Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Palkkiosäännön uudistaminen

JARDno-2020-2977

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, tiia.lintula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.11.2021 § 381 päättänyt perustaa palkkiosääntötoimikunnan arvioimaan palkkiosäännön ajanmukaisuutta ja laatimaan tarvittaessa ehdotuksen palkkiosäännön kehittämiseksi. Palkkiosääntötoimikunnan jäsenet on nimetty valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistoista siten, että viisi suurinta ryhmää ovat olleet edustettuina. 

Palkkiosääntötoimikunnan toimikausi on määritelty päättymään 31.5.2021. Valtuuston toimikautta on tämän jälkeen lainsäädäntöteitse jatkettu 31.7.2021 saakka. Palkkiosääntötoimikunnan toimikautta on tarkoituksenmukaista jatkaa valtuustokauden päättymiseen saakka, jotta työ voidaan suorittaa loppuun siinäkin tilanteessa, että palkkiosäännön käsittelyn yhteydessä edellytettäisiin jatkovalmistelua.

Palkkiosääntötoimikunta on selvittänyt palkkiokäytäntöihin liittyviä täsmennys- ja kehittämistarpeita. Palkkiosääntötoimikunnan enemmistön mukaisesti palkkiosääntöön esitetään seuraavia muutoksia:

Ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi on pyritty korvaamaan luottamushenkilötyöhön käytettyä aikaa. Palkkiosäännössä ehdotetaan tämän vuoksi maltillisia korotuksia indeksikorotusten mukaiseen nykypalkkiotasoon nähden. Erillispalkkioita  (aikaisemmin toimituspalkkio) esitetään korotettavaksi ajan kulumisen perusteella samalla tavoin kuin kokouspalkkioitakin korotetaan. Kaupunkiin palvelussuhteessa olevien henkilöiden palkkiota ehdotetaan korotettavaksi 60 %:sta 80 %:iin luottamushenkilön vastaavasta palkkiosta. Palvelussuhteisen henkilön oikeus palkkioon syntyy, mikäli kokous sijoittuu 8 - 16 välisen ajan ulkopuolelle eikä henkilölle suoriteta ylityökorvausta tai iltalisää.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan mahdollisuutta hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisena. Osa-aikaisuudella pyritään resursoimaan hallintosäännön 6 § mukaisten kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitaminen. Tehtävän osa-aikaisesta hoitamisesta maksettaisiin palkkion sijaan palkkaa, jonka päättää kaupunginvaltuusto. Palkasta ei perittäisi luottamushenkilömaksua. Palkan lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokous- ja erillispalkkiot normaaliin tapaan. 

Ehdotuksessa uudeksi palkkiosäännöksi pyritään helpottamaan ansionmenetyskorvausten hakemista. Ansionmenetyskorvauksen perusteena on luottamushenkilön oma ilmoitus siitä, että luottamushenkilötyöhön käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa. Ansionmenetyskorvausta maksetaan luottamushenkilön oman ilmoituksen perusteella kaksikertaiseen kv-tesin mukaiseen minimipalkkaan saakka. Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä olisi 50 euroa tunnilta.  

Kaupungin konserniyhtiöiden palkkioita koskeva omistajaohjaus ehdotetaan säilytettäväksi palkkiosäännössä. Mestariasunnot Oy:n ja Mestaritoiminta Oy:n palkkiot ehdotetaan harmonisoitaviksi.

Palkkiosääntötoimikunta on valmistellut ehdotuksen palkkiosäännöksi 1.8.2021 alkavalle valtuustokaudelle. Työn kuluessa on kuultu valtuustoryhmiä sekä konserniyhtiöitä. Esityksen tekemisen tueksi on tehty vertailua mm. KUUMA-kuntiin, perehdytty Kuntaliiton aihetta käsitteleviin julkaisuihin sekä analysoitu luottamushenkilöille toteutettua kyselyä luottamustehtävissä toimimiseen liittyen. Tausta-aineistot ovat kaikkien valtuutettujen tutustuttavissa luottamushenkilöiden työtilassa osoitteessa https://kokous.tiera.fi/kunta/jarvenpaa/SitePages/Kotisivu.aspx.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Palkkiosääntötoimikunnan puheenjohtaja Tiia Lintula esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen perusteella ja
 2. jatkaa palkkiosääntötoimikunnan toimikautta 31.7.2021 saakka
 3. tuoda palkkiosääntömuutoksista mahdollisesti johtuvat hallintosääntömuutokset päätöksentekoon erikseen
 4. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan palkkiosäännön noudatettavaksi 1.8.2021 lukien. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 120 jälkeen.

Palkkiosääntötoimikunnan puheenjohtaja Tiia Lintula selosti asiaa.

Kokoustauko 18.18 - 18.28.

Katja Repo esitti Tomi Passin ja Willem van Schevikhovenin kannattamana pykälän palauttamista ja valtuustoryhmien neuvotteluiden käynnistämistä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko palautusehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti. Ryhmiä pyydetään käymään neuvottelut viimeistään sunnuntaina 16.5.2021.

Päätös

Asia palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

Valmistelija

 • Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, tiia.lintula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asiaselostus täydentyy maanantaina 17.5. valtuustoryhmien käytyä asiassa neuvottelut. 

Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet 16.5. ja todenneet yksimielisesti hyväksyvänsä erillispalkkioiden korottamisen aikaperusteisesti sekä ansionmenetyskorvausten maksatukseen liittyvät käytännöt.

Ehdotus

Esittelijä

 • Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja, helina.perttu@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus täydentyy maanantaina 17.5.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana todettiin valtuustoryhmien neuvottelutulos. Valtuustoryhmät ovat neuvotelleet 16.5. ja todenneet yksimielisesti hyväksyvänsä erillispalkkioiden korottamisen aikaperusteisesti sekä ansionmenetyskorvausten maksatukseen liittyvät käytännöt.

Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää

 1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen perusteella ja
 2. jatkaa palkkiosääntötoimikunnan toimikautta 31.7.2021 saakka
 3. tuoda palkkiosääntömuutoksista mahdollisesti johtuvat hallintosääntömuutokset päätöksentekoon erikseen
 4. todeta, että ryhmät ovat yksimielisesti hyväksyneet, että erillispalkkioita korotetaan aikaperusteisesti ja ansionmenetyskorvauksiin liittyviä menettelyjä kevennetään. Nämä muutokset sisältyvät liitteenä olevaan ehdotukseen palkkiosäännöksi.
 5. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

5.1 ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen ja

5.2 hyväksyy liitteenä olevan palkkiosäännön noudatettavaksi 1.8.2021 alkaen

6. oikeuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja hallintojohtajan muokkaamaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuleva palkkiosääntöluonnos vastaamaan kaupunginhallituksen äänestystulosta. 

 

Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus / Jarno Hautamäki teki Mikko Taavitsaisen, Katja Revon ja Willem van Schevikhovenin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että palkkioita ei koroteta eikä kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaisuutta oteta käyttöön. Otetaan käyttöön palkkiosääntöä uudistettaessa vain ryhmien yksimielisesti hyväksymät muutokset eli

1: Kokous ja erillispalkkioiden korottaminen aikaperusteisesti (yli 3h)

2: Ansionmenetyskorvausten maksatukseen liittyvät käytänteet (Byrokratiavapaa ansionmenetyskorvaus)."

 

Muutosehdotus / Willem van Schevikhoven 1 teki Tomi Passin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

1.) Kokouspalkkioihin ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta.

2.) Vuosipalkkioihin, poislukien kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta.

3.) Virkamiesten kokouspalkkioihin ei tehdä 60->80 % korotusta.

 

Muutosehdotus / Ossi Vähäsarja ehdotti Helinä Pertun ja Hanna Graeffen kannattamana, että

1.) Kokouspalkkioihin ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta

2.) Vuosipalkkioihin, poislukien kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ei tehdä 1.1.2021 tasosta erilliskorotusta

 

Muutosehdotus palkkiosääntöluonnoksen kohta 13 § / Willem van Schevikhoven ehdotti Helinä Pertun kannattamana, että palkkiosääntöluonnoksen kohta 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Palkkion tai korvaussumman määrän erimielisyyttä koskevan vaatimuksen ratkaisee hallintojohtaja. Palkkion tai korvauksen maksamisesta syntynyt riita ratkaistaan hallintoriita-asiana ensiasteessa hallinto-oikeudessa."

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

Ensimmäinen äänestys: muutosehdotus Hautamäki vastaan muutosehdotus van Schevikhoven 1

Toinen äänestys: edellisessä äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus vastaan Vähäsarja

Kolmas äänestys: pohjaehdotus vastaan toisessä äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus. 

Äänestysten jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen van Schevikhovenin 1 ehdotuksen. 

 

Neljäs äänestys (palkkiosäännön kohta 13 §): pohjaehdotus vastaan van Schevikhoven 2.

Äänestysten jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen van Schevikhovenin 2 ehdotuksen.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin van Schevikhovenin muutosehdotusten mukaisesti. 

 

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 45%

  Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Katja Repo, Pekka Heikkilä

 • Ei 6 kpl 55%

  Hanna Graeffe, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Mimmi Launiala, Ossi Vähäsarja, Tomi Passi

 • Jaa 5 kpl 45%

  Willem van Schevikhoven, Ulla-Mari Karhu, Tomi Passi, Mikko Taavitsainen, Pekka Heikkilä

 • Ei 4 kpl 36%

  Mimmi Launiala, Hanna Graeffe, Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Jarno Hautamäki, Katja Repo

 • Jaa 3 kpl 27%

  Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu, Hanna Graeffe

 • Ei 6 kpl 55%

  Ulla-Mari Karhu, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Katja Repo, Pekka Heikkilä

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Jarno Hautamäki, Mimmi Launiala

 • Jaa 4 kpl 40%

  Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Tomi Passi, Ulla-Mari Karhu

 • Ei 6 kpl 60%

  Helinä Perttu, Mimmi Launiala, Willem van Schevikhoven, Ossi Vähäsarja, Hanna Graeffe, Pekka Heikkilä

Tiedoksi

KV