Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Vesi- ja viemärilaskun kohtuullistaminen 

JARDno-2019-240

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuvaus tapahtuneesta

Järvenpään Veden asiakas on lähettänyt sähköpostilla 1.2.2019 päivätyn oikaisupyynnön koskien vesi- ja jäteveden laskua. Oikaisupyynnöstä on toimitusjohtajan päätös §3 12.2.2019.

Kiinteistössä on pