Kaupunginhallitus, kokous 17.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Rakennusjärjestyksen uudistaminen

JARDno-2017-1805

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään uuden rakennusjärjestyksen valmistelutyö aloitettiin tammikuussa 2016 yhteistyössä Hyvinkään rakennusvalvonnan kanssa. Helmikuussa 2017 lautakunta hyväksyi rakennusjärjestysehdotuksen ja päätti laittaa nähtäville 9.2.2017 - 13.3.2017 väliseksi ajaksi. Ehdotuksesta pyydettiin lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä maakuntaliitolta. Lausunnon antoivat Järvenpään Fillarikerho ry sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei se anna lausuntoa ehdotuksesta. Lausunnot on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon ja niiden aiheuttamat tekstimuutokset on esitetty uudessa ehdotuksessa punaisella fontilla. Poistettavat tekstit on yliviivattu.

Ehdotukseen on lisäksi esitetty kaksi uutta määräystä. Ensimmäinen liittyy vanhojen omakotialueiden tiivistämisprojektiin, joka käynnistettiin kaupungin aloitteesta (KAUKE 13.11.2014 § 78, KH 24.11.2014 § 287). Tarkoituksena oli tutkia rakennusoikeuden lisäämismahdollisuuksia niillä omakotitonteilla, joiden rakennusoikeus on alle e = 0,25 ja joiden omistajat olivat sitä pyytäneet. Talousrakennusten rakentamismahdollisuudet tutkittiin koko alueella. Käytännössä tiivistysprojektin tulokset suhteessa siihen käytettyihin resursseihin ovat olleet vähäiset. Keskeisin hyöty on ollut talousrakennusoikeuden lisääminen tonteille, joille sitä ei aiemmin ollut asemakaavassa määrätty. Talousrakennusoikeuden lisäämisestä kaupunki ei peri kaavoituskorvausta. Rakennusjärjestysehdotukseen on lisätty määräys, jolla lisätään talousrakennusoikeutta te=0.05 niillä omakoti- ja paritalotonteilla, joiden rakennusoikeus on alle e=0,25.

Toinen uusi määräys koskee asemakaava- alueella maahan sijoitettavien jakeluverkkokaapeleiden suojaputkittamista. Vaatimus on syntynyt käytännön tarpeista huolehtia siitä, että kaikki yhdyskunnan ja kiinteistöjen toiminnan kannalta oleelliset verkostot ja laitteet voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla pyritään huolehtimaan, että kaivutöiden yhteydessä ei vahingoiteta alueella ennestään olevia johtoja, laitteita tai katurakenteita.

Edellisestä rakennusjärjestysehdotuksesta annetut lausunnot ovat liitteenä. Lisäksi liitteenä jaetaan rakennusvalvonnan laatima vastine lausuntoihin.

Ehdotus

Esittelijä

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • hyväksyä rakennusjärjestysehdotuksen ja päättää laittaa sen uudelleen nähtäville 23.11.2017- 28.12.2017 väliseksi ajaksi
 • pyytää lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Järvenpään fillarikerholta ja Caruna Oy:ltä
 • valtuuttaa rakennusvalvonnan tekemään teknisluonteiset korjaukset rakennusjärjestysehdotukseen

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään uuden rakennusjärjestyksen valmistelutyö aloitettiin tammikuussa 2016 yhteistyössä Hyvinkään rakennusvalvonnan kanssa. Helmikuussa 2017 lautakunta hyväksyi rakennusjärjestysehdotuksen ja päätti laittaa nähtäville 9.2.2017 - 13.3.2017 väliseksi ajaksi. Ehdotukseen tulleet muutokset käsiteltiin lautakunnassa 16.11.2017 ja se päätettiin laittaa uudelleen nähtäville 23.11.2017- 28.12.2017 väliseksi ajaksi. Päätöksestä poiketen ehdotus oli nähtävillä 11.12.2017-5.1.2018 välisen ajan.

Uudesta ehdotuksesta saatiin lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää ry:lta ja Caruna Oy:lta. Lausunnot on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon ja niiden aiheuttamat tekstimuutokset on esitetty liitteenä olevassa uudessa ehdotuksessa punaisella fontilla. Poistettavat tekstit on yliviivattu.

Rakennusjärjestysehdotuksesta annetut lausunnot ja rakennusvalvonnan vastineet niihin ovat liitteenä. Liitteenä jaetaan myös päivitetty rakennusjärjestysehdotus ilman muutosmerkintöjä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • hyväksyä rakennusvalvonnan laatimat vastineet rakennusjärjestysehdotuksesta annettuihin lausuntoihin

 

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää
  • hyväksyä Järvenpään kaupungin rakennusjärjestyksen liitteen mukaisesti
  • valtuuttaa rakennusvalvonnan tekemään teknisluonteiset korjaukset rakennusjärjestysehdotukseen.

 

Käsittely:

 

Kaisa Saarikorpi esitti Mikko Vesterisen kannattamana, että rakennusjärjestyksen 11 §:n kohta "Autopaikkojen määrä" : rakennukset joissa on yli neljä huoneistoa (kerrostalot): yksi autopaikka huoneistoalan 85 k- m2 kohti muutetaan muotoon: rakennukset, joissa on yli neljä huoneistoa (kerrostalot): yksi autopaikka huoneistoalan 100 k- m2 kohti.

 

Mikko Vesterinen esitti Kaisa Saarikorven kannattamana, että rakennusjärjestyksen 11 §:n kohta "Säilytysspaikkoja on rakennettava vähintään: asuinkerrostalotontilla on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 30 k- m2 muutetaan muotoon: asuinkerrostalotontilla on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 20 k- m2.

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa esitystä, eikä lautakunta, puheenjohtajan sitä lautakunnalta kysyttyään, ollut yksimielinen muutosehdotuksista niin asiasta äänestetään.

 

Hyväksyttiin äänestysjärjestykseksi menettely, että kummastakin ehdotuksesta äänestetään erikseen siten että:

Jaa = esittelijän ehdotus

Ei = muutosehdotus

 

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

 

1. äänestys:

Jaa = esittelijän esitys

Ei = Kaisa Saarikorven esitys

 

Äänestyksen tulos:

Jaa = Pirjo Komulainen, Markku Tenhunen, Sari Holi, Pekka Luuk = neljä (4) ääntä

Ei = Kaisa Saarikorpi; Jenni Komonen, Mikko Vesterinen, Petri Perta, Liina- Lyydia Jämsä = viisi (5) ääntä

Poissa = Antti Heikkilä, Tuomas Raejärvi = kaksi (2)

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, poissa kaksi (2), Kaisa Saarikorven esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

2. äänestys:

Jaa = esittelijän esitys

Ei = Mikko Vesterisen esitys

 

Äänestyksen tulos:

Jaa =  Petri Perta, Pekka Luuk, Pirjo Komulainen, Markku Tenhunen = neljä (4) ääntä

Ei = Sari Holi, Jenni Komonen, Kaisa Saarikorpi, Mikko Vesterinen, Liina Lyydia Jämsä = viisi (5) ääntä

Poissa = Antti Heikkilä, Tuomas Raejärvi = kaksi (2)

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei- ääntä, poissa kaksi (2), Mikko Vesterisen esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti

 • hyväksyä rakennusvalvonnan laatimat vastineet rakennusjärjestysehdotuksesta annettuihin lausuntoihin

 

 • yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Järvenpään kaupungin rakennusjärjestyksen liitteen mukaisesti paitsi §:n 11 osalta lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin neljä (4)  Jaa- ääntä, viisi ( 5)  Ei- ääntä, poissa kaksi (2) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää tehdä seuraavat muutokset rakennusjärjestykseen:

 

 • Autopaikkojen määrä" : rakennukset joissa on yli neljä huoneistoa (kerrostalot): yksi autopaikka huoneistoalan 85 k- m2 kohti muutetaan muotoon: rakennukset, joissa on yli neljä huoneistoa (kerrostalot): yksi autopaikka huoneistoalan 100 k- m2 kohti.
 • "Säilytysspaikkoja on rakennettava vähintään": asuinkerrostalotontilla on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 30 k- m2 muutetaan muotoon: asuinkerrostalotontilla on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 20 k- m2.

 

 • yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää valtuuttaa rakennusvalvonnan tekemään teknisluonteiset korjaukset rakennusjärjestykseen.

 

 

 

Valmistelija

 • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä Järvenpään kaupungin rakennusjärjestyksen liitteen mukaisesti
 • valtuuttaa rakennusvalvonnan tekemään teknisluonteiset korjaukset rakennusjärjestykseen.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että se on sama kuin kaupunkikehityslautakunnan esittelijällä eli kuului seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  • hyväksyä Järvenpään kaupungin rakennusjärjestyksen liitteen mukaisesti
  • valtuuttaa rakennusvalvonnan tekemään teknisluonteiset korjaukset rakennusjärjestysehdotukseen."

sekä sisälsi myös liitteet sen sisältöisinä, kuin kaupunkikehityslautakunnan esittelijä esitti niitä hyväksyttäviksi.

 

Käsittelyn kuluessa Mikko Päivinen (vihr) teki Tiia Lintulan (vihr) kannattamana muutosehdotuksen rakennusjärjestys-liitteen pykälään 11, siten, että se hyväksyttäisiin sellaisessa muodossa, kuin kaupunkikehityslautakunnassa hyväksyttiin eli

 • kohta "Autopaikkojen määrä": rakennukset joissa on yli neljä huoneistoa (kerrostalot): yksi autopaikka huoneistoalan 85 k-​ m2 kohti muutetaan muotoon: rakennukset, ​ joissa on yli neljä huoneistoa (kerrostalot): yksi autopaikka huoneistoalan 100 k-​ m2 kohti
 • ja 11 §:n kohta "Säilytyspaikkoja on rakennettava vähintään: asuinkerrostalotontilla on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 30 k-​ m2 muutetaan muotoon: asuinkerrostalotontilla on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 20 k-​ m2.

 

Tiia Lintula (vihr) ehdotti Mikko Päivisen (vihr) kannattamana, että säilytetään kaupunkikehityslautakunnassa hyväksytty 11 §:n maininta: asuinkerrostalotontilla on varattava polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka / 30 k - m2 siten, että polkupyörien säilytyspaikkoja on kuitenkin vähintään 1 paikka / asunto.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kaksi kannatetua muutosehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Äänestysjärjestyksen osalta todettiin, että ensin asetetaan vastakkain Päivisen ja Lintulan muutosehdotukset ja tämän jälkeen näistä voittanut ehdotus asetetaan esittelijän muuttunutta pohjaehdotusta vastaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen äänin 6 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä, 1 TYHJÄ esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin lisäksi yksimielisesti, että rakennusjärjestys-liitteen pykälän 54 sanamuotoa voidaan korjata sujuvampaan/luettavampaan muotoon.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 18%

  Tiia Lintula, Mikko Päivinen

 • Ei 7 kpl 64%

  Jarno Hautamäki, Ulla-Mari Karhu, Tarja Edry, Helinä Perttu, Tuomas Raejärvi, Kaarina Wilskman, Katja Repo

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Mikko Taavitsainen, Henry Berg

 • Jaa 6 kpl 55%

  Ulla-Mari Karhu, Tuomas Raejärvi, Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Kaarina Wilskman, Tarja Edry

 • Ei 4 kpl 36%

  Mikko Päivinen, Katja Repo, Helinä Perttu, Tiia Lintula

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Henry Berg

Tiedoksi

KV, KV päätöksen jälkeen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Maanmittauslaitos, Maankunnan liitto, Naapurikunnat, Kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto