Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Puitesopimus kortteli 329 / Kyps Oy

JARDno-2017-2052

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin edustajat ovat neuvotelleet Kyps Oy:n kanssa asemakaavamuutoksen käynnistämisestä korttelissa 329, jossa Kyps Oy omistaa tontin 186-3-329-1. Tontti sijaitsee asemakaavan mukaisella Liikerakentamisen korttelialueella (AL21), e=0,4. Tontin pinta-ala on 1644 m2 ja rakennusoikeus 657 k-m2. Tontille on myönnetty poikkeamislupa 14.5.2014 rivitalon rakentamista varten. Maanomistaja on hakenut syksyllä 2017 muutosta rakennuslupaan rakentaakseen tontille luhtimaisen rivitalon. Muutokset vaativat uuden poikkeamislupakäsittelyn. Maanomistajan ja kaupungin välisessä neuvottelussa 20.11.2017 on todettu, että poikkeamisluvalla ei voida muuttaa asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta vaan rakennushanke vaatii asemakaavamuutoksen. Lisäksi käyttötarkoituksen muutos liikerakentamisesta asuinrakentamiseen nostaa tontin arvoa huomattavasti, joten tontin omistajan ja kaupungin välillä on laadittava puite- ja maankäyttösopimukset tontin mahdollisen arvonnousun korvaamisesta.

Neuvottelussa sovittiin, että maanomistaja hakee asemakaavan muutosta omistamalleen tontille. Ensi vuoden kaavoitusohjelma on jo pääpiirteissään sovittu, eikä asemakaavan muutostyötä voida aloittaa kuin korkeintaan vuonna 2019. Koska maanomistajalla on ollut jo hyväksytty rakennuslupa rivitalohankkeelle, päätettiin poikkeamislupa-asia käsitellä erillisenä. Maanomistaja antaa kaupungille vakuuden puitesopimuksessa sovittujen velvoitteiden täyttämiseksi.

Muutoin puitesopimuksen runko noudattaa kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen. Kaupungin tekemät kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät saa syrjäyttää kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi sopia etukäteen.

Keskeisintä tässä vaiheessa on sopia periaatteesta, että mikäli asemakaavan muutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritellyllä ja sovitulla tavalla. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kyps Oy:n välisen puitesopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kyps Oy, Terttu-Elina Wainio, Sirkku Huhtala