Kaupunginhallitus, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kiinteistön 186-21-2132-3 myyminen

JARDno-2018-1946

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Den Finland Oy on pyytänyt saada ostaa perustettavan yhtiön lukuun Järvenpään kaupungilta Boogien yritysalueella sijaitsevan tontin 186-21-2132-3. Tontti sijaitsee asemakaavan mukaísella liike- ja toimitilarakennusten korttelialueella (KMKTY-1) osoitteessa Diggarinkatu 2. Tontin pinta-ala on 5000 m2 ja rakennusoikeus 2550 k-m2.

Den Finland Oy toteuttaa tontille laadukkaan kokonaisuuden, joka käsittää Diggarinkadun varteen sijoittuvat mikroyritystilat erilaisille toimijoille ja tontin takaosaan sijoittuvat varasto/toimitilat.

Järvenpään kaupunginvaltuusto on 10.11.2014 § 74 päättänyt, että luovutettaessa liikerakentamiseen tontteja kortteleista 2131, 2132 ja 2133 käytetään vähimmäismyyntihintana 140 €/k-m2, hinta sidotaan marraskuun 2014 elinkustannusindeksin pistelukuun 1913. Valtuuston hinnoittelu on perustunut Newsec Valuation Oy:n laatimaan arviolausuntoon em. alueen markkinahinnasta.

Tontin 186-21-2132-3 myyntihinta muodostuu maaliskuun 2018 elinkustannusindeksin pisteluvulla laskettuna:

1939/1913 x 140 €/k-m2 x 2550 k-m2 = 361.852 €

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-21-2132-3 Den Finland Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 361.852 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.8.2018 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, yrityspalvelupäällikkö, maankäyttösihteeri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.