Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Palkkion määrää koskeva erimielisyys

JARDno-2020-2564

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

kaupunginlakimies Laura Kattelmäki, hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen

Palkkion määrää koskeva erimielisyys

Valtuutettu on 29.9.2020 kaupungin hallintopalveluihin toimittamassaan viestissä kyseenalaistanut hänelle seminaaripäivältä maksetun toimituspalkkion määrän. Valtuutetun mukaan seminaaripäiviltä on aiemmin maksettu korotettu palkkio, mikäli seminaarin kesto on ollut enemmän kuin kolme tuntia.

Järvenpään kaupungin palkkiosäännön 2 §:n nojalla maksetaan kokouspalkkiota ja 5 §:n nojalla toimituspalkkiota. Sisällöltään palkkiosäännön kohdat ovat keskenään osittain erilaiset.

Järvenpään kaupungin voimassaolevan palkkiosäännön 2 §:n (kokouspalkkio) mukaan:

" - - .

Toimielimen puheenjohtajalle, esittelijälle ja pöytäkirjanpitäjälle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna. Mikäli sama henkilö toimii kokouksessa useammassa eri roolissa, maksetaan korotus vain yhteen kertaan. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaista peruspalkkiota tai edellä mainittua korotettua kokouspalkkiota 50 %:lla.

- - ." 

Järvenpään kaupungin voimassa olevan palkkiosäännön 5 §:n (toimituspalkkio) mukaan:

"Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen, edustaa kaupunkia tahi valvoo toimialaansa, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion, ellei kaupunginhallitus erityisessä tapauksessa toisin päätä. Mikäli ulkopuolinen toimielin maksaa kokouspalkkiota luottamushenkilölle, suoritetaan toimituspalkkiona toimeksiannon antaman toimielimen ja ulkopuolisen toimielimen kokouspalkkion erotus.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajille maksetaan hallituksen kokouspalkkion suuruinen toimituspalkkio myös hallituksen kokouksen valmistelukokouksesta.

Toimituspalkkio maksetaan tehdyn muistion perusteella myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien ns. iltakouluista ja seminaareista jokaiselta seminaaripäivältä. Iltakoulun tai seminaarin puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan toimituspalkkio korotettuna 50 %:lla."

Edellä mainitun palkkiosäännön pykälän mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada palkkio jokaiselta iltakoulu- ja seminaaripäivältä. Palkkiosäännön mukaan korotettu palkkio suoritetaan kuitenkin muille kuin iltakoulun ja seminaarin puheenjohtajalle sekä sihteerille yli kolme tuntia kestävistä tilaisuuksista, jos ne ovat kokouksia (palkkiosääntö 2.4 §). Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useamman kuin yhden kerran, on luottamushenkilöllä palkkiosäännön mukaan kuitenkin oikeus useampaan kokouspalkkioon, jos kokousten välillä on vähintään kahden tunnin mittainen tauko. Kokous- ja/tai toimituspalkkion lisäksi luottamushenkilöllä on oikeus saada korvaus mm. luottamustehtävän hoitamisen vuoksi aiheutuneesta ansionmenetyksestä. Korvausta menetetyistä ansioista haetaan erillisellä lomakkeella.

Maksatuskäytäntö

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot on suoritettu edellä todettua palkkiosääntöä tulkiten siten, että toimituspalkkiota ei ole maksettu ajan perusteella korotettuna. Tämän asian johdosta suoritetussa jälkitarkastelussa on havaittu, että osassa maksatuksia on tapahtunut erhe ja joitakin toimituspalkkioita on maksettu myös aikaperusteisesti korotettuna.

Kaupunginhallituksen on otettava kantaa tulkintakäytäntöön ja erheen korjaamiseen. Käytännössä tämä johtaa joko lisäsuorituksiin tai takaisinperintään, ellei kaupunginhallitus päätä luopua takaisinperinnästä.

Takaisinperinnän suorittaminen ehdotetaan delegoitavaksi luottamushenkilöiden ja henkilöstöjohtajan osalta viranhaltijalle siten, että takaisinperinnästä heidän osaltaan päättäisi hallintojohtaja. Kaupunginhallituksen toimintaohjeen (hyväksytty KH 31.3.2020 § 90) 5.8-kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää puolestaan palkkasaatavien (työ- ja virkasuhteiset) takaisinperinnästä ja huojentamisesta.

Tarkasteluajanjakso

Maksatuksessa on havaittu useampia erheitä vuosina 2019 - 2020 ja vuonna 2018 yksittäistä iltakoulua koskeva virhe. Takaisinperinnän tai mahdollisten lisäsuoritusten ehdotetaan kohdistuvan vuosiin 2019 - 2020, joissa virheiden määrä on olennainen ja joissa takaisinperintä tai mahdolliset lisäsuoritukset todennäköisimmin kohdistuisivat henkilöihin, jotka ovat edelleen palvelussuhteessa tai luottamustoimessa.

Toimivalta

Kuntalain 14 §:n 2 momentin kohdan 11 mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. 

Palkkiosäännön 11 §:n mukaan palkkion tai korvaussumman määrän erimielisyyttä koskevan vaatimuksen ratkaisee kaupunginhallitus.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. todeta, että toimituspalkkion maksamisessa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.10.2017 § 60 hyväksymää palkkiosääntöä.
 2. todeta, että toimituspalkkiota ei makseta ajan perusteella korotettuna iltakouluista eikä seminaareista, vaikka niiden yhtäjaksoinen kesto olisikin yli kolme tuntia.
 3. toteaa, että mahdollinen takaisinperintä toteutetaan vuosilta 2019 - 2020 kaupungin yleisten palkan takaisinperintää koskevia ohjeita soveltuvin osin noudattaen.
 4. oikeuttaa hallintojohtajan päättämään takaisinperinnästä luottamushenkilöiden ja henkilöstöjohtajan osalta.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 

Kokouskäsittely

Helinä Perttu esitti Mimmi Launialan, Tomi Passin, Mikko Taavitsaisen ja Willem van Schevikhovenin kannattamana asian jättämistä pöydälle.  

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 389

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. todeta, että toimituspalkkion maksamisessa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.10.2017 § 60 hyväksymää palkkiosääntöä.
 2. todeta, että toimituspalkkiota ei makseta ajan perusteella korotettuna iltakouluista eikä seminaareista, vaikka niiden yhtäjaksoinen kesto olisikin yli kolme tuntia.
 3. toteaa, että mahdollinen takaisinperintä toteutetaan vuosilta 2019 - 2020 kaupungin yleisten palkan takaisinperintää koskevia ohjeita soveltuvin osin noudattaen.
 4. oikeuttaa hallintojohtajan päättämään takaisinperinnästä luottamushenkilöiden ja henkilöstöjohtajan osalta.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti asian palauttamista valmisteluun. 

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

kaupunginlakimies Laura Kattelmäki, hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen

Asian aiempi käsittely ja valmistelun jatkaminen

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa edellisen kerran kokouksessaan 7.12.2020 § 402.

Asian valmistelua on tämän jälkeen jatkettu pyytämällä aiempaa palkkiosääntötoimikuntaa lausumaan asiasta. Aiempi palkkiosääntötoimikunta on kokoontunut 16.12.2020 ja toimittanut kaupungille lausunnon asiassa 18.12.2020. Kaupungille toimitettu lausunto on pykälän oheismateriaalina. Palkkiosääntötoimikunta toteaa lausunnossaan 5 §:stä seuraavaa:

"Palkkiosäännön §5 ei erikseen avattu vuonna 2017 palkkiotyöryhmän käsittelyssä , eikä työryhmä 
kiinnittänyt huomiota siihen, että palkkiosääntö olisi eri tavoin tulkittavissa. §5 toteaa, että 
toimituspalkkiona maksetaan kokouspalkkion suuruinen summa, mutta ei erikseen todeta, 
koskeeko tämä myös kokouspalkkion korotusta. Kirjaus on peräisin vuonna 2012 hyväksytystä 
palkkiosäännöstä.   

Osalla työryhmän jäsenistä (2) on ollut käsitys, että palkkion korotus on olennainen osa 
kokouspalkkiota ja näin se tulisi maksaa yli kolme tuntia kestävistä tilaisuuksista. Osa (2) puolestaan 
kallistui näkemykseen, että korotus olisi pitänyt mainita erikseen.

