Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Tonttien 186-12-1288-1 ja 186-12-1288-2 myyminen Vanha Valtatie 60

JARDno-2021-1051

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontit 186-12-1288-1 ja 186-12-1288-2 sijaitsevat asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-13) osoitteessa Vanha Valtatie 60. Tonttien pinta-alat ovat 4059 m2 ja 4421 m2, molemmilla tonteilla on rakennusoikeutta 1200 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa kortteleista 1281 ja 1288 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 290 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Tonttien myymiseksi järjestettiin tarjouskilpailu 15.4. - 3.6.2019 välisenä aikana. Tonteista ei tullut yhtään tarjousta. Tämän jälkeen tontit laitettiin vapaasti haettavaksi kaupungin nettisivuille. Tonteista tuli jonkin verran tiedusteluja, jotka eivät johtaneet varaukseen ja kauppaan. Tontit laitettiin uuudestaan tarjouskilpailuun 12.8. - 6.9.2019 väliseksi ajaksi siten, että tonttien vähimmäismyyntihintana oli 200 €/k-m2. Korttelin 1281 tonteista tehtiin tämän jälkeen myyntipäätökset. Korttelin 1288 tonteista saatiin rakennusliikkeltä ostotarjous 240.000 €/tontti. Varaus peruttiin kuitenkin vuoden 2021 alkupuolella. Master Kodit Oy:n edustaja ilmoitti helmikuussa 2021 varaavansa korttelin 1288 molemmat tontit hintaan 240.000 €/tontti. Tontin 186-12-1288-1 kauppakirja allekirjoitetaan 30.9.2021 mennessä ja tontin 186-12-1288-2 kauppakirja 31.12.2021 mennessä.

Tarjottua hintaa voidaan pitää alueen markkinahintana, koska kohteesta on järjestetty kaksi tarjouskipailua. Järvenpään kaupunginvaltuuston 25.3.2019 § 10 hyväksymän maapoliittisen ohjeman mukaisesti kaupunki luovuttaa tontteja ensisijaisesti tarjouskilpailulla.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginhallituksella on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on alle 1.000.000 euroa.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat kauppakirjat, joilla Järvenpään kaupunki myy tontit 186-12-1288-1 ja 186-12-1288-2 Master Kodit Oy:lle perustettavien yhtiöiden tai muiden määräämiensä lukuun 480.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.12.2021

 

Käsittely

Asia käsiteltiin § 128 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, talouspalvelut