Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Avustusten myöntäminen koronasta selviytymisen tukemiseksi

JARDno-2020-2884

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Koronavirusepidemian seurauksena useiden yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet merkittävästi tulovirtojen ehtyessä liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista johtuen. Keväällä 2020 rajoitustoimien astuessa voimaan, kaupunginhallitus päätti 7.4.2020

  • § 108 kompensoida yksityisille varhaiskasvatuksen tuottajille palvelusetelin arvossa valmiuslakiin liittyvien varhaiskasvatuksen järjestämisvelvoitetta rajaavien asetusten voimassaolon aikana menetetyt asiakasmaksutulot niiden viikkojen osalta, kun lapsi ei osallistu palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen ja poissaolosta on etukäteen ilmoitettu. 
  • § 109 olla perimättä takaisin jo myönnettyjä kulttuurin toiminta-avustusten ennakkoja, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta ja että vuodelle 2020 myönnettäviä avustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen.
  • § 110 olla perimättä tilavuokria kokonaan tai osittain yhteisöiltä ja yrityksiltä toimipisteiden sulkuajalta omissa kiinteistöissään ja antoi tytäryhtiöilleen omistajapoliittisen ohjeistuksen toimia samoin. 

Uudenmaan alue on marraskuussa 2020 siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen, minkä seurauksena kuntien omistamat toimipisteet on päätetty sulkea 28.11.- 10.1.2021 väliseksi ajaksi. Sulkujen mahdollisesta jatkumisesta määräajan jälkeen päätetään myöhemmin koronatilanteen ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti. 

Kaupungin etu on, että alueella toimivat yhteisöt ja yritykset pysyvät pystyssä koronasta aiheutuvista haasteista huolimatta. Vallitsevissa olosuhteissa on tärkeää, että kaupunki pyrkii toimillaan turvaamaan paikallisten yritysten, yhdistysten, seurojen ja muiden sidosryhmien toiminnan jatkuvuuden yli ja jälkeen poikkeusoloajan sekä kaupungin elinvoiman säilymisen. 

Kaupunkikonserni voi edesauttaa toimijoiden selviämistä poikkeustilanteen aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista myöntämällä yrityksille, yhdistyksille ja seuroille maksuhelpotuksia ja maksuajan pidennyksiä tai vaihtoehtoisesti tukemalla yhteisöjä myöntämällä avustuksia tulomenetysten ja menojen kattamiseen. Lähtökohtaisesti yritystoiminnalle myönnettävät valtiontuet ovat Euroopan unionin oikeuden mukaan kiellettyjä (Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus SEUT, 107 artiklan 1 kohta). EU-valtiontukisääntely on huomioitava avustuspäätöksiä tehtäessä ja avustuksia myönnettäessä.

Toimintarajoitusten kesto ei ole tällä hetkellä luotettavasti arvioitavissa, mikä vaikeuttaa erityisesti toimenpiteiden piirissä toimivien yritysten toimintaa. Jotta tuki saadaan kohdennettua mahdollisimman oikea-aikaisesti, tulisi sen myöntäminen olla nopeaa, mikä on parhaiten toteutettavissa virkamiespäätöksellä. Normaalisti järvenpääläisille yhteisöille avustusta myöntää Hyvinvointilautakunta toiminta-avustusten osalta ja kohdeavustusten osalta avustukset myöntää vastaava viranhaltija. Yritykset eivät ole varsinaisten avustusten piirissä. Kaupungin tai kaupunkikonsernin omistamiin kiinteistöihin kohdistuvien toimintarajoitusten aiheuttama liiketoiminnan estyminen ja siitä aiheutuva liiketoiminnallinen tappio kuuluu yrityksen omaan toimintariskiin. On kuitenkin kohtuullista, että niissä tapauksissa, joissa liiketoiminta estyy merkittävästi tai jopa kokonaan kunnille asetetuista tilojen käyttörajoituksista johtuen, kaupunki pyrkii huomiomaan aiheuttamansa haitan. Tilojen käyttörajoitusten talousvaikutusten arvioimiseksi pykälän oheismateriaalina on esitettyjen ulosvuokrattujen tilojen kuukausivuokratiedot.  

Jotta koronan aiheuttamat lisämenot saadaan eriytettyä kaupungin kirjanpidosta, esitetään, että tulevat toimenpiteet kohdistetaan toimijoille avustuksina. Tukia myönnettäessä on käytettävä kirjanpidossa korona erittelykoodia (Seuranta 1-koodi 18611009). Koronakoodin käyttö mahdollistaa vuonna 2021 kompensaation hakemisen valtiolta ja kulujen kohdistamisen katettavaksi Konsernipalvelujen budjettiin sisällytetystä Koronariskivaraus -määrärahasta. 

Koronasta aiheutuvien avustusten kokonaishallintaa varten esitetään lisäavustusvaltuuksien myöntämistä talousjohtajalle. Talousjohtaja päättää avustuksesta ko. yrityksen tai yhteisön toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta. EU-valtiontukisääntely on huomioitava avustuspäätöksiä tehtäessä ja arvioitava tapauskohtaisesti jokaisen yksittäisen myönnettävän avustuksen kohdalla.

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa tiloissa toimiville yhteisöille ja yrityksille voidaan myöntää avustusta vuokrakustannusten kattamiseen tai huojennusta vuokrakuluihin toimipisteiden käyttörajoitusaikojen puitteissa
  2. valtuuttaa talousjohtajan päättämään myönnettävistä lisäavustuksista ja vuokrahuojennuksista ko. yhteisön tai yrityksen toiminnasta vastaavan viranhaltijan valmistelusta.  
  3. päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

 

Käsittely

Ulla-Mari Karhu poistui ilmoittaen esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta (Keski-Uudenmaan yhdistysverkoston hallituksen jäsenyys). Todettiin, että asia koski yleistä periaatetta, minkä vuoksi Ulla-Mari Karhu kutsuttiin uudelleen kokoukseen.

Jarno Hautamäki teki Ulla-Mari Karhun kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen: Myönnetyistä avustuksista ja huojennuksista raportoidaan kaupunginhallitukselle. Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että myönnetyistä avustuksista ja huojennuksista raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, kulttuurijohtaja, elinvoimajohtaja