Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Työsuhteen purkaminen koeaikana

JARDno-2018-3107

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asian tausta

Työllisyyspalveluiden päällikkö on 7.9.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt purkaa oikaisuvaatimuksen tekijän työsuhteen koeaikana. Ennen työsuhteen purkamista työntekijää kuultiin kuulemistilaisuudessa 7.9.2018. Työntekijä on toimittanut Järvenpään kaupungille oikaisuvaatimuksen työllisyyspalveluiden tekemästä koeaikapurkupäätöksestä, joka on kirjattu saapuneeksi 10.9.2018.

Oikaisuvaatimus

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa kuntalain mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Työntekijä on saanut tiedon koeaikapurkupäätöksestä muutoksenhakuohjeineen 7.9.2018. Muutoksenhakuaika asiassa on päättyy 27.9.2018. Oikaisuvaatimus on lähetetty kaupungille sähköisesti 9.9.2018. 

Oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen ja se on saapunut kaupungille määräajassa. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen tutkia. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin,  joita oikaisuvaatimuksessa on esitetty, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut työllisyyspalveluiden päällikön tekemän päätöksen kumoamista. Oikaisuvaatimustaan hän on perustellut sananvapaudella sekä sillä, että sopeutuminen työyhteisöön on ollut positiivista. Perusteluissaan hän on todennut, että kuntaa sitoo edelleen työllistämisvelvoite.

Oikeudellinen arviointi

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta (ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta). Koeajan kuluessa niin työnantaja kuin työntekijäkin voivat purkaa työsopimuksen päättymään heti ilman irtisanomisaikaa. Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus testata työntekijän soveltuvuus hänelle suunniteltuun työhön ja työyhteisöön ja vastaavasti työntekijälle mahdollisuus päättää se, onko hänelle tarjottu työ sellaista, jota hän haluaa tehdä.

Työntekijän ja työnantajan välillä on tässä työsuhteessa sovittu koeajan noudattamisesta ja koeaikajakso on edelleen ollut meneillään kun purkupäätös on tehty.Työntekijää on huomautettu suullisesti 9.8.2018. Työntekijän toiminta ei tästä huolimatta ollut muuttunut. Tilanteessa työnantaja on päätynyt suorittamaan koeaikapurun, koska työntekijä ei ole sopeutunut työyhteisöön. Koeaikapurku on tehty työsopimuslain mukaisilla perusteilla, eikä tehtyä päätöstä ole syytä kumota.

Työllistämisvelvoite

Julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain 11 luvun 2 §:n 2 mom mukaan kunnan työllistämisvelvoite lakkaa, mikäli työsuhde keskeytyy työntekijäst johtuvasta syystä.

Liitteiden julkisuudesta: oikaisuvaatimus ja sen liitteet sisältävät runsaasti eri ihmisten henkilötietoja, joita ei ole perusteltua julkaista ja tämän perusteella  liitteet on merkitty ei julkisiksi.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hylkää liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

  • Sirkka Lehti, työllisyyspalveluiden päällikkö, sirkka.lehti@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus päättää hylätä liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli alkuperäisen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
-    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
-    päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai
-    päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.


Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 

Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079

Valituksen voi tehdä myös osoitteessa:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioisituinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.