus osallistua toimielimen työhön on syytä varmistaa etukäteen ennen nimeämispäätöksen tekemistä.

Kelpoisuus

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan on tasa-arvolain mukaan valittava jäseniksi sekä miehiä että naisia. Sama koskee varajäseniä. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Jäsenistä ja varajäsenistä annettavat tiedot

Vaalilain 15§:n mukaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee ilmoittaa nimen lisäksi arvoa tai ammattia koskevat tiedot sekä ehdottomasti ajan tasalla oleva osoitetieto ja puhelinnumero. Vaalien osalta on ehdottoman tärkeää, että luottamushenkilöihin saa tarvittaessa yhteyden myös puhelimitse. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan (1. varajäsen, 2. varajäsen, 3. varajäsen).

Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset

Vaalitoimikunta työskentelee ennakkoäänestysajanjaksoon sijoittuvana yhtenä tai enintään kahtena päivänä seuraavissa kaupunginhallituksen päättämissä laitoksissa:

 1. Järvenpään päihdesairaala
 2. Kivipuiston Monipalvelukeskus
 3. Palvelutalo Kirkkopiha
 4. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
 5. Pihlavistokoti
 6. Lehmustokoti
 7. Vaahterakoti
 8. Hoivakoti Milja
 9. Hoivakoti Elna-Maria
 10. Hoivakoti Villa Kivi
 11. Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö
 12. Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä
 13. Hoivakoti Mylly

Kotiäänestys

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestysajanjakson alkua ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.

Ehdotus vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoiksi

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kaupungille toimittama ehdotus vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoiksi on liitteenä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan paikat on jaettu siten, että kaikki edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet ryhmät tulevat huomioiduiksi. Tuolloin sovittiin myös, että valtuuston puheenjohtaja kerää nimiehdotukset puolueosastoilta ja toimittaa ne kaupungille.

IL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa vuonna 2022 toimitettavaa aluevaalia varten 

 1. yhdeksän (9) äänestysalueen vaalilautakuntaa, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä sekä
 2. laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä viisi varajäsentä.

 

Käsittely

Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.