Kaupunginhallitus, kokous 16.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Kaupunginjohtajan valintatoimikunnan nimeäminen

JARDno-2017-1496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien, tulee henkilöstöasiainjaoston aloittaa uuden kaupunginjohtaja rekrytoinnin valmistelu hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaisesti.  

Henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta.  Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät että rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä  kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti poistaa esittelytekstistä ensimmäisen kappaleen lause:

"Osana valmistelua kaupunginhallitus asettaa uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin valintatoimikunnan, jonka kokoonpano on henkilöstöasiainjaostoa laajempi. Kaupunginhallitus määrittelee valintatoimikunnan tehtävät, joita ovat mm. kaupunginjohtajan viran täyttöön liittyvän prosessin hoitaminen, haastattelut ja tarvittavien henkilöarviointien organisointi."

Esittelytekstin viimeiseen kappaleeseen tehtiin seuraavat täsmennykset:

Vanha teksti

Koska henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta, ehdottaa henkilöstöasiainjaosto kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät sekä rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä  kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Uusi teksti:

Henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta.  Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät että rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä  kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyt muutokset esittelytekstiin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus nimittää kaupunginjohtajan rekrytointiin liittyvän valintatoimikunnan

 • puheenjohtajan, jäsenet, sihteerin sekä asiantuntijat
 • tehtävät

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus nimeää toimikunnan seuraavien periaatteiden mukaan:

Toimikuntaan nimetään 

 • Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistot sekä 
 • niiden valtuustoryhmien edustajat, jotka eivät kuulu em. puheenjohtajistoihin.
 • puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja
 • valinnoissa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset (kumpaakin sukupuolta väh. 40 %)
 • valtuustoryhmät voivat nimetä edustajan ryhmään mahdollisten esteellisyyksien kohdalla
 • asiantuntijaksi nimetään henkilöstöjohtaja Päivi Autere
 • pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginlakimies Petja Harakka

Tehtävien osalta ehdotetaan, että niihin kuuluisivat:

 • kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä vastaaminen

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa lisäksi, että kaupunginhallitus määrittää valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käsittely:

Puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista. Kokouksen puheenjohtajana tästä hetkestä eteenpäin toimi 2. varapuheenjohtaja Mikko Taavitsainen.

Henkilöstöjohtaja piti asiaesittelyn. Esittelymateriaali päätettiin lisätä asialle liitteeksi.

Eemeli Peltonen totesi valtuustoryhmien esitykset toimikunnan jäseniksi, jotka hyväksyttiin yksimielisesti:

Markku Tenhunen (kd.)

Mimmi Asikainen (vas.)

Tomi Passi (kesk.)

Kaisa Saarikorpi (vihr.)

Lisäksi todettiin yksimielisesti estyneiden, asemavaltuutuksen perusteella muutoin nimetyksi tulleiden tilalle nimettävät jäsenet:

Pirjo Komulainen (sdp) (Ulla-Mari Karhun tilalle)

Kaarina Wilskman (kok.) (Helinä Pertun tilalle)

Lisäksi todettiin yksimielisesti asemavaltuutuksen perusteella seuraavat jäsenet.

Puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sdp.) (kv pj)

Tero Rantanen (kok.) (kv 2. vpj)

Mika Gilan (Plus) (kv 1. vpj)

Mikko Taavitsainen (PS) (kh 2. vpj)

Todettiin yksimielisesti, että varapuheenjohtajana toimii Mika Gilan (Plus).

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan valintatoimikunnan seuraavin periaattein:

Toimikuntaan nimetään

 • Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistot sekä 
 • niiden valtuustoryhmien edustajat, jotka eivät kuulu em. puheenjohtajistoihin.
 • puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja
 • valinnoissa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset (kumpaakin sukupuolta väh. 40 %)
 • valtuustoryhmät voivat nimetä edustajan ryhmään mahdollisten esteellisyyksien kohdalla
 • asiantuntijaksi nimetään henkilöstöjohtaja Päivi Autere
 • pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginlakimies Petja Harakka

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että valintatoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä vastaaminen

Kaupunginhallitus päättää määrittää valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat

Päätös

Päätettiin yksimielisesti nimetä valintatoimikuntaan seuraavat henkilöt:

 • Markku Tenhunen (kd.)
 • Mimmi Asikainen (vas.)
 • Tomi Passi (kesk.)
 • Kaisa Saarikorpi (vihr.)
 • Pirjo Komulainen (sdp) 
 • Kaarina Wilskman (kok.) 
 • puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sdp.) (kv pj)
 • Tero Rantanen (kok.) (kv 2. vpj)
 • varapuheenjohtaja Mika Gilan (Plus) (kv 1. vpj)
 • Mikko Taavitsainen (PS) (kh 2. vpj)
 • henkilöstöjohtaja Päivi Autere (asiantuntija)
 • kaupunginlakimies Petja Harakka (pöytäkirjanpitäjä)

Lisäksi päätettiin, että

 • valintatoimikunta vastaa kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä 

Kaupunginhallitus päätti valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat seuraavasti:

Valintatoimikunta

 • laatii ja päättää valintakriteerit/osaamisprofiilin ja hakukuulutuksen sisällön 
 • tekee ansiovertailut, käy läpi hakemukset, muodostaa kokonaiskuvan hakijoista
 • ehdottaa kh:lle haastateltaviksi valittavat henkilöt
 • haastattelee ensimmäiselle haastattelukierrokselle valitut henkilöt
 • ehdottaa kh:lle haastattelujen ja hakemusten perusteella henkilöarviointiin lähetettäväksi valittavat henkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.