Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Tontin 186-7-762-7 myyminen, Välskärinkatu 31

JARDno-2018-3082

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 762 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 280 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailun tonttien myymiseksi.

Korttelin 762 tonteista 6 ja 7 järjestettiin tarjouskilpailu 28.5.-25.6.2018 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailun voittajan valintaan vaikutti tarjottu hinta 70% ja laatukriteerit 30%. Laatukriteereitä olivat yhteisöllisyyttä tukevat toiminnot, perheasuntojen (väh 3h + k) määrä ja sijoittajien osuus omistajista.

Tontista 186-7-762-7 jätettiin vain yksi ostotarjous. Rakennusliike Lapti Oy tarjosi tontista 285 €/k-m2, yhteensä 1.353.750 €. Yhteisöllisyyttä tukeviksi toiminnoiksi Lapti Oy esitti mm. piha-alueelle sijoitettavksi kesäkeittiö/grillipaikka ja kaupunkiviljelyalue sekä pyöränhuoltopaikka ja jakamisnarikka. Lisäksi Lapti Oy kirjasi tarjoukseen sijoittajien osuuden omistajista enintään 50%.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-7-762-7 Rakennusliike Lapti Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle 1.353.750 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kauppakirjaan voidaan tehdä teknisiä korjauksia.

Päätös sitoo kaupunkia 31.12.2018 saakka.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen uudelleen päätettäväksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia valmisteltavaksi.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri