Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Hulevesien hallinnan järjestäminen Järvenpäässä

JARDno-2019-1994

Valmistelija

  • Miia Haikonen, projektipäällikkö, miia.haikonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Kaarina Laine, Ari Kaunisto ja Miia Haikonen

Hulevesiä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) ja vesihuoltolain (VHL 119/2001) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksella on merkittävä vaikutus hulevesien hallinnan järjestämiseen ja vastuuseen kunnissa. Vastuu hulevesien kokonaishallinnasta siirrettiin lakimuutoksessa kunnille ja hulevesisäädökset sisällytettiin pääosin maankäyttö- ja rakennuslakiin.  Samalla hulevesien viemäröinti erotettiin vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Tämä vaikutti vesihuoltolain soveltamisalaan siten, että lain useimpia säännöksiä ei enää sovelleta hulevesien viemäröintiin. Hulevesien viemäröintiä koskevat omat säännökset lisättiin VHL:n uuteen 3 a lukuun.

Kunnan tehtävänä olevasta hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan järjestämisestä säädetään MRL:n uudessa 13 a luvussa. MRL:n mukainen lainsäädäntö edellyttää päätöstä siitä, mikä taho kunnassa vastaa hulevesitehtävien hoitamisesta. Vastuunjaosta tulee määrätä kaupungin hallintomenettelyn mukaisesti.

Edellisen perusteella on MRL:ssa osoitettu seuraavia tehtäviä kunnalle

  • kunta järjestää hulevesien hallinnan (103 i §), hyväksyy hulevesitaksan (103 n §) ja hulevesisuunnitelman (103 l §)
  • kunnan määräämä monijäseninen toimielin valvoo lain noudattamista (103 d §), hulevesimääräysten antamista (103 j §) ja antaa määräyksiä kiinteistön omistajille hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi (103 k §) ja määrää uhkasakon tai teettämisuhan asettamisesta (182 §). Toimielimellä on myöskin tarkastusoikeus (183 §).
  • kunnan määräämä viranomainen myöntää vapautuksen kunnan hulevesijärjestelmästä (103 f §), ja osoittaa kunnan hulevesijärjestelmään rajakohdan (103 g §)

 

Kaupunkikehityslautakunta vastaa hallintosäännön mukaisesti kadunpidon järjestämisestä ja vesihuoltoon liittyvästä toiminnasta siltä osin kun se ei sisälly Järvenpään Veden johtokunnan alaiseen toimintaan. Kaupunkikehityslautakunnan alaisena toimiva lupajaosto on kaupungin rakennusvalvontaviranomainen sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitettu viranomainen.

Kunnalle osoitetut tehtävät on perusteltua osoittaa kaupunkikehityslautakunnan hoidettavaksi, lukuun ottamatta mahdollista hulevesitaksan hyväksymistä. Hulevesiasioissa monijäseniseksi toimielimeksi on perusteltua esittää lupajaostoa ja viranomaiseksi rakennusvalvontaa.

Siirtymäsääntelyn perusteella vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä aikaisemman VHL 8 §:n nojalla tehdyn toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti siihen saakka, kunnes kunta tekee VHL 17 a §:ssä tarkoitetun päätöksen. Lainsäädäntö edellyttää siis päätöstä siitä, mikä taho vastaa jatkossa huleveden viemäröinnistä.  Kaupunki voi ottaa vastuulleen huleveden viemäröinnin osana hulevesien kokonaishallintaa. Kaupungin tulee kattaa hulevesien hallinnasta aiheutuvat kustannukset joko verovaroin tai julkisoikeudellisena hulevesimaksuna (MRL 103 n §) hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevilta kiinteistöiltä.

Vaihtoehtoisesti kaupungin tulee tehdä vesihuoltolaitosta kuultuaan päätös (VHL 17 a §), jonka mukaan vesihuoltolaitos vastaa myös jatkossa huleveden viemäröinnistä erikseen määriteltävältä alueelta. Päätöksen edellytyksenä on, että vesilaitos pystyy huolehtimaan huleveden viemäröinnistä asianmukaisesti ja kattamaan viemäröinnistä aiheutuneet kustannukset. Huleveden viemäröinnistä aiheutuvat kustannuksien tulee muodostua tasapuolisiksi ja kohtuullisiksi. Kustannusten kattamiseksi vesilaitos perii kaupungilta yleisten alueiden kuivatusmaksua ja hulevesiviemäriin liittyneiltä kiinteistöiltä hulevesimaksua.

Vesihuoltolain siirtymäsäännökset antavat mahdollisuuden operoida Järvenpään kaupungin huleveden viemäröinnin toiminta-alueella myös jatkossa nykyisin käytössä olevalla toimintamallilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. määrätään kaupungin hallintosäännössä MRL 13 a luvun mukaisista hulevesitehtävistä esittelytekstissä esitetyllä tavalla seuraavan hallintosäännön päivityksen yhteydessä.
  2. siirretään VHL 17 a §:n mukaista päätöstä hulevedenviemäröinnin vastuutahosta ja hulevesimaksun käyttöönotosta viidellä (5) vuodella.
  3. jatketaan vesihuollon siirtymäsäännöksen nojalla operointia nykyisellä toimintatavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset