Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 12.11.2018 pöytäkirja on luettavissa Internet-​sivuilla osoitteessa www.jarvenpaa.fi >​ Päätöksenteko >​ Esityslistat ja pöytäkirjat.

Hallintopalveluiden arvion mukaan valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan siten panna täytäntöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 12.11.2018 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).