Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 413 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle

JARDno-2020-2647

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallitus on päättänyt 27.10.2020 tehdä ehdollisen ostotarjouksen kaupungin omistamisen asunto-osakkeista kokonaishinnalla 1,36 miljoonaa euroa. Järjestelystä aiheutuvat kulut huomioiden JMA tarvitsee noin 1,6 miljoonan euron lainan kaupan rahoittamiseksi, mitä varten JMA pyytää kaupungilta omavelkaista takausta. 

Ostotarjous on tehty ehdollisena sille, että  

 1.  kaupunki myöntää 100 % omavelkaisen takauksen 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
 2.  kaupunki myöntää lainalle 100 % omavelkaisen takauksen 
 3.  takausprovisio on enintään 0,15 % jäljellä olevasta lainapääomasta laskettuna

Kaupunginhallitus käsittelee ostotarjousta erillisessä pykälässä.

Valtiontukitarkastelu

Kuntalain 129 § mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.  

EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Komissio katsoo tiedonannossa, että kaikkien seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea:

 1. Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
 2. Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voimassaoloaika on rajoitettu
 3. Takaus ei missään vaiheessa kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä
 4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta

EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

Järvenpään Mestariasunnot Oy kuuluu kuntakonserniin, joten sille voidaan myöntää takaus. Valtiontukisäännösten takia on perusteltua myöntää takausta enintään 80%. 

Järvenpään Mestariasuntojen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena, takauksen rajaaminen 80%:iin ei estä asian edistämistä. Mestariasunnot käyttää rahoitusta kilpailuttaessaan kaupungilta hankittavia asunto-osakkeita vakuutena lainalle.

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 

 1.  Myöntää Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
 2. Takaus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. 
 3. Valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan,​ johon takauspäätös kohdistuu, ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtiontukisäädökset huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 2.11.2020 § 355

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1.  myöntää Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 1 600 000,00 €:n määräiselle 20 vuoden lainalle
 2. että, takaus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. 
 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan,​ johon takauspäätös kohdistuu, ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtiontukisäädökset huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Lauri Kivinen, talous- ja rahoituspäällikkö, lauri.kivinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto (KV 16.11.2020 § 75) on päättänyt omavelkaisen takauksen myöntämisestä Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle kaupungin omistamien erillisosakkeiden hankintaan (KH 2.11.2020 § 354). Takaus voidaan myöntää enintään 1 600 000 euron määräiselle ja 20 vuoden pituiselle laina-ajalle. Takaus voi olla enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Päätöksessään kaupunginvaltuusto myös valtuutti kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takaus kohdistuu ja päättämään riittävästä vastavakuudesta ja perittävästä takausprovisiosta valtiontukisäännökset huomioiden. 

Takauksen yksilöinti

Järvenpään Mestariasunnot Oy on neuvotellut Osuuspankin kanssa lainasta. Lainaa nostetaan osakkeiden kauppahinnan maksamiseen sekä useimpien asuntojen remontoimiseen. Lainaa nostetaan yhteensä 1 473 013 euroa. Lainassa on vaihtuvakorkoinen viitekorko euribor 6kk + 0,55%. Lainaa lyhennetään 6kk välein ja laina-aika on 20 vuotta. Laina nostetaan yhdessä erässä arviolta joulukuussa 2020. Lainan numero määräytyy myöhemmin.

Vastavakuudet

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan edut tulee takauksen antamisen osalta turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kuntalain esitöiden (HE 268/2014) mukaan vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan.

Järvenpään Mestariasunnot Oy on tarjonnut osaa ostettavien osakkeiden osakekirjoista takauksen vastavakuudeksi. Mestariasuntojen on tarkoitus myöhemmin remontoida ja myydä ostamansa asunnot, jolloin kaupantekoon tarvitaan osakekirja. Vakuudeksi on ehdotettu asunto-osakkeita, jotka menevät todennäköisesti hitaimmin kaupaksi. Kun asuntoja on remontoitu ja myyty, lainaa lyhennetään. Siten myös takauksen vakuutena olevat osakekirjat voidaan vapauttaa takausvastuun pienentyessä ja osakkeet voidaan myydä. Ehdotettu vastavakuus on arvioitu kuntalain 129 §:n näkökulmasta riittävän kattavaksi.

Valtiontukisäännökset

Kuntalain 129 §:n 4 momentin mukaan kunnan on sen antamien takausten osalta otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Kyseiset artiklat ovat valtiontukea koskevia säännöksiä: 107 artiklassa on määritelty valtiontuen käsite ja 108 artiklassa määritellään komission yksinomainen toimivalta sekä jäsenvaltion velvollisuus etukäteen ilmoittaa valtiontuesta niissä tilanteissa, joissa ei ole säädetty poikkeusta ilmoitusvelvollisuudesta.

EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Tiedonannon mukaan takauksesta saatava hyöty on se, että valtio (kunta) vastaa takaukseen liittyvästä riskistä. Tällaisesta valtion (kunnan) ottamasta riskistä peritään tavallisesti asianmukainen takausmaksu. Jos valtio (kunta) luopuu tällaisesta maksusta kokonaan tai osittain, yritys hyötyy ja samalla kulutetaan valtion varoja. Siten kyseessä voi olla valtiontuki, vaikka kävisi ilmi, ettei valtio (kunta) joutuisi maksamaan takaamaansa määrää. Takausten kohdalla valtiontukea voi näin ollen muodostua esimerkiksi siten, että takauksesta perittävä maksu alittaa markkinaperusteisen maksun.

Valtiontukisäännökset huomioon ottaen on siten perusteltua, että takauksesta peritään markkinaperusteinen hinta. Takausprovisioksi ehdotettu 0,45% on määritelty vertaamalla taatun lainan hintaa takaamattoman lainan hintaan.

Laina-asiakirjat on toimitettava kaupungille lopullisen takauksen taustalla olevan lainan vahvistamiseksi.

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. kohdistaa kaupunginvaltuuston päättämän 80% omavelkaisen takauksen Järvenpään Mestariasunnot Oy:n (y-tunnus: 0726386-6) vastuulle siirtyvälle 1 473 013 euron rahoituslaitoslainalle, jonka Osuuspankki myöntää asunto-osakkeiden ostoon Järvenpään kaupungilta ja asuntojen remontointiin.
 2. hyväksyä takauksen vastavakuudeksi osan ostettavien osakkeiden osakekirjoista
 3. että omavelkaisesta takauksesta peritään vuosittain 0,45% suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12.
 4. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan takaussitoumuksen ja muut takaukseen ja vakuuksiin liittyvät asiakirjat.
   

Käsittely

Ulla-Mari Karhu ja Tomi Passi poistuivat ilmoittaen esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 §:n 1 momentin kohta 5: Uudenmaan osuuspankin hallintoneuvoston jäsenyys. 

Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Tomi Passi, Ulla-Mari Karhu

Tiedoksi

Järvenpään Mestariasunnot Oy