Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Tonttien 186-22-2224-2, Maamiehenkatu 4 ja 186-22-2224-3, Maamiehenkatu 2 myynti

JARDno-2018-3611

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kohde kannattaa myydä, koska

- kohteesta on järjestetty tarjouskilpailu,  tarjotut hinnat 163.496 € tontista 2 ja 169.990 € tontista 3 (382 €/k-m2) ylittävät kaupunginvaltuuston päättämän vähimmäismyyntihinnan 330 €/k-m2

- kohteesta on laadittu rakentamistapaohjeet, joita ostajan on noudatettava, ostajan on hyväksytettävä tontinkäyttösuunnitelma kaupungin asemakaava-arkkitehdillä ennen rakennusluvan hakemista

Tontit 186-22-2224-2 ja 186-22-2224-3 sijaitsevat asemakaavan mukaisella rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueella (AR-24), e=0,25, osoitteissa Maamiehenkatu 4 ja Maamiehenkatu 2. Tontin 2 pinta-ala on 1710 m2 ja rakennusoikeus 428 k-m2. Tontin 3 pinta-ala on 1781 m2 ja rakennusoikeus 445 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 2224 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 330 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Kortteleiden 1813, 1815, 2223 ja 2224 pienkerrostalo- ja rivitalotonteista järjestettiin tarjouskilpailu 6.8.-14.9.2018 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailu ilmoitettiin ratkaistavaksi pelkästään hinnan perusteella. Lepolan alueen asemakaavan yhteydessä on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ottavat huomioon uusien rakennusten sopivuuden alueelle ja kaupunkikuvaan.

Myytävistä tonteista jätti tarjouksia yhteensä neljä rakennusalan toimijaa. Tarjouksia tehtiin kaikista tonteista ja tarjoukset käsittivät useampia tontteja. Korttelin 2224 tonteista 2 ja 3 tehtiin vain yhdet tarjoukset 163.496 € ja 169.990 €. Tarjoukset teki Siklatilat Oy, siten, että ostajana on OP Tonttirahasto ja toteuttajana Siklatilat Oy.

(OKT)

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontit 186-22-2224-2 ja 186-22-2224-3 OP Tonttirahastolle 333.486 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 29.3.2018 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttösihteeri

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
    
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
    
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
    
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
    
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin  lähettämisestä.
    
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
    
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
    
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
    
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
    
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan oikaisua
-    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
-    millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä  viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.