Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Kaupungin vastine valitukseen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä (15.02.2021 § 5)

JARDno-2021-108

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat Martina Jerima ja Juhana Hiironen

Kaupunginvaltuusto on 21.9.2015 kokouksessaan hyväksynyt keskustan osayleiskaavan, jossa Sävelpuisto on osoitettu asuinkerrostalorakentamiseen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 hyväksynyt kaavoitussuunnitelman, ja käynnistänyt Sävelpuistoa koskevan kaavakehityshankkeen. Sävelpuiston alue (suunnittelualue) sijaitsee kiinteistöllä 186-401-1-242.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä loppukeväästä 2020. Kaavamuutosta varten laadittiin kaksi erilaisia viitesuunnitelmia alueen kehittämisestä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laadittiin kolmas viitesuunnitelma, jossa rakennusoikeutta vähennettiin ja pyrittiin tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu järjestettiin neuvottelumenettelynä. Järvenpään kaupunki järjesti Sävelpuiston alueen kehittämisestä ja kumppanin valinnasta neuvottelumenettelyyn pohjautuvan kilpailun 2.11.2020-6.12.2020. Neuvottelumenettelyn kautta haettiin toimijaa, tai toimijoita, Sävelpuiston kumppanuuskaavoitukseen ja alueen toteutukseen. Neuvottelumenettelyn lähtökohtana oli, että alueelle toteutettavat rakennusmassat ja julkisivut tulisivat sopimaan olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Rakennusten typologiassa ja sommittelussa tuli huomioida ympäröivä kaupunkirakenne ja sijainti. Suunnittelussa tuli myös huomioida innovatiiviset ratkaisut kuten digitalisaatio, asumisen laatu ja monipuolisuus sekä resurssiviisaus. Pysäköinti tuli osoittaa rakenteellisena. Suunnittelukilpailun pohjana oli kaavaluonnos tausta-aineistoineen sekä arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n laatima viitesuunnitelma (tiivis ja matala vaihtoehto). Neuvottelumenettelyn materiaali ja viitesuunnitelma on liitteinä 1 ja 2.

Neuvottelumenettelyssä suunnittelualue oli jaettu kolmeen osa-alueeseen (liite 3), joihin kaikkiin haettiin toteuttajaa tai toteuttajia. Osallistujien tuli laatia korttelisuunnitelma ja 3D-malli osa-alueesta tai osa-alueista. Määräaikaan mennessä saatiin kahdeksan ehdotusta. Ehdotukset ovat liitteinä 4-11. Monipuolista kaupunkikehittämisnäkemystä omannut arviointipaneeli arvioi kaikki ehdotukset toimitettujen asiakirjojen ja 3D-mallien perusteella. Arviointipaneelin näkemys kilpailuehdotuksista on esitetty liitteenä olevassa arviointipöytäkirjassa (liite 12).  

Neuvottelumenettelyssä hinta oli sovittu kiinteäksi (360€/ k-m²), jolloin kumppanin/toteuttajan valinta pohjautui kokonaisuudessaan laatukriteereihin. Asumisen yksikköhinta arvioitiin auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan (FinCap Kiinteistövarainhoito Oy) toimesta (liite 13 salassa pidettävä, JulkL 24 § 20). Myytävien kiinteistöjen lopullinen kauppahinta tulee määräytymään kohteelle asemakaavassa sallitun suurimman rakennusoikeuden (k-m²) ja esitetyn yksikköhinnan (€/ k-m²) tulona.

Kaupungin hallintosäännön liitteen 1: Taloudellinen toimivalta mukaan kaupunginvaltuusto päättää omaisuuden myynnistä silloin, kun kyse on yli 1.000.000 euron omaisuudesta. Sävelpuiston myyntihinta on arviolta noin 4.000.000 euroa.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että

 1. Sävelpuiston alueen toteuttajatahoksi valitaan NCC ehdotuksella Intro.
 2. Maankäyttöjohtaja valtuutetaan luovuttamaan suunnittelualueella sijaitsevat kiinteistöt 360€/k-m² yksikköhintaa käyttäen toteuttajataholle, tai heidän määräämilleen tahoille, sekä allekirjoittamaan luovutukseen liittyvät kauppakirjat ja sopimukset.

