Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Vuoden 2018 valtuusto- ja kuntalaisaloitteet

JARDno-2019-770

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Edelleen ko. pykälässä säädetään, että valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalain kommentaarin mukaan yleensä tiedoksi antaminen tapahtuu luettelon muodossa. Käsitellessään luettelon valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kommentaarissa todetaan myös, että aloite on syytä saattaa valtuuston käsittelyyn omana asianaan, jos sen poliittinen tai muu merkitys tätä edellyttää.

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä on oltava määräykset KuntaL:n 23 §:n käsittelystä. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty ja miten niiden käsittelyä jatketaan. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuustoaloitteesta säädetään Kuntalain 23 §:ssä, jonka mukaan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisaloitteesta säädetään KuntaL:n 23 §:ssä, jonka mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain kommentaarin mukaan aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Hyvään hallintoon kuuluu, että aloitteen tekijä saa ilman aiheetonta viivytystä tiedon siitä, mikä viranomainen aloitteen käsittelee sekä arvion käsittelyajasta. Kun aloite on käsitelty, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut.

Järvenpäässä on käytössä sähköinen järjestelmä, joka heti ilmoittaa sähköisen aloitteen saapumisesta ja vastaanottamisesta.

Kuntalaisalotteiden osalta aloite siirretään ao. toimivaltaisen lautakunnan käsiteltäväksi ja vastattavaksi tai säädetyn toimivallan mukaisesti siihen vastataan ao. palvelualueen vastauksella. 

Kuntalaissa eikä myöskään hallintosäännössä ole määräystä siitä, että kuntalaisaloitteet olisi tuotava hallituksen tai valtuuston käsiteltäväksi. Se katsotaan kuitenkin kuuluvan hyvään hallintoon.

Kuntalaisaloitteita teknisesti voi tehdä lähettämällä aloite suoraan kaupungin kirjaamoon tai sitten valtakunnallisen Kuntalaisaloite.fi- sivuston kautta.

Liitteet

Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Kopiot valtuustoaloitteista

Keskeneräiset kuntalaisaloitteet

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. merkitä tiedoksi liitteissä " Keskeneräiset valtuustoaloitteet" ja "Keskeneräiset kuntalaisaloitteet"  esitetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
  2. hyväksyä liitteessä "Keskeneräiset valtuustoaloiteet" esitetyt toimenpiteet 

Käsittely

Käsittelyn alussa esittelijä totesi, että hyvinvointilautakunta päätti viime viikon kokouksessaan 7.3.2019 palauttaa lumitykin hankintaa koskevan kuntalaisaloitteen valmisteluun. Aloitteen käsittely on siis edelleen kesken. Kuntalaisaloitteet 2018 -liitteeseen tulee tehdä lautakunnan päätöksen mukainen korjaus kohtaan kolme.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisella täsmennyksellä. 

Tiedoksi

Kv