Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 319 Lausunto esityksiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä palvelusopimukseksi

JARDno-2020-2084

Valmistelija

  • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Eira Linko, Timo Väisänen

Keski‐Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntiensa lausuntoa Keski‐Uudenmaan ympäristölautakunnan 18.8.2020 § 92 ja § 93 tekemistä esityksistä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi 2021-2023, talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021-2025. Sopijakuntia pyydetään lausunnoissaan lisäksi ilmoittamaan, jos ne haluavat ympäristökeskuksen järjestävän työntekijöidensä lähityöskentelyn kunnassa vuonna 2021. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntia toimittamaan Tuusulan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset lausunnot talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä viimeistään 30.9.2020.

Taustaa

Palvelusopimus 2021-2023

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2021-2023 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2021 maksuosuuksia 28.5.2020 pitämässään kokouksessa. Ohjausryhmän kokouksen jälkeen sopijakuntien yhteenlaskettuihin yhteistoimintakorvauksiin on tullut palkkojen korotusvarasta ja ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmän käyttökustannuksista aiheutuva noin 50 000 euron korotus.

Talousarvio 2021

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2021 talousarvioesityksessä noin 48 000 euroa (1,55 %) vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Samanaikaisesti ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulot pienenevät kuitenkin noin 47 000 euroa (5,98 %), minkä seurauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 95 000 euroa (2,80 %).

Ympäristökeskuksen sopijakuntien yhteenlaskettujen yhteistoimintakorvausten suhteellinen kasvu ylittää näin ollen hieman Tuusulan koko kuntatason kehykseen (so. 2,7 %). Ympäristökeskuksen kohdennetuista palveluista johtuen muutokset yksittäisten sopijakuntien yhteistoimintakorvauksissa vaihtelevat noin 12 000 eurosta (Järvenpää ja Tuusula) noin 37 000 euroon (Kerava). Sopijakuntien yhteistoimintakorvausten muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

 

TA 2020

TA 2021

Kasvu, %

Järvenpää

704 629

716 199,53

1,64 %

Kerava

533 374

570 154,00

6,90 %

Mäntsälä

440 597

462 142,67

4,89 %

Nurmijärvi

808 822

821 360,34

1,55 %

Tuusula

887 832

899 945,71

1,36 %

Yhteensä

3 375 255

3 469 802,25

2,80 %

Järvenpään kaupungin yhteistoimintakorvaukset ympäristökeskukselle vuoden 2021 talousarvioluonnoksessa kasvavat ympäristövalvonnan, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköissä verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Yhteistoimintakorvaukset pienenevät ympäristökeskuksen hallinnon ja ympäristönsuojelun palveluyksiköissä.

Ympäristövalvonnan palveluyksikön yhteistoimintakorvauksien kasvuun vaikuttaa Järvenpään saamien ympäristövalvonnan palveluiden kasvu vuonna 2019, mikä on palveluyksikön yhteistoimintakorvausten määräytymisperiaatteiden mukaisesti otettu huomioon vuoden 2021 talousarvioluonnoksessa. Terveysvalvonnan palveluyksikön yhteistoimintakorvausten kasvuun vaikuttavat yksikön alentuneet maksutulot sekä Järvenpään terveysvalvonnan palveluiden kasvu vuonna 2018. Eläinlääkintähuollon palveluyksikön yhteistoimintakorvausten kasvuun vaikuttaa työjärjestelyllisistä syistä määräajaksi perustettava osa-aikainen eläinlääkärin virka.

  Ympäristökeskuksen hallinto Ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto

Yhteensä

TA2020

168 207,00

59 202,00

158 042,00

201 720,00

117 458,00

704629,00

TA2021

161 169,93

69 267,70

150 129,33

208 503,97

127 128,60

716199,53

-7 037

10 066

-7 913

6 784

9 671

11 571

%

-4,18 %

17,00 %

-5,01 %

3,36 %

8,23 %

1,64 %

Taloussuunnitelma 2021-2025

Taloussuunnitelmassa 2021-2025 ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan 1,5 % vuodessa. Vuodelle 2022 suunniteltua yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa lukuun ottamatta taloussuunnitelmaan ei sisälly muita henkilöstö- tai palvelulisäyksiä. Tuusulanjärven KUITU-hankkeen päätyttyä vuoden 2021 lopussa tulee ympäristönsuojelun palveluyksikön myynti- ja hankerahoitusta tarkistaa.

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma 2021-2025 rakentuu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman 2020-2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2021-2025 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa mahdollisiin muutoksiin ja toiminta-alueensa laajentumiseen.

Järvenpään kaupungin lausunto

Muutokset yhteistoimintakorvauksissa ovat perusteltuja ja palvelusopimuksessa on huomioitu Järvenpään kannalta keskeiset kuntakohtaiset palvelut. Taloussuunnitelman 2021-2025 mukaisesti ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan 1,5 % vuodessa. Kulukehitystä on siten saatu hillittyä edellisvuoden arviosta vuosille 2020-2024, jonka mukaan toimintatulojen ja -menojen arvioitiin kasvavan 3,6-5,7 %/vuosi.

Järvenpää kuitenkin edellyttää, että ympäristökeskus huomioi toimintansa suunnittelussa kuntatalouden tilanteen ja pyrkii toiminnassaan kustannusneutraalisuuteen taksojaan tarkastamalla ja omaa toimintaansa kehittämällä. Kustannusten nousupainetta tulee kattaa asiakasmaksuja korottamalla. Järvenpää edellyttää, että ympäristökeskus laatii kehityssuunnitelman, joka hyväksytetään sopijakunnissa. Ympäristökeskusta kannustetaan lisäksi aktiivisuuteen ja yhteistyöhön sopijakuntien kanssa hankerahoitusten hakemisessa mm. kestävän elvytyksen myötä avautuvissa hankehauissa.

Järvenpäähän ei tarvitse järjestää ympäristökeskuksen työntekijöiden lähityöskentelyä vuodelle 2021. Tärkeitä yhteistyökeinoja ovat mm. teemakokoukset, hankeyhteistyö ja jatkuva vuorovaikutus.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Tuusulan kunnanhallitukselle perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, asianosaiset