 

Käsittely

Vt kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi, maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen ja hankekehityspäällikkö Martina Jerima selostivat asiaa.

Hanna Graeffe poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 18.48 - 19.06 väliseksi ajaksi.

 

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. Sävelpuiston alueen toteuttajatahoksi valitaan NCC ehdotuksella Intro
 2. kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnittelualueella olevien kiinteistöjen luovuttamisen 360€/k-m² yksikköhintaa käyttäen toteuttajataholle, tai heidän määräämilleen tahoille kaupunginvaltuustossa 25.3.2019 § 10 hyväksytyn kauppakirjapohjan mukaisin ehdoin
 3.  toteaa, että kauppakirjaluonnokseen voidaan tehdä täsmennyksiä, jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimuskumppanina.
 4. Päätös sitoo kaupunkia 12 kuukautta asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen, tai vähintään 31.12.2022 saakka. Mikäli asemakaavaan kohdistuu valitus, joka siirtää asemakaavan lainvoimaistumista, siirtyvät muut määräajat samassa suhteessa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuustolle menevään materiaaliin lisätään kuvaus kumppanikaavaprosessin etenemisestä.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus piti tämän asian jälkeen kokoustauon klo 19.27 - 19.32.

Valmistelija

Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 25.1.2021 § 18 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti oheismateriaaliksi on lisätty kuvaus kumppanuuskaavoitusprosessin etenemisestä. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että

 1. Sävelpuiston alueen toteuttajatahoksi valitaan NCC ehdotuksella Intro.
 2. kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnittelualueella olevien kiinteistöjen luovuttamisen 360€/k-​m² yksikköhintaa käyttäen toteuttajataholle,​ tai heidän määräämilleen tahoille kaupunginvaltuustossa 25.3.2019 § 10 hyväksytyn kauppakirjapohjan mukaisin ehdoin.
 3.  kauppakirjaluonnokseen voidaan tehdä täsmennyksiä,​ jotka eivät heikennä kaupungin asemaa sopimuskumppanina.
 4. päätös sitoo kaupunkia 12 kuukautta asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen,​ tai vähintään 31.12.2022 saakka. Mikäli asemakaavaan kohdistuu valitus,​ joka siirtää asemakaavan lainvoimaistumista,​ siirtyvät muut määräajat samassa suhteessa.


Käsittely:

Hankekehityspäällikkö Martina Jerima ja maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esittelivät hanketta.
 

Satu Haaparanta ehdotti Kristiina Vainikan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa

EI: Asia palautetaan valmisteluun

Valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin JAA 46, EI 6, TYHJÄ 1.


Lassi Markkanen teki Satu Tuomisen kannattamana seuraavan ponsiehdotuksen: "Hyväksytään kilpailuehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi ponnella, että tontin itäosan osalta (parkkitalo/rivitalohybridi) tutkitaan muitakin vaihtoehtoja.”

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu ponsiehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus ilman pontta

EI: Kaupunginhallituksen päätösehdotus lisättynä ponnella.

Kaupunginvaltuusto päätti äänin JAA 35,  EI 14, TYHJÄ 2, ettei päätökseen liitetä ehdotettua pontta.

Kokoustauko 20.15 - 20.25.  
 

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Eriävä mielipide

Valtuutettu Satu Haaparanta jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 46 kpl 90%

  Kaija Tuuri, Suvi Pohjonen, Mimmi Launiala, Heini Liimatainen, Jenni Marttinen, Mika Gilan, Kaisa Saarikorpi, Ulla-Mari Karhu, Ossi Vähäsarja, Pirjo Komulainen, Tiia Lintula, Helinä Perttu, Arto Luukkanen, Kaarina Wilskman, Markku Tenhunen, Pekka Luuk, Mikko Taavitsainen, Mikko Päivinen, Eemeli Peltonen, Tuija Kuusisto, Katja Repo, Jarno Hautamäki, Riikka Juuma, Marko Larjanne, Hanna Graeffe, Heli Anttila, Marko Koskela, Satu Tuominen, Tomi Passi, Mikko Laakkonen, Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Petri Ovaska, Emmi Mäkinen, Petri Graeffe, Hilppa Loikkanen, Antti Heikkilä, Jenni Komonen, Willem van Schevikhoven, Sanna-Maria Riikonen, Rita Kostama, Pepe Makkonen, Henry Berg, Pekka Heikkinen, Tarja Edry, Liisa Majanen

 • Ei 4 kpl 8%

  Satu Haaparanta, Seppo Heino, Kristiina Vainikka, Peter Hagman

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Lassi Markkanen

 • Jaa 35 kpl 69%

  Mimmi Launiala, Mika Gilan, Sanna-Maria Riikonen, Suvi Pohjonen, Markku Tenhunen, Arto Luukkanen, Hilppa Loikkanen, Riikka Juuma, Marko Larjanne, Mikko Taavitsainen, Pekka Luuk, Pirjo Komulainen, Kaisa Saarikorpi, Hanna Graeffe, Tuija Kuusisto, Kaarina Wilskman, Jenni Marttinen, Marko Koskela, Heini Liimatainen, Ossi Vähäsarja, Willem van Schevikhoven, Katri Kuusikallio, Jarno Hautamäki, Petri Ovaska, Mikko Laakkonen, Pepe Makkonen, Katja Repo, Tiia Lintula, Peter Osipow, Ulla-Mari Karhu, Rita Kostama, Helinä Perttu, Pekka Heikkinen, Henry Berg, Liisa Majanen

 • Ei 14 kpl 27%

  Emmi Mäkinen, Peter Hagman, Seppo Heino, Satu Tuominen, Antti Heikkilä, Petri Graeffe, Tomi Passi, Kristiina Vainikka, Heli Anttila, Kaija Tuuri, Lassi Markkanen, Jenni Komonen, Eemeli Peltonen, Tarja Edry

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Mikko Päivinen, Satu Haaparanta

Valmistelija

 • Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Juhana Hiironen

Valituksen kohteena oleva päätös ja valittajan esittämät vaatimukset

Valittaja on toimittanut Helsingin hallinto-oikeudelle 24.3.2021 päivätyn kunnallisvalituksen Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdystä päätöksestä 15.02.2021 § 5 ”Sävelpuiston kumppanin valinta ja tontin myyntipäätös”.

Vaatimukset perusteleineen on esitetty kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Kunnallisvalitus

Valtuuston päätökseen haetaan ensivaiheessa muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valtuuston päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Tässä kyseisessä tapauksessa valittaja on katsonut valtuusto päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä, ettei päätökseen johtaneessa menettelyssä ole noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä ja että viranomainen on ylittänyt toimivaltansa. Valittaja on kunnan jäsen.

Määräaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Järvenpään kaupunginvaltuuston päätös on julkaisu yleisessä tietoverkossa 18.2.2021. Viimeinen päivä valituksen tekemiselle on kaupungin näkemyksen mukaan näin ollen ollut 29.3.2021. Valitus on päivätty 24.3.2021. Hallinto-oikeuden Järvenpään kaupungille toimittamista asiakirjoista ei kuitenkaan käy ilmi, milloin valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle.

Järvenpään kaupungin vastine valituksessa esitettyihin väitteisiin

Järvenpään kaupungin vastine on esitetty kokonaisuudessaan päätöksen liitteessä.

Yhteenveto

Järvenpään kaupunki katsoo, että valitus tulee liitteessä esitetyillä perusteilla kokonaisuudessaan hylätä.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon valitusasiassa koskien Sävelpuiston kumppanin valintaa ja myyntipäätöstä.

 

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

"Lausunnon viimeiseen kappaleeseen liitetään lause: "Yleiskaava ohjaa rakentamisen kokonaisvolyymiä alueella. AK ja P/A alueiden pinta-ala on yhteensä noin 19.000 neliömetriä. Tonttitehokkuuden minimi AK alueella 0,8. Tonttitehokkuuden minimi P/A alueella 0,4. Yleiskaavan mukaan rakennusoikeuden suositeltu minimimäärä suunnittelualueella noin 13.000 k-m2."

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.  

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja, Hankekehityspäällikkö, Asemakaavoituksen projektipäällikkö, Tonttipäällikkö, Helsingin hallinto-oikeus