Kaupunginhallitus, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kiinteistön 186-401-11-135 ostaminen

JARDno-2018-1947

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin EMAL-työryhmä linjasi kokouksessaan 11.12.2017 tulevaisuuden kehitettäväksi työpaikka-alueeksi Haarajoen asemanseudun. Haarajoen/Pietilän alueen maanomistajille lähetettiin maanostotarjoukset maaliskuussa 2018. Ostotarjouksen perusteella kiinteistön 186-401-11-135 omistaja on ilmoittanut olevansa halukas myymään kaupungille kyseisellä alueella sijaitsevan tilansa.

Kiinteistö 186-401-11-135 on osoitettu Järvenpään yleiskaava 2020 väljäksi pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP-2). Tila on metsämaata, pinta-alaltaan 5625 m2 ja sijaitsee osoitteessa Lentuantie 9.

Maanomistajalle tehtiin ostotarjous 3,25 €/m2, jonka lisäksi korvataan alueella kasvava puusto. Ostotarjous noudattaa alueella aikaisemmin toteutuneiden kauppojen hintatasoa. Metsänhoitoyhdistyksen 23.4.2018 laatiman arvion mukaan puuston arvo on 4892 €. Kiinteistön 186-401-11-135 ostohinnaksi esitetään 5625 m2 x 3,25 €/m2 + 4892 € = 23.173 €

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki ostaa kiinteistön 186-401-11-135 omistajalta 23.173 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, metsätalousteknikko, maankäyttösihteeri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.