Lisäksi:  

Käydyssä keskustelussa todettiin, että vuonna 2017 hyväksytyn palkkiosäännön uudistuksen 
tavoitteena oli vaikuttaa siihen, että luottamushenkilöt osallistuisivat enemmän seminaareihin, 
infotilaisuuksiin ja iltakouluihin. Lähtökohtana on ollut korvata luottamushenkilön 
luottamustehtävään käyttämää aikaa.  

Tähän tavoitteeseen nähden työryhmä piti kohtuuttomana, että palkkioita perittäisiin takaisin 
luottamushenkilöiltä. Työryhmän kanta jakaantui äänin 2-2 sen osalta, voidaanko tulkita §5 sisältöä 
siten, että palkkioiden korotuksia maksettaisiin luottamushenkilöille takautuvasti.  Nämä asiat 
kuuluvat tässä vaiheessa kaupunginhallituksen päätösvaltaan. §5 toteaa, että toimituspalkkioista 
”kaupunginhallitus voi erityisessä tapauksessa päättää toisin”.

Palkkiotyöryhmä ei myöskään osannut ennakoida sähköisten kokousten ja korona-pandemian 
aiheuttamia muutoksia kokoustyöskentelyyn. Työryhmä toivoo, että palkkiosäännön muotoilu ja 
tulkinta selkiytetään seuraavaksi valtuustokaudeksi."

Jatkovalmistelun kuluessa tehdyt lisähavainnot

Jatkovalmistelun kuluessa on huomattu, että opetus- ja kasvatuslautakunnalle on erehdyksessä suoritettu kokouspalkkiot palkkiosäännön kaupunginhallituksen kokouspalkkioiden suuruisena. Erhe on jatkunut 3.5.2018 - joulukuu 2020 välisen ajan.

Asiaa on selvitetty Sarastia Oy:n kanssa. Sarastia Oy ei ole pystynyt varmentamaan, mistä johtuen kyseinen erhe opetus- ja kasvatuslautakunnan palkkioihin on aiheutunut. Ilmeisesti kyseessä on ollut inhimillinen ohjeistajan tai tallentajan erehdys Sarastia Oy:n päässä. 

Kaupunginhallituksen kannanotto palkkiosäännön tulkintaan

Mikäli kaupunginhallitus katsoo, että palkkioita ei ole tullut suorittaa ajan mukaan korotettuna, tulee sen ottaa kantaa myös palkkioiden takaisinperintään tai päättää luopua takaisinperinnästä. 

Mikäli kaupunginhallitus puolestaan tulkitsee, että palkkiot olisi tullut suorittaa ajan mukaan korottettuina, tulee kaupunginhallituksen päättää myös siitä, miten pitkältä ajalta korotettu palkkio suoritetaan takautuvasti.

IL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. todeta,​ että toimituspalkkion maksamisessa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.10.2017 § 60 hyväksymää palkkiosääntöä.
 2. todeta,​ että toimituspalkkiota ei makseta ajan perusteella korotettuna iltakouluista eikä seminaareista,​ vaikka niiden yhtäjaksoinen kesto olisikin yli kolme tuntia.
 3. todeta,​ että palvelussuhteisten osalta henkilöstöjohtaja sekä luottamushenkilöiden ja henkilöstöjohtajan osalta hallintojohtaja voi kaupungin yleisiä palkan takaisinperintää koskevia ohjeita noudattaen päättää takaisinperinnästä luopumisesta yksittäistapauksessa.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Helinä Perttu esitti, että nuorisovaltuuston jäsenten osalta ei ryhdytä takaisinperintään.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää

 1. todeta, että toimituspalkkiota ei makseta ajan perusteella korotettuna iltakouluista eikä seminaareista, vaikka niiden yhtäjaksoinen kesto olisikin yli kolme tuntia. Liikaa maksetut palkkiot peritään takaisin. 
 2. todeta, että palvelussuhteisten osalta henkilöstöjohtaja sekä luottamushenkilöiden ja henkilöstöjohtajan osalta hallintojohtaja voi kaupungin yleisiä palkan takaisinperintää koskevia ohjeita noudattaen päättää takaisinperinnästä luopumisesta yksittäistapauksessa
 3. että nuorisovaltuuston jäsenten osalta ei ryhdytä takaisinperintään
 4. että takaisinperintään liittyvät ohjeet tuodaan kaupunginhallitukseen tiedoksi ennen takaisinperinnän käynnistämistä.

Tiedoksi

Asianosaiset