Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vahingonkorvausvaatimus viemärintulvasta aiheutuneista vahingoista

JARDno-2020-1680

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asiakkaan korvausvaade

Järvenpään Vesi on saanut 17.6.2020 vahingonkorvausvaateen jäteveden tulvimisesta aiheutuneesta vahingosta.

Korvausvaateen mukaan:

”Kiinteistön 1.krs:n tilojen, vuokralaisten tiloihin on nousseet jätevedet ylös Järvenpään kaupungin padottaneesta kaivosta. Vahingon on aiheuttanut viemäritukos kunnan viemärilinjassa. Syynä kaivon padottamiseen on alueelle rakennettu paljon uudisrakennuskantaa ja täten kaivon padotus johtuu teknisistä syistä. Vaadimme Järvenpään Vedeltä korvauksia, summaltaan 20.877,88€ (sis. alv). ”

Korvausvaateessa on lisäksi toimitettu mukana erillisiä liitteitä aiheutuneista tutkimuksista ja kuluista sekä vahingon kärsineiden vakuutusyhtiöiden päätöksistä. Liitteet ovat oheismateriaalina.

Järvenpään Veden selvitykset

Vahinkokohteen viemärit on liitetty kadulla olevaan linjaan, joka on asiakkaan tekemän korvausvaateen mukaan padottanut. Järvenpään Vedelle ei ole ko. padotustilanteesta tullut ilmoitusta tapahtuman yhteydessä, joten Järvenpään Vesi ei ole päässyt toteamaan tilannetta padotushetkellä.

Tämä kadulla oleva jätevesiviemäri on alun perin rakennettu 225 mm betoniputkella, joka on vuonna 1993 saneerattu 200PEH muoviputkella tehdyllä pitkäsujutuksella.

Putken saneeraaminen sujuttamalla ei muuta viemärilinjan korkoa oleellisesti, eikä tällöin kiinteistön liitoskohtakorot ole muuttuneet saneerauksessa. Alueella on uusittu kaivoja ja lähialueen katuja myös tämän jälkeen, mutta ko. kiinteistön liitokset on uusittu sujutuksen yhteydessä v. 1993.

Alueen uudisrakentamisella ei ole vaikutusta aiheutuneeseen padotukseen. Alueella ei ole todettu aiemmin viemärin toimintahäiriöitä.

Kiinteistön kanssa on allekirjoitettu sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä päivänä 12.8.2009 (liitteenä). Sopimuksessa mainittu on kaksi jäteveden liitoskohtaa (N60 korkeusjärjestelmän mukaan)

kohta 1    alin liittymiskorkeus     +41,40    padotuskorkeus    +45,35

kohta 2    alin liittymiskorkeus    +42,24    padotuskorkeus    +45,10

Liitoskohdat nykyisin käytössä olevan N2000 korkeusjärjestelmän mukaan ovat:

kohta 1    alin liittymiskorkeus     +41,65    padotuskorkeus    +45,60

kohta 2    alin liittymiskorkeus    +42,49    padotuskorkeus    +45,35

Järvenpään Vesi on tarkistusmitannut jätevesikaivojen juoksupinnat, katukorkeudet sekä kiinteistön lattiakoron vesivahinkoalueelta 24.9.2020.

Kiinteistön lattiakorko vesivahingon kärsineessä tilassa +44,83, korkeusjärjestelmä N2000 mukaan.

Järvenpään Veden tarkistusmittauksien mukaan vesivahingon kärsineen tilan lattiakorko (+44.83) on 52 cm alempana kuin sopimuksessa esitetty alin padotuskorkeus (+45.35)

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti (liitteenä, kuulutettu 20.1.2002) mukaisesti

” Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.”

Toimitusehtojen mukaan Järvenpään Vesi ei ole korvausvelvollinen sattuneessa vahingossa.

 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä esitetyn korvausvaateen edellä esitetyin perustein.

 

Käsittely

Esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin esittelijän pyynnöstä pöydälle.

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 11.1.2021 §, asia jätettiin esittelijän pyynnöstä pöydälle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä esitetyn korvausvaateen edellä esitetyin perustein.

 

Käsittely

Järvenpään veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti tätä asiaa sekä veden hintakehitystä Järvenpäässä.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Järvenpään veden toimitusjohtaja Ari Kaunisto selosti tätä asiaa sekä veden hintakehitystä Järvenpäässä.

Kaupunginhallitus piti tämän asian jälkeen kokoustauon klo 17.19 - 17.30.

Tiedoksi

Asianomaiset, Järvenpään Vesi