Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Vuosien 2019-2023 taloussuunnitelman kehys

JARDno-2018-2164

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä toukokuussa annetun alustavan kehyksen tiedoksi ja käy lähetekeskustelun vuosien 2019-2023 alustavasta kehyksestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Vuosien 2019-2023 taloussuunnitelman kehyksen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kaupunginjohtajan alustavaa kehystä käsiteltiin valtuuston lähetekeskustelussa elokuussa. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kehyksen valmistelutilannetta seminaarissaan 11.9.2018. Talousjaosto käsitteli kehyksen laadintatilannetta kokouksessaan 31.5.2019 § 21 ja 30.8.2019 § 28. Kehyksen valmistelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden kanssa ja sen valmisteluvaiheen mukaisen kehyksen pääkohdat ovat seuraavat: 

Suunnitelmakaudella varaudutaan tulevaan sote-uuditukseen ja siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakuntaan vuoden 2021 alusta.

Suunnitelmakauden kehys ei sisällä oletuksia veroperusteiden muutoksista. Veroperusteista päätetään erikseen vuosittain marraskuussa. Sote-uudistuksen myötä veroperusteisiin tulee valtakunnalliset muutokset vuodesta 2021 alkaen.

Kehystä on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden kanssa ja siinä on huomioitu palvelualueiden esiin nostamia muutostekijöitä.

Kehyksen mukainen toimintakatteen alijäämä vuonna 2019 on noin 206 Me ja sen muutos vuoden 2018 talousarviosta on 1,2 %.

Investointien osalta investointityöryhmä on työskennellyt kevään ja syksyn aikana ja päivittänyt investointien kokonaistilannetta. Koulu- ja päiväkoti-investoinnit suunnitelmakaudella ovat mittavat, uudiskohteiden osalta yhteensä 132 Me. Tarkempi kuvaus investointikohteista löytyy liitteenä olevasta yhteenvedosta.

Suunnitelmakauden investoinnit (netto) ovat:

◦2019: 74,4 Me, josta koulu ja päiväkoteihin kohdistuvat rakennusinvestoinnit 39,8 Me

◦2020: 59,5 Me, josta koulu ja päiväkoteihin kohdistuvat rakennusinvestoinnit 25,2 Me

◦2021: 54,4 Me, josta koulu ja päiväkoteihin kohdistuvat rakennusinvestoinnit 21,9 Me

◦2022: 57,6 Me, josta koulu ja päiväkoteihin kohdistuvat rakennusinvestoinnit 21,9 Me

Investointiohjelmassa on varauduttu kaupunkikehityksen kannalta välttämättömiin kärki-investointeihin. Rakennusten ja rakennelmien osalta on varauduttu korjausvelan hallinnassa 6,4 Me tasoon ja lisäksi 2 Me on varattu suunnitelmakaudella vuosittain erilaisiin muutos ja kehitysinvestointeihin, jotka eivät ole luonteeltaan korjausvelan hallintaa. Investointiohjelmassa on huomioitu vuosittain 2 Me kohdistamaton varaus erilaisiin yllättäviin tarpeisiin.

Investointien osalta on valmistelussa 10 vuoden investointiohjelma, joka tuodaan päätöksentekoon ennen talousarviota.

Tilikauden ylijäämä vuonna 2019 on 78 000 euroa ja suunnitelmakauden tulos on tasapainossa.

Kehyksen valmistelun yhteydessä on kaupunginhallituksen iltakoulussa ja kaupunginhallituksen seminaarissa käsitelty maanmyyntitulojen tasoa ja sen hallittua laskua tulevina vuosina. Myyntitulojen hallittu lasku edellyttää korvaavien toimenpiteiden löytämistä tulevien vuosien suunnitteluprosessin yhteydessä.

Jatkovalmistelun aikataulun pääkohdat:

Lautakuntien talousarvioesitykset syyskuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen, lautakuntien puheenjohtajien ja johtoryhmän seminaari 6.10.2019

Valtuustoseminaari 26.-27.10.2018

Kaupunginhallituksen päätös talousarvioehdotuksesta ja veroperusteista 29.10.2018

Kaupunginvaltuuston päätös vuosien 2019-2023 taloussuunnitelmasta 12.11.2018.

Yhteenvetoesitys ja kehys ovat liitteinä. Tausta-aineistona on yhteenveto myös suunnitelmakauden kehitysurasta, jossa maakunta- ja sote-uudistus ei toteudu.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kehyksen vuosille 2019-2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt, controller, Järvenpään Veden toimitusjohtaja