Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 417 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus vuonna 2020

JARDno-2020-2113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtionvarainministeriö on 4.8.2020 kunnan- ja kaupunginhallituksille lähetetyllä kirjeellä esittänyt kuntien haettavaksi kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2020. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujenvaltionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 60 miljoonaa euroa ja korotusta on haettava 31.8.2020 mennessä.

Valtionosuuden myöntämisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa avustusten käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainottamissuunnitelman lisäksi.

 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.
 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa olevien tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2020 tilannetta ja yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Järvenpään tilanne

Järvenpään kaupungin tilinpäätös oli vuonna 2019 32,2 milj. euroa alijäämäinen ja vuoden 2018 tilinpäätöksessä alijäämää kertyi 12,1 milj. euroa. Koronan aiheuttamien verotulomenetysten ja sotemenojen kasvunäkymien seurauksena kaupungin talous kriisiytyy ilman poikkeuksellisen suuria veronkorotuksia tai valtion tukea. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseen kertynyt yli-/alijäämä oli yhteensä 9,7 milj. euroa ja kääntyy 7,2 Me alijäämäiseksi kuluvana vuonna. Kehykseen sisällytetyistä sopeutustoimenpiteistä huolimatta alijäämää kertyy edelleen vuonna 2021. Ylijäämäinen tulos jo vuonna 2021 edellyttäisi lisämenosopeutusten lisäksi kunnallisveron korotuksen 2 %-yksiköllä.

Järvenpään kaupungin vuoden 2020 talousarvio laadittiin alun perin 6,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koronakriisin johdosta tilikausi arvioidaan valtion koronakompensaatiot huomioiden päätyvän noin 16,9 milj. euroa alijäämäiseksi vuonna 2020.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä talousohjelman vuosille 2020-2023. Talousohjelma sisälsi yhteensä 21,7 miljoonan euron edestä valtuuston hyväksymiä, omaan toimintaan kohdistuvia sopeutustoimenpiteitä. Koronan seurauksena kaupunki kävi yt-neuvottelut keväällä 2020, joiden yhteydessä päätettiin uusista 3,1 miljoonan euron henkilöstömenosopeutuksesta kuluvalle vuodelle. Sopeutuksen jäädessä oleellisesti tavoitellusta tasosta kaupunginhallitus päätti lisäsopeutuksen ulottamisesta myös vuosille 2021-2023. Kaupunginvaltuusto käsittelee em. noin kolmen miljoonan euron vuosittaista lisäsopeutusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä kokouksessaan 7.9.2020 ja päättää lopullisesti toimenpiteistä osana vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman hyväksymistä. Kaupunginhallituksen käsittelemässä talousarvio- ja -ohjelmakehyksessä vuosille 2021-2023 verorahoituksella haetaan noin 8,5 miljoonan euron lisäystä tulorahoitukseen. Lisäys vastaa 1 %-yksikön korotusta kunnallisveroprosenttiin. Kaupunginvaltuusto käsittelee kehyksen syyskuun alussa ja päättää mahdollisista veronkorotuksista marraskuussa 2020.

Järvenpään tilanne huomioiden valtionosuushakemuksessa tullaan painottamaan erityisesti seuraavia vuoden 2020 talouden ongelmakohtia, aikaisempien vuosien poikkeuseriä sekä talouden tasapainottamiseen tehtyjä ja sovittuja sopeutustoimenpiteitä:

 • Koronasta aiheutuvat lisäkustannukset ja tulomenetykset
 • Sisäilmaongelmista aiheutuneet tasearvojen alaskirjaukset, rakennusten purkukustannukset ja väistötilakustannukset
 • Keusoten menokehitys ja käynnistämisen tuoma kulukehityksen ennakoimattomuus
 • Kuluvan vuoden talouden toteumatilanne ja taseeseen kertyvä alijäämä
 • Velkamäärän kova kasvuvauhti ja korkokustannukset
 • Vuoden 2021 talousarvion raamivalmistelutilanne
 • Hyväksytyn talousohjelman 2020-2023 sopeutustoimenpiteet
 • Vuoden 2020 henkilöstösopeutus ja 2021-2023 lisäsopeutus

Harkinnanvaraisena avustuksena haettavaksi euromääräksi on kertaluonteisiin menoeriin perustuen esitetty 10,0 milj. euroa.

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. hakea 10.000.000 euron suuruista harkinnanvaraista valtionavustuksen korotusta vuodelle 2020.
 2. oikeuttaa kaupunginjohtaja ja talousjohtajan täydentämään hakemusta ja toimittamaan hakuasiakirjat Valtiovarainministeriöön.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 291 jälkeen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2020, MOM. 28.90.30

Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 297 päätti hakea 10 miljoonan euron suuruista harkinnanvaraista valtionavustuksen korotusta vuodelle 2020.

Valtioneuvosto on valtionvarainministeriön esityksestä 19.11.2020 päättänyt myöntää 60 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, josta Järvenpäälle on myönnetty 2 miljoonaa euroa eli 46 euroa/asukas. Valtionvarainministerin muutospäätös on pykälän liitteenä. Liitteessä 2 on esitetty listaus päätöksen saajakunnista.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen tarvearviointi on perustunut pääosin kunnan hakemuksesta ja tilinpäätöksistä saataviin tietoihin kunnan taloudellisesta tilasta. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu paikallisina erityisolosuhteina muun muassa valtionosuuksien ja veropohjan taloudellisesti merkittävät muutokset, jotka kohdistuvat erityisesti vuodelle 2020.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n 2 momentin mukaan harkinnan varaisen valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tuli liittää korotushakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa korotuksen käytölle seuraavat ehdot:

 1. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että arviointimenettelyssä mukana ollut kunta toteuttaa sitä koskevan kuntalain 118 §:n mukaisen arvointiryhmän esityksen mukaiset toimenpiteet palveuiden edellytysten turvaamiseksi.
 2. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.
 3. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa olevien tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin kuten valtionosuusuudistuken siirtymätasauksen päättymiseen.

Mikäli kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, sillä on kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain 64§:n nojalla oikeus hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Järvenpäällä ei ole huomautettavaa myöntämispäätökseen.

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valtiovarainministeriön päätöksen kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta vuonna 2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Controller