Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Kaupunginhallituksen kokouskalenteri kevät 2023

JARDno-2022-1809

Valmistelija

 • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2023 kokouskalenteria kokouksessaan 15.11.2022 § 23 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Kaupunginhallituksen kevään 2023 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:

 • 16.1.
 • 23.1.
 • 30.1.
 • 6.2.
 • 15.2.
 • 6.3.
 • 13-14.3. seminaari
 • 27.3.
 • 3.4.
 • 17.4.
 • 2.5.
 • 8.5.
 • 15.5.
 • 22.5.
 • 5.6.
 • 19.6.

 

Kokousten ehdotetaan alkavan kello 15.00 ellei muuta ilmoiteta. 

Kokouspaikka ja kokoustapa

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kaupunginhallitus on päätöksellään 16.8.2021 § 211 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on voimassa kaupunginhallituksen toimikauden loppuun. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset kokousajankohdat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

Tiedoksi


listatiimi, johdon erityisavustaja, kirjaamopalvelut, kaupungin johtoryhmä