Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Kaupunginvaltuuston 10.6.2019 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 10.6.2019 pöytäkirja on luettavissa Internet-​sivuilla osoitteessa www.jarvenpaa.fi >​ Päätöksenteko >​ Esityslistat ja pöytäkirjat.

Hallintopalveluiden arvion mukaan valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan siten panna täytäntöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 10.6.2019 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin.