Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Lausunto / Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 

JARDno-2020-1898

Valmistelija

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on varannut Järvenpään kaupungille tilaisuuden lausua luonnoksesta pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2021 - 2024. Lausunto on annettava 30.9.2020 mennessä. 

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Palvelutasopäätöksen tarkoitus on kuvata ja määritellä pelastustoimen palvelutaso ja palvelujen satavuus Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueella. Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi.

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueen onnettomuusuhkia. Palvelutason määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslain mukaan 27 §:n 2 mom:ssa mainitut tehtävät tulee hoitaa tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä onnettomuus ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet tulee voida suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Palvelutasopäätöksessä esitetään pelastustoimen nykyinen vähimmäispalvelutaso. Keski- Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että alueen pelastustoimen kuntakohtainen vähimmäispalvelutaso perustuu koko toimialueen kattavaan yhteismitalliseen riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasianministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi palvelutasopäätöksessä on määritelty tavoitetaso, joka on strateginen päätös toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Palvelutasopäätös sisältää myös pelastuslaitoksen toteuttamien muiden kuin pelastuslain mukaisten palveluiden tason kuvauksen. Palvelutasopäätöksessä määriteltyä vähimmäispalvelutasoa ei voida sopimuksin alittaa.

Palvelutasopäätös 2021-2024 noudattaa aikaisempien palvelutasopäätösten linjaa.

Pelastuslaitoksen johtokunnan vuosittain hyväksymä talous- ja toimintasuunnitelma toteuttaa palvelutasopäätöstä. Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasoista kuntia kuultuaan

ON

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon:

  1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista luonnoksen johdosta
  2. Järvenpään kaupunki edellyttää, ettei pelastuslaitoksen kustannustaso merkittävästi nouse nykytasosta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Helinä Perttu, esteellisyyden peruste: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenyys.

Kokouskäsittely

Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä. 

Hallituksen I varapuheenjohtaja Tomi Passi toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. 

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos