Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Sosiaaliasiamiehen selvitys toiminnasta ja sosiaalihuollosta Järvenpäässä vuonna 2017

JARDno-2018-2555

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Savola, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja, jari.savola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamiespalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin palveluihin, jotka kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella (812/2000, 24 §). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutusasioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi sekä seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa. Tehtävään kuuluu myös vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle.

Järvenpään kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Tuusulan kunnan osana toimivasta Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksiköstä. Sosiaaliasiamiespalveluiden lisäksi Järvenpää ostaa yksiköstä holhoustoimen yleisen edunvalvojan tehtävät, talous- ja velkaneuvonnan sekä potilasasiamiestoiminnan. Järvenpään sosiaaliasiamiehenä toimii vs. asiamies Arto Nätkynmäki.

Sosiaaliasiamiehen selvitys käsitellään sekä lasten ja nuorten- että sosiaali- ja terveyslautakunnassa niiltä osin, kuin selvitys käsittelee kunkin lautakunnan vastuualueita.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 perustuu pääosin valtakunnalliseen tilastointimalliin, jonka mukaan yhteydenotot tilastoidaan asiatapahtumina. Sosiaaliasiamiehen omien havaintojen ja tilastojen lisäksi raporttiin on kerätty sosiaalihuollosta vastaaville viranhaltijoille lähetetyn kyselyn tuloksia. Viranhaltijoille esitetyt kysymykset vaihtelevat jonkin verran vuosittain.

Vuodelta 2017 tilastoitiin Järvenpäästä sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia 75. Yleisenä havaintona sosiaaliasiamies toteaa yhteydenottojen vähentyneen. Olennainen syy tähän on perustoimeentulotukiasioiden käsittelyn siirtyminen Kelaan.

Vuoden 2017 selvityksessä kysyttiin sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten muistutusten, viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten ja hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten määrää. Järvenpäätä koskevia sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin vuoden 2017 aikana 5 kpl (2016:3, 2015:15, 2014:2). Näistä yksi koski kotihoidossa tapahtunutta palvelumuutosta ja sen viestintää, kaksi perhesosiaalityönpalvelussa tapahtunutta asiakkaan kohtelua ja kaksi aikuisten sosiaalipalvelua toisen kohdistuessa asiakkaan kohteluun ja toisen asiakkaan saamaan palveluun.

Yksilöasiainjaosto käsitteli  vuoden 2017 aikana 36 (2016: 61, 2015:64, 2014:42) sosiaalihuollon asiakkaan viranhaltijan päätöksestä tekemää oikaisuvaatimusta, joista 5 (2016:9, 2015:13, 2014:3) osalta on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on vuoden aikana muuttanut tai palauttanut uudelleen käsittelyyn yhden aikuisten sosiaalipalvelua koskevan asian. 

Sosiaaliasiamies kannustaa Järvenpään kaupunkia arvioimaan tulisiko henkilökohtaisen keskustelun mahdollisuutta tuoda selvemmin esille täydentävän toimeentulotuen hakuprosessiin liittyen, koska joillekin asiakkaille omaehtoinen hakemusasiakirjojen ja selvitysten kokoaminen on haasteellista. Lisäksi sosiaaliasiamies kannustaa kaikin keinoin myötävaikuttamaan, jotta Kela huomoioisi toimeentulotukiasiakkaiden asumiskustannukset mahdollisimman realistisesti.

Vammaispalveluiden osalta sosiaaliasiamies kannustaa arvioimaan millä keinoin lakimääräisten määräaikojen toteuma saataisiin seurannan piiriin, vaikka tämä ei nykyisellä asiakastietojärjestelmällä ole mahdollista. Vanhuspalveluiden osalta sosiaaliasiamies kannustaa arvioimaan olisiko perusteltua lähestyä kaikkia 75-vuotta täyttäviä esimerkiksi kirjeitse tavalla, joka kannustaisi tämän etapin saavuttaneen henkilön arvioimaan itse palveluiden tarvettaan ja tarvittaessa ottamaan yhteyttä palvelutarpeensa arvioimiseksi asiantuntijan kanssa.

Kuntayhtymän tiedotuksen osalta sosiaaliasiamies toivoo, että viestinnän läpinäkyvyyden lisäämiseksi palvelukriteerien, maksujen tai muiden palveluelementtien sisältöjen mahdollisesti muuttuessa päätöksiin ja viestintään sisällytettäisiin muutoksen tunnistamisen ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi kuntakohtainen erittely siitä miten palvelu kussakin kunnassa muuttuu. Osa eniten sosiaalipalveluiden varassa olevista asiakkaista on voimavaroiltaan rajoittuneita ja mahdollisista palvelumuutoksista voi olla tarpeen tiedottaa sekä asiakaskohtaisesti ja suullisestikin. 

Sosiaaliasiamies muistuttaa, että palvelutarvetta vastaaville sosiaalipalveluille tulee osoittaa tarpeenmukaiset taloudelliset resurssit palveluiden järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Sosiaaliasiamies muistuttaa myös säädettyjen määräaikojen noudattamisesta asiakaspäätösten osalta. Lopuksia sosiaaliasiamies kannustaa palveluiden järjestämisvastuista toimijaa arvioimaan onko eri palveluiden asiakaspalautejärjestelmä riittävän systemaattinen ja riittävän kattava tuottamaan palveluiden laadunseurannan kannalta riittävää palautetta.

Sosiaaliasiamies päättää selvityksen yleisluonteiseen huomioon muistuttaen, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tulee sosiaalihuoltoa järjestäessään käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää todeta, että sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta sosiaaliasiamiehen raporttiin ei ole lausuttavaa.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamiespalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin palveluihin, jotka kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella (812/2000, 24 §). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutusasioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi sekä seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa. Tehtävään kuuluu myös vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle.

Järvenpään kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Tuusulan kunnan osana toimivasta Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksiköstä. Sosiaaliasiamiespalveluiden lisäksi Järvenpää ostaa yksiköstä holhoustoimen yleisen edunvalvojan tehtävät, talous- ja velkaneuvonnan sekä potilasasiamiestoiminnan. Järvenpään sosiaaliasiamiehenä toimii vs. asiamies Arto Nätkynmäki.

Sosiaaliasiamiehen selvitys käsitellään sekä lasten ja nuorten- että sosiaali- ja terveyslautakunnassa niiltä osin, kuin selvitys käsittelee kunkin lautakunnan vastuualueita.

Lastensuojelun palvelutarpeen arvioimisessa on Järvenpäässä määräaikojen noudattamisessa  pääosin onnistuttu. Palveluiden tuottamiseen näyttää vuodele 2018  varatut  määrärahat  riittävän.  Erityisen tuen sosiaalityöntekijän palvelussa asiakasmäärä asettaa haastetta ja lastensuojelun palveluiden toteuttamiseen voi kuitenkin  aina tulla ennustamattomia yllätyksiä.

Sosiaaliasiamies pitää asiakkaiden oikeuksien ja aseman näkökulmasta myönteisenä kuntakyselyyn saadun vastauksen mukaista toiminnan kehittämistä monella osa-alueella vuoden 2017 aikana.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on merkittävä organisaatiomuutos. Sosiaaliasiamies muistuttaa, että merkittävä valmistelu- ja kehittämistyö ei saa heikentää palvelunsaajien palveluita eikä ns. asiakaslain tarkoittamaa hyvää kohtelua.

Asiakas-ja asukaspalvelun viestinnän osalta, sosiaaliasiamies esittää toivomuksenaan, että viestinnän läpinäkyvyyden lisäämiseksi palvelukriteerien, maksujen tai muiden palveluelementtien sisältöjen mahdollisesti muuttuessa päätöksiin ja viestintään tultaisi sisällyttää muutoksen tunnistamisen ja ymmärrettävyyden lisäämiseksi kuntakohtainen erittely siitä miten palvelu kussakin kunnassa muuttuu. Tämän suuntaisesti pyritään toimimaan Lasten ja nuroten palvelualueelta siirtyvien palveluejn osalta. Viestinnässä pyritään toimimaan sosiaaliasiamiehen  yleisluonteisen huomion mukaan ja käyttämään  sosiaalihuollon palveluja järjestettäessä  asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Lasten ja nuorten lautakunnan osalta sosiaaliasiamiehen raporttiin ei ole lausuttavaa.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamiespalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin palveluihin, jotka kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella (812/2000, 24 §). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutusasioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi sekä seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa. Tehtävään kuuluu myös vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle.

Järvenpään kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Tuusulan kunnan osana toimivasta Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksiköstä. Sosiaaliasiamiespalveluiden lisäksi Järvenpää ostaa yksiköstä holhoustoimen yleisen edunvalvojan tehtävät, talous- ja velkaneuvonnan sekä potilasasiamiestoiminnan. Järvenpään sosiaaliasiamiehenä toimii vs. asiamies Arto Nätkynmäki.

Sosiaaliasiamiehen selvitys käsitellään sekä lasten ja nuorten- että sosiaali- ja terveyslautakunnassa niiltä osin, kuin selvitys käsittelee kunkin lautakunnan vastuualueita. Sosiaaliasiamiestoiminnan tilastoinnissa yleisesti käytetään valtakunnallisesti suositeltua tilastointimallia, jonka mukaan yhteydenotot tilastoidaan asiatapahtumina.

Sosiaaliasiamiehen arvion mukaan nuorten syrjäytyminen on varsin yksimielisesti esitetty tämän päivän yhteiskuntamme haasteeksi. Perustellusti voidaan kuitenkin todeta, että nuorten syrjäytymistä tehokkaasti ehkäisemällä voidaan luoda edellytykset taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävälle kehitykselle. Sosiaaliasiamiehelle tulevissa yhteydenotoissa nuorten osuus ei selvitysjaksolla ole ollut merkittävä.

 Asimiehen  selvityksessään viittaamaa monialaista yhteistyötä  nuorten hyvinvoinnin eteen on tehty tuloksellisesti ja sitä  jatketaan edellen nuorten syrjäytymisen ehkäisemistyössä  ja nuorten  päihteiden käytön vähentämiseksi. Tavoitteena on valmistautua uuteen kuntaan, tehostaa tiedonkeräämistä laaja-alaisesti ja puuttua nopeasti eri sektoreilla havaittuihin pulmiin sekä kehittää ehkäiseviä toimenpiteitä myös yhteistyössä Kuuden soten kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupungihallitukselle, että Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen osalta sosiaaliasiamiehen raporttiin ei ole lausuttavaa.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

  • Jari Savola, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja, jari.savola@jarvenpaa.fi
  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen 29.8.2018 § 22, lasten ja nuorten lautakunnan päätökseen 4.9.2018 § 38 ja sivistys- ja vapaa- aikalautakunnan päätökseen 6.9.2018 § 44 perustuen, että Järvenpään kaupungilla ei ole lausuttavaa sosiaaliasiamiehen raporttiin 2017.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan kunta / Keski- Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö