Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 416 Laskutus- ja perintäohje

JARDno-2020-2960

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungin laskenta- ja perintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 31.10.2011 § 317. Tilintarkastaja on nostanut tarkastuksia tehdessään esiin ohjeessa olevan puutteet ja epätarkkuudet mm. muuttuneeseen organisaatioon ja järjestelmäympäristöön liittyen ja tuonut esiin tarpeen päivittää ohje vastaamaan nykytilannetta.  

Ohje on päivitetty siten, että päivitystarvetta ei jatkossa syntyisi organisaatio-, toimittaja- tai järjestelmä- tms. muutosten seurauksena. Perustason prosessiohjeistusta on karsittu ohjeesta, mikä mahdollistaa tarkempien toimintaohjeiden tekemisen ja antamisen toimintaympäristön, toimittajien ja järjestelmien muuttuessa. Uusi ja vanha ohje on esitetty pykälän liitteenä.

Talousjohtaja ja talouspalvelut ohjaavat kaupunkitasoisesti laskutus- ja perintäprosessien kehittämistä ja antavat tarkempaa ohjeistusta prosessien kulusta ja toimintatavoista.

Uusi laskutus- ja perintäohje tulee voimaan 1.1.2021 ja se kumoaa aiemman ohjeen. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

 1. hyväksyy liitteenä olevan laskenta- ja perintäohjeen noudatettavaksi 1.1.2021 lukien.
 2. kumoaa 31.10.2011 hyväksytyn laskenta ja perintäohjeen.
   

Käsittely:

Tehtiin päätösehdotukseen asiakirjan nimeen tekninen korjaus.

Kaupunginhallitukseen esittelymateriaaliin listään kooste oleellisista muutoksista.

Päätös

Talousjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

 1. hyväksyy liitteenä olevan laskutus- ja perintäohjeen noudatettavaksi 1.1.2021 lukien.
 2. kumoaa 31.10.2011 hyväksytyn laskutus- ja perintäohjeen. 
   

 

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjaosto 26.12.2020 § 35 

Kaupungin tilintarkastaja otti ohjeen päivitystarpeen esille 20.4.2020 antamassaan saamisten perintäprosessien tarkastusta koskevassa tarkastuslausunnossa. Tarkastaja totesi, että ohje on vuodelta 2011 ja suositteli ohjeen päivitystä lähitulevaisuudessa ja ohjeen saattamista tiedoksi asianomaisille.

Kokousmateriaaliin on talousjaoston käsittelyn jälkeen lisätty kooste oleellisimmista muutoksista aiempaan ohjeeseen nähden. Liitteenä olevaan, nyt kumottavaan ohjeeseen on myös korostettu kohdat, jotka on sisällytetty päivitettyyn ohjeeseen saman sisältöisinä. 

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan laskutus- ja perintäohjeen noudatettavaksi 1.1.2021 lukien.
 2. kumoaa 31.10.2011 hyväksytyn laskutus- ja perintäohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupungin johtoryhmä, taloustyöryhmä, laskuttajat