Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 18.6.2019 alkaen.

 

lltakouluasia

1. Klo 16.15 Perhelä-hankkeen tilannekatsaus, hankkeen arkkitehti ja YIT:n edustajat

2. Klo 17.15  Maamerkki Infra Oy:n konkurssi -tilannekatsaus

 

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Ulla-Mari Karhu ja Tomi Passi poistuivat Perhelä-iltakouluasian käsittelyn ajaksi 16.10. -17.53.

Yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5-k)

= hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä, toimitusjohtajana tai vastaavana sellaisessa yhteisössä, laitoksessa tms. joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa päätöksestä erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätös

Hyväksyttiin.