Kaupunginhallitus, kokous 18.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Poliisiasiain neuvottelukunnan nimeäminen

JARDno-2017-1278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (860/2015) 3 §:n mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta.

Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on

  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan

Itä- Uudenmaan poliisilaitos on kutsumassa koolle poliisin neuvottelukuntaa. Tätä tarkoitusta varten poliisilaitos on 30.8.2017 sähköpostillaan pyytänyt nimeämään varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan Järvenpään kaupunki nimeää 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tiedot on pyydetty lähettämään 28.9.2017 mennessä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita vuosiksi 2017 - 2019 Itä- Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Käsittely

Henry Berg (JpääPlus) ehdotti Seppo Rantanen (JpääPlus) varalle Matti Seppälä (JpääPlus)
Ulla-Mari Karhu (SDP) ehdotti Eemeli Peltonen (SDP) varalle Heini Liukkonen (SDP)

Päätös

Hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti.

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (860/2015) 3 §:n mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta.

Poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on

  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan

Itä- Uudenmaan poliisilaitos on kutsumassa koolle poliisin neuvottelukuntaa. Tätä tarkoitusta varten poliisilaitos on 30.8.2017 sähköpostillaan pyytänyt nimeämään varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukuntaan Järvenpään kaupunki nimeää 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tiedot on pyydetty lähettämään 28.9.2017 mennessä.

Aikaisempi käsittely

Kaupunginhallitus on tehnyt asiasta päätöksen kokouksessa 11.9.2017 § 75.

Päätöksenteon jälkeen on käynyt ilmi, ettei päätös ole perustunut poliittisissa piiritason neuvotteluissa sovittuun lopputulokseen. 11.9.2017 tehdyssä päätöksessä § 75 on näin ollen hallintolain 50 §:n 1 momentin 1-kohdan mukainen virhe.

Hallintolain (434/2003) 50 §:n mukaan:

"Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi."

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hallintolain 50 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella poistaa asiassa aikaisemmin 11.9.2017 §:ssä 75 tekemänsä päätöksen ja päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita vuosiksi 2017 - 2019 Itä-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Eemeli Peltonen (SDP) varalle Heini Liukkonen (SDP)

Risto Salovaara (Vihr.) varalle Taru Meritie (Vihr.)

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kv:n päätös: pirjo.saarinen@poliisi.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)