Kaupunginhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Järvenpään vammaisneuvoston toimikauden jatkaminen ajalle 1.6.-31.7.2021

JARDno-2019-2106

Valmistelija

  • Laura Rainetoja, kaupunginlakimies, laura.rainetoja@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

hallinnon asiantuntija Riitta Murtokare, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki

Kuntalain mukaiset vaikuttamistoimielimet

Kuntalain (410/2015) 26, 27 ja 28 §:ssä säädetään nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston (arkikielessä eläkeläisneuvosto) ja vammaisneuvoston asettamisesta.

Kuntalain kommentaarin mukaan vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, joista säädetään kuntalain 30 §:ssä. Kaikki vaikuttajatoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne asetettava.

Keskeinen ero vaikuttamistoimielinten ja varsinaisen toimielinten välillä on se, ettei vaikuttajatoimielin voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Niille ei voida siirtää toimivaltaa hallintopäätösten tekemiseen. Muutenkaan varsinaisia toimielimiä koskevaa sääntelyä ei sovelleta vaikuttamistoimielimiin. Vaikuttamistoimielin- nimitys kuvaa hyvin niiden asemaa. Ne ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja vaikuttamiskanavia ja välittävät ryhmän näkemykset kunnan päätöksentekoon. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Usein toimielimiin pyydetään edustajia kunnassa toimivista alan yhdistyksistä ja muista järjestöistä. Kunnanhallitus voi asettaa toimielimen järjestöjen ehdotusten pohjalta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas. Myöskään tasa-arvolain vaatimukset eivät suoraan tule sovellettaviksi vaikka kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston päätösellään 17.6.2019 § 180 ja kukin toimielin on valinnut edustajansa neuvostoon toimikaudeksi 2019-2021.

Kuntavaalien siirtyminen ja valtuustokauden jatkuminen

Oikeusministeriö on päätöksellään 26.3.2021 päättänyt kuntavaalien siirtämisestä kesäkuuhun 2021. Uusien kuntavaaleilla valittavien valtuustojen toimikausi alkaa kuntalain 15 §:n 1 momentista poiketen vasta 1.8.2021. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi puolestaan jatkuu heinäkuun 2021 loppuun.

Koska uudet valtuutetut aloittavat tehtävässään 1.8.2021 ja myös uusi kaupunginhallitus päästään nimeämään vasta tämän jälkeen, on nykyisen kaupunginhallituksen syytä päättää vammaisneuvoston toimikauden jatkamisesta ajalle 1.6. - 31.7.2021. Nykyinen kaupunginhallitus ei kuitenkaan voi päättää vammaisneuvoston nimeämisestä tätä pidemmälle ajalle vaan asia tuodaan päätettäväksi tältä osin uudelleen syksyllä 2021, kun uusi kaupunginhallitus on asetettu ja aloittanut tehtävässään.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. jatkaa vammaisneuvoston toimikautta ajalle 1.6. - 31.7.2021 sen nykyisellä kokoonpanolla.
  2. todeta, että uusi vammaisneuvosto tullaan nimeämään myöhemmin syksyllä 2021, kun uusi kaupunginhallitus on valittu.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto,  listatiimi, osallisuuden erityisasiantuntija