Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Tilan Suviranta kiinteistöjen 186-401-1-2778 ja 186-402-1-20 ostaminen

JARDno-2017-2116

Valmistelija

  • Ari Piirainen, kaupungingeodeetti, ari.piirainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on neuvotellut tilan Suviranta omistajan kanssa tilan ostamisesta kaupungille. Suviranta- niminen historiallisesti merkittävä taiteilijakoti Järvenpään kaupungissa muodostuu kahdesta kiinteistöstä, kiinteistötunnukset 186-401-1-2778 ja 186-402-1-20.

Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön 186-401-1-2778 pinta-ala on 3,835 ha, josta maapinta-alaa on 1,7817 ha ja vesipinta-alaa 2,053 ha. Kiinteistön 186-402-1-20 pinta-ala on 0,1190 ha, joka on kokonaisuudessaan maapinta-alaa. Kiinteistöjen yhteen laskettu kokonaispinta-ala on 3,954 ha.

Kiinteistöllä 186-401-1-2778 sijaitsee päärakennus, jonka kerrosala on noin 450 krs-m2, talousrakennus ja rantasauna. Kiinteistö 186-402-1-20 on rakentamaton.

Alueella on yleiskaava. Yleiskaavassa Suvirannan alue on merkitty määräyksellä ”SR”, jonka sisältö on seuraava:

”Maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue. Alueen arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää. Alueen käyttötarkoitus määrätään asemakaavalla.”

Taiteilijakoti Suvirannasta on tehty rakennusarvio 22.6.2015 Suunnittelutoimisto Plaanari Oy:n toimesta. Rakennusarviota on päivitetty 31.8.2015 Järvenpään Mestaritoiminta Oy:n ja myyjän toimesta. Maapohja arvo on määritelty kauppa-arvomenetelmällä kauppahintarekisterin mukaan vertailukelpoisten toteutuneiden kauppojen mukaan.  

Neuvotteluissa on päädytty kauppahintaan 775 000 €. Kauppahinta sisältää maa- ja vesialueet, rakennukset sekä erikseen luetteloidun irtaimiston. Lisäksi myyjälle ja myyjän puolisolle jää elinikäinen asumisoikeus tilalle erikseen sovittuja kunnossapitokustannuksia vastaan sekä myyjän pojalle erillinen elinikäinen kesäaikainen käyttöoikeus piharakennukseen sekä saunaan. Asumis- ja käyttöoikeudet on määritelty kauppakirjan liitteissä.

Myyjän kanssa on sovittu, että kaupungilla on etuosto-oikeus tähän kauppaan kuulumattomaan taide-esineistöön ja irtaimistoon erikseen sovittavalla tavalla.

Kaupungin tavoitteena on turvata tulevaisuudessakin ainutlaatuisen, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittävän Suvirannan taiteilijakodin ja sen puiston säilymistä mahdollisimman pitkälle nykyisessä muodossa.  Suviranta täydentää Järvenpäässä Ainolan ja Aholan muodostamaa Kultakauden taiteen ja kulttuurin keskittymää sekä täydentää taidemuseon brändiä. Tavoitteena on yhdessä Suvirannan isäntäväen kanssa sopien mahdollistaa puiston ja taiteilijakodin avautumista kaupunkilaisille ja matkailijoille jo kesästä 2018 alkaen.  Myöhemmin, nykyisen isäntäväen jälkeen, Suviranta on tavoitteena muuttaa kokonaan museaaliseksi kohteeksi.

Järnefeltin taiteilijakodin museokäytöstä ja asumisoikeuden yhteensovittamisesta on tehty erillinen kauppakirjan liite.

Koska kyseisen kiinteistön ostoon ei ole varauduttu vuoden 2018 talousarviossa, niin tarvitaan kauppahinnan suuruinen muutos vuoden 2018 talousarvioon.

Taiteilijakoti Suvirannan ostamisen valmisteluun ja neuvotteluihin ovat osallistuneet yhteistyössä sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen sekä kaupunkikehityksen virkamiehet ja Mestaritoiminnan asiantuntijat.

Asiaa on esitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa kesäkuussa 2017.

Osa liitteistä (liitteet 2 ja 5) eivät ole julkisia julkisuuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentin 8 kohdan perusteella, lisäksi ne sisältävät henkilötietoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

  • hyväksyä vuoden 2018 talousarvion investointiosaan liitteen 1 mukaisen talousarviomuutoksen
  • hyväksyä kiinteistökaupan, jossa Järvenpään kaupunki ostaa Taiteilijakoti Suviranta -nimisen tilan kiinteistöt, kiinteistötunnukset 186-401-1-2778 ja 186-402-1-20, ja irtaimistot kauppahintaan 775 000 € ja muutoin liitteen 2 mukaisesta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupungingeodeetin tekemään kauppakirjaan vähäisiä korjauksia.

Päätös on voimassa 30.6.2018 asti.

Käsittely:

Asiantuntijoina paikalla olivat kaupungingeodeetti Ari Piirainen ja palvelualuejohtaja Marju Taurula.

Todettiin, että liitetään pöytäkirjaan kauppakirjasta sellainen julkinen versio, josta on poistettu tarpeettomat henkilötiedot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV 22.1.2018