Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Vastine markkinaoikeudelle/Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu ja rakentaminen, hankinta 

JARDno-2020-340

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Lausvaara, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka). Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”hankintalaki”) 25 §:ssä asetetun kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoitusjärjestelmässä 16.3.2020, ilmoituksen numero 2020-041714. Tarjouspyyntö on liitteenä. 

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 16.04.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta tarjoajilta :

 • Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
 • Suomen Tekojää Oy

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajilla on työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohteena olevista toiminnoista. Tarjouspyynnön mukaisesti riittävänä kokemuksena on pidetty vähintään 2 kpl vastaavalla tekniikalla rakennettuja jäähdytysjärjestelmiä viimeisen kolmen vuoden aikana. Tarjoajia on pyydetty osoittamaan vaatimuksen täyttyminen toimittamalla referenssiluettelo.

Molemmilta tarjoajilta on 16.4.2020 pyydetty lisäselvitystä ilmoittamiensa referenssien sisällöstä. Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet vastauksensa lisäselvityspyyntöön asetetussa määräajassa. Saadun lisäselvityksen perusteella Suomen Tekojää Oy:n on todettu täyttävän tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:ltä on pyydetty vielä uudestaan lisäselvitystä toimittamiensa referenssien sisällöstä 21.4.2020 ja 28.5.2020. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on toimittanut vastauksensa molempiin lisäselvityspyyntöihin niissä asetetuissa määräajoissa. Saadun lisäselvityksen perusteella Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ei täytä tarjouspyynnössä tarjoajille asetettua referenssejä koskevaa soveltuvuusvaatimusta. Tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset liittyivät referenssikohteessa käytettyyn kylmäaineeseen, lämmönsiirtoaineeseen ja kompressoriin. Saadun selvityksen perusteella Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ei ole esittänyt tarjouspyynnön  kokemus palvelutuotannosta -kohdan mukaista kahta referenssikohdetta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd suljetaan pois tarjouskilpailusta. 

Hankinnan keskeyttäminen

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 223) todetun mukaan 125 § on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22–23) on todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos sen saamat tarjoukset ylittävät hankintayksikön hankintaan varaamat määrärahat.

Suomen Tekojää Oy on ollut ainoa tarjoaja, joka on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Suomen Tekojää Oy:n tarjoushinta kuitenkin ylittää hankintayksikön hankkeelle varatun määrärahan. Hankintayksiköllä on siten hankintalain 125 §:n mukaisesti todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta. Hankinnan keskeyttämistä koskevan ratkaisun ei voida katsoa vaikuttavan syrjivästi tarjoajiin. 

Hankintayksikkö katsoo, että hankinnasta tulee järjestää uusi kilpailutus, jossa hankinnan keskeyttämiseen johtaneet syyt huomioidaan.

Toimivalta

Hallintosääntö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17, noudatetaan 23.3.2020 lähtien) liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5. Koska hankinnan keskeyttäminen ja uusi kilpailutus tulisi tehdä mahdollisimman pian, esitetään keskeytyspäätös kaupunginhallituksen päätettäväksi.

JL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. sulkea Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n pois tarjouskilpailusta,

2. keskeyttää Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusrakennusurakan (KVR-urakka) hankinnan.

Käsittely

Esittelijä ehdotti asian poistamista esityslistalta.

Kokous jäi tauolle kello 9.00 ja jatkui kello 16.06.

 

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Valmistelija

Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö, janne.arponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Janne Arponen, Marja-Liisa Tiensuu, Pekka Kääriäinen, Jari Lausvaara.

 

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka). Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”hankintalaki”) 25 §:ssä asetetun kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoitusjärjestelmässä 16.3.2020, ilmoituksen numero 2020-041714. Tarjouspyyntö on liitteenä. 

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 16.04.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta tarjoajilta :

 • Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
 • Suomen Tekojää Oy

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajilla on työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohteena olevista toiminnoista. Tarjouspyynnön mukaisesti riittävänä kokemuksena on pidetty vähintään 2 kpl vastaavalla tekniikalla rakennettuja jäähdytysjärjestelmiä viimeisen kolmen vuoden aikana. Tarjoajia on pyydetty osoittamaan vaatimuksen täyttyminen toimittamalla referenssiluettelo.

Molemmilta tarjoajilta on 16.4.2020 pyydetty lisäselvitystä ilmoittamiensa referenssien sisällöstä. Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet vastauksensa lisäselvityspyyntöön asetetussa määräajassa. Saadun lisäselvityksen perusteella Suomen Tekojää Oy:n on todettu täyttävän tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:ltä on pyydetty vielä uudestaan lisäselvitystä toimittamiensa referenssien sisällöstä 21.4.2020 ja 28.5.2020. Hankintayksikkö on pyytänyt Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:ltä lisäselvitystä, koska sen toimittamasta referenssiluettelosta ei ole käynyt selkeästi ilmi referenssikohteissa käytetty tekniikka. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on toimittanut vastauksensa molempiin lisäselvityspyyntöihin niissä asetetuissa määräajoissa. Saadun lisäselvityksen perusteella Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ei täytä tarjouspyynnössä tarjoajille asetettua referenssejä koskevaa soveltuvuusvaatimusta. Tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset liittyivät referenssikohteessa käytettyyn kylmäaineeseen, lämmönsiirtoaineeseen ja kompressoriin.

Hankintalain 104.2 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjoajan ei ole kuitenkaan sallittua tehdä olennaisia muutoksia toimittamiinsa tietoihin ja asiakirjoihin. Hankintayksikkö voi siten pyytää tarjoajalta lisäselvitystä ilmoitettujen referenssien sisällöstä, mutta tarjoajan ei ole sallittua esittää täysin uusia referenssejä.

Lisäselvityspyyntöön 28.5.2020 antamassaan vastauksessa Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on ilmoittanut hankintayksikölle kaksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää referenssikohdetta, joista toinen Virossa sijaitseva kohde ei ole kuitenkaan sisältynyt Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n tarjouksen yhteydessä toimittamaan referenssiluetteloon. Tarjoajan ei voida sallia esittää tässä vaiheessa hankintamenettelyä täysin uutta referenssikohdetta, eikä hankintayksikkö voi siten ottaa tällaista referenssikohdetta huomioon arvioidessaan tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetun soveltuvuusvaatimuksen täyttymistä. Saadun selvityksen perusteella Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ei ole esittänyt tarjouspyynnön  kokemus palvelutuotannosta -kohdan mukaista kahta referenssikohdetta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd suljetaan pois tarjouskilpailusta. 

Hankinnan keskeyttäminen

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 223) todetun mukaan 125 § on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22–23) on todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankintamenettely, jos sen saamat tarjoukset ylittävät hankintayksikön hankintaan varaamat määrärahat.

Suomen Tekojää Oy on ollut ainoa tarjoaja, joka on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Suomen Tekojää Oy:n tarjoushinta kuitenkin ylittää hankintayksikön hankkeelle ja sähköliittymälle varatun määrärahan 730.000 euroa. Lisäksi hankintaan sisältyy merkittävä lisätöihin liittyvä riski. Hankintayksiköllä on siten hankintalain 125 §:n mukaisesti todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta. Hankinnan keskeyttämistä koskevan ratkaisun ei voida katsoa vaikuttavan syrjivästi tarjoajiin. 

Hankintayksikkö katsoo, että hankinnasta tulee järjestää uusi kilpailutus, jossa hankinnan keskeyttämiseen johtaneet syyt huomioidaan.

Toimivalta

Hallintosääntö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.5.2020 § 28, noudatetaan 25.5.2020 lähtien) liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Lausvaara, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

1. sulkea Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n pois tarjouskilpailusta,

2. keskeyttää Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusrakennusurakan (KVR-urakka) hankinnan.

Käsittely

Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asiaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen poistui klo 20.55.

Päätös

Hyväksyttiin päätöehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Tony Konkola, liikuntapäällikkö, tony.konkola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat ja lisätiedot: Jari Lausvaara ja Tony Konkola.

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytysjärjestelmän ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka). Lisäksi tarjouspyynnössä on kysytty hinta optiona toiminnalliselle tilavaraukselle kompressorille tenniskentän jäädyttämiseksi ja valmiiksi rakentamisesta.

Hankinta on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”hankintalaki”) 25 §:ssä asetetun kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoitusjärjestelmässä 12.11.2020. Hilma ilmoituksen numero 2020-058262.

Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta. 

Tarjouspyyntö on liitteenä. 

Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Saapuneet tarjoukset

Määräaikaan 14.12.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta tarjoajilta :

- Findri Finland Oy

- Suomen Tekojää Oy.

Hankinnan yhteyshenkilönä on kaupunkitekniikan rakennuttajapäällikkö ja hyvon vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja sekä liikuntapäällikkö.

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajilla on työn laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohteena olevista toiminnoista. Tarjouspyynnön mukaisesti riittävänä kokemuksena on pidetty 2 kpl vastaavalla kompressoritekniikalla rakennettuja jäähdytysjärjestelmiä ja 2 kpl vastaavalla rataliuostekniikalla rakennettuja järjestelmiä viimeisen viiden (5) vuoden. Vähintään yhden kompressoritekniikkakohteen on oltava ulkoliikuntapaikan jäähdytysrakenne ja vähintään yhden rataliuostekniikkakohteen on oltava ulkoliikuntapaikan jäähdytysrakenne. Tarjoajia on pyydetty osoittamaan vaatimuksien  täyttyminen toimittamalla referenssiluettelo toteutuneista kohteista. Lisäksi tarjoajan tuli esittää selvitys käytössä olevasta laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Suoritetun hintavertailun perusteella Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka) halvimman kokonaishintaisen tarjouksen jätti Findri Finland Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja kokonaishinta.

Findri Finland Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu 10.3.2021 Tilaaja Group.fi palvelusta.

Taloudelliset vaikutukset

Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka) Findri Finland Oy:n kokonaishintainen tarjous 728 000,00 euroa (alv 0%). Optio, tenniskenttien jäähdytyksen jäähdytyskompressorien valmiiksi rakentaminen 23 900,00 euroa ( alv 0%) mukaan lukien hankinnan arvo on 751 000,00 euroa (alv 0%).

Määräraha on varattu vuoden 2021 investointiohjelmassa. Kustannukset osoitetaan investointikohteelle 18633031.

Toimivalta

Hallintosääntö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.5.2020 § 28, noudatetaan 25.5.2020 lähtien) liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja, kristiina.hannula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. valita Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu ja rakentaminen sopimuskumppaniksi Findri Finland Oy kokonaishintaan 751 000 € (alv 0%). 
 2. päättää käyttää option tenniskenttien jäähdytyksen jäähdytyskompressorien valmiiksi rakentaminen
 3. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
 4. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
 5. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Pekka Kääriäinen, lakimies, pekka.kaariainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Pekka Kääriäinen, Janne Arponen, Tony Konkola

Tausta

Järvenpään kaupunki (jäljempänä hankintayksikkö) on kilpailuttanut avoimella menettelyllä Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytysjärjestelmän ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka). Lisäksi tarjouspyynnössä on kysytty hinta optiona toiminnalliselle tilavaraukselle kompressorille tenniskentän jäädyttämiseksi ja valmiiksi rakentamisesta.

Hankinta on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”hankintalaki”) 25 §:ssä asetetun kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoitusjärjestelmässä 12.11.2020. Hilma ilmoituksen numero 2020-058262. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.

Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta tarjoajilta:

- Findri Finland Oy

- Suomen Tekojää Oy.

Järvenpään kaupungin hyvinvointilautakunta on tekemällään hankintapäätöksellä 25.3.2021 § 19 valinnut hankinnan sopimuskumppaniksi Findri Finland Oy:n.

Suomen Tekojää Oy:n valitus

Suomen Tekojää Oy on valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksessaan Suomen Tekojää Oy on vaatinut markkinaoikeutta hylkäämään voittaneen tarjouksen ja valitsemaan seuraavan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän tarjouksen. Valituksen mukaan tarjouskilpailun voittanut tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön RALA-todistusta koskevaa vaatimusta, eikä kaikki voittaneen tarjouksen referenssit täytä tarjouspyynnön vaatimuksia. Valituksen lisäksi Suomen Tekojää Oy on toimittanut 7.4.2021 hankintayksikölle samansisältöisen hankintaoikaisuvaatimuksen, jonka hyvinvointilautakunta on käsitellyt ja hylännyt perusteettomana kokouksessaan 6.5.2021 § 36. 

Hankintayksikön vastine

Markkinaoikeus on alunperin pyytänyt hankintayksikköä toimittamaan vastineen asiassa viimeistään 29.4.2021. Hankintayksikkö on 16.4.2021 pyytänyt edellä mainitun määräajan pidennystä 19.5.2021 saakka. Markkinaoikeus on 19.4.2021 pidentänyt määräaika pyynnön mukaisesti.

Luonnos markkinaoikeudelle toimitettavasta vastineesta on liitteenä. Lisäksi vastineen toimittamisen yhteydessä markkinaoikeudelle on vastinepyynnön mukaisesti toimitettava jäljennökset asiaan olennaisesti vaikuttavista asiakirjoista, kuten hankintailmoituksesta, tarjouspyynnöstä, saaduista tarjouksista, tarjousvertailusta ja hankintapäätöksestä.

Toimivalta

Kuntalain 39 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

KH

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. antaa liitteenä olevan vastineen markkinaoikeudelle asiassa dnro 20110/2021

2. valtuuttaa lakimiehen allekirjoittamaan ja toimittamaan vastineen asiassa markkinaoikeudelle

3. valtuuttaa lakimiehen ja lakimiehen estyneenä ollessa kaupunginlakimiehen toimittamaan markkinaoikeudelle mahdolliset muut kaupungilta pyydettävät lisäselvitykset, -vastineet ja -kirjelmät asiaan liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja, hankintapäällikkö, rakennuttajapäällikkö, liikuntapäällikkö, kaupunginlakimies, lakimies