Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Jäsenen nimeäminen/Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallitus

JARDno-2018-3663

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kivipuiston Palvelukotisäätiö pyytää jäsenyhteisöjään nimeämään jäsenehdokkaan tai -ehdokkaat toimikaudelle 2019 - 20121.

Kivipuiston Palvelukotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitavat ja sen toimintaa valvovat hallintoneuvosto ja hallitrus. Hallintoneuvosto valitsee joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen. Valinta tapahtuu hallintoneuvoston varsinaisessa, viimeistään marraskuussa, pidettävässä  kokouksessa, joka on kuluvana vuonna sovittu pidettäväkksi 29.11.2018.

Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2018. Vuoden vaihteessa väistyvän hallituksen kokoonpano on seuraava:

Jaakko Kuusela

 • puheenjohtaja (Järvenpään eläkkeensaajat ry)

Aimo Komonen

 • varapuheenjohtaja (Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään osasto ry)

Pekka Luuk

 • jäsen (Järvenpään seurakunta)

Tarja Lähteinen

 • jäsen (Järvenpään Sotaveteraanit ry)

Ritva Sallinen

 • jäsen (Järvenpään kansalliset Seniorit ry)

 

Ehdokkaiden nimet pyydetään toimittamaan yhteystietoineen 26.11.2018 mennessä.

Järvenpään kaupungin konmserniedustajista on tehty erillinen päätös, joka on siältänyt myös Palvelukotisäätiön edustajat. Koska konserniyhteisöjö koskeva esitys tulee esiteltäväksi myöhemmin on tämä asia käsittelyssä erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää Järvenpään Palvelukotisäätiölle ehdokkaan palvelukotisäätiön hallitukseen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kivipuiston palvelukotisäätiön säännöissä määrätään mm:

 

Hallintoneuvosto 6 §

 

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu yhdeksän jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä vuotta tai kaksi kalenterivuotta sen mukaan kuin tässä pykälässä jäljempänä säädetään.

 

Säätiön perustajien Järvenpään kaupungin, Järvenpään seurakunnan ja Järvenpään Sydänyhdistys ry:n neljäksi kalenterivuodeksi 1994 - 1997 valitseman hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu vuoden 1997 loppuun saakka.

 

Vuoden 1980 alusta alkaen on säätiön perustajien Järvenpään kaupungin, Järvenpään seurakunnan ja Järvenpään Sydänyhdistys ry:n säätiön hallintoneuvoston valitsemien jäsenten ja varajäsenten toimikausi neljä kalenterivuotta.

 

Vuoden 1998 alusta mukaan otettavien uusien valitsijayhteisöjen, Järvenpään Eläkeläiset, Järvenpään Eläkkeensaajat ry, Järvenpään Kansallinen Eläkeläisseura ry, Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset ry, Järvenpään Rintamamiesveteraanit ry ja Järvenpään Seudun Invalidit ry, Järvenpään Sotaveteraanit ry ja Sotainvalidien veljesliiton Järvenpään Seudun Osasto ry valitsemien jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuorojärjestyksessä kaksi kalenterivuotta kerrallaan.

 

Neljäksi kalenterivuodeksi valittavien jäsenten ja varajäsenten valitseminen:

Järvenpään kaupunki valitsee kolme jäsentä ja kolme varajäsentä

Järvenpään seurakunta valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäsenen

Järvenpään Sydänyhdistys ry valitsee yhden jäsenen ja yhden varajäsenen

 

Kaksi kalenterivuotta kestäväksi toimikaudeksi valittavien jäsenten ja varajäsenten valitseminen:

Vuoden 1998 alusta alkavalle kahden kalenterivuoden toimikaudelle jokainen seuraavista yhteisöistä valitsee yhden järvenpääläisen jäsenen ja varajäsenen:

Järvenpään Eläkkeensaajat ry

Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset ry

Järvenpään Rintamamiesveteraanit ry

Järvenpään Seudun Invalidit ry

 

Vuoden 2000 alusta alkavalle kahden kalenterivuoden toimikaudelle jokainen seuraavista yhteisöistä valitsee yhden järvenpääläisen jäsenen ja varajäsenen:

Järvenpään Eläkeläiset ry

Järvenpään Kansallinen Eläkeläisseura ry

Järvenpään Sotaveteraanit ry

Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään Seudun Osasto ry

 

Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valitsemiseen oikeutetun yhteisön on ilmoitettava uudelle toimikaudelle valitsemiensa jäsenten ja varajäsenten nimet säätiölle ennen marraskuuta. Mikäli tämä laiminlyödään, täydentää hallintoneuvosto itse itsensä henkilöllä, jolla voidaan katsoa olevan niiden asioiden tuntemusta, joihin jäsenen ja varajäsenen valitsemiseen oikeutettu yhteisö sääntöjensä mukaan pyrkii vaikuttamaan.

 

Hallintoneuvoston jäsenen tai varajäsenen erotessa kesken toimikauttaan on sen yhteisön, jonka edustajasta on kysymys, valittava uusi edustaja eronneen tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

 

Valinnasta on edellä mainitun ajan kuluessa ilmoitettava säätiölle. Mikäli tämä laiminlyödään, täydentää hallintoneuvosto itse itsensä kuin edellä uuden toimikauden jäsenten ja varajäsenten  ilmoittamatta jättämisen varalta on määtätty.

 

Halliontoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallitus 12 §

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) hallintoneuvoston kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään helmikuun 15. päivänä.

 

 

 

Säätiön edustajan kanssa käydyn keskustelun perusteella tiedoksi seuraavaa:

Järvenpään edustajat säätiön hallintoneuvostossa vuoteen 2021:

 • Arvi Kekäläinen    
  • varalla Matti Ruokolainen
 • Armo Puustinen
  • varalla Viljo Smed
 • Peter Hagman
  • varalla Anssi Vesterinen

 

Nykyisen hallituksen kokoonpano on, jonka toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa:

 • Jaakko Kuusela
  • puheenjohtaja (Järvenpään eläkkeensaajat ry)
 • Aimo Komonen
  • varapuheenjohtaja (Sotainvalidien Veljesliiton Järvenpään osasto ry)
 • Pekka Luuk
  • jäsen (Järvenpään seurakunta)
 • Tarja Lähteinen
  • jäsen (Järvenpään Sotaveteraanit ry)
 • Ritva Sallinen
  • jäsen (Järvenpään kansalliset Seniorit ry)

 

Nykyisessä hallituksessa ei ole Järvenpään kaupungin edustajaa.

 

Prosessi etenee siten, että kukin säätiöön kuuluva yhteisö (11 jäsenyhteisöä) voi nimetä ehdokkaaksi hallitukseen yhden tai useampia varsinaisia / varajäseniä. Hallintoneuvosto kokouksessaan tekee lopullisen valinnan (5 jäsentä) yhteisöjen nimeämistä ehdokkaista.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallitukseen kaudelle 2019 - 2020.

Käsittely:

Ulla-Mari Karhu esitti ehdokkaaksi Pia Valosta.

Mikko Taavitsainen esitti Kristian Kalliota.

Päätettiin yksimielisesti korjata esityslistan kohta (Arvi Kekäläisen tilalla on Hannu Laalo eikä Matti Ruokolainen):

Järvenpään edustajat säätiön hallintoneuvostossa vuoteen 2021:
•    Arvi Kekäläinen     
o    varalla Matti Ruokolainen  --> Hannu Laalo (KH §224/17.9.18)

 

 

 

 

 

Päätös

Päätettiin nimetä ehdokkaiksi Pia Valonen ja Kristian Kallio.

Tiedoksi

Valitut, Kivipuiston Palvelukotisäätiö, kirjaamon lähiesimies

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
    
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
    
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
    
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
    
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin  lähettämisestä.
    
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
    
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
    
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
    
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
    
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan oikaisua
-    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
-    millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä  viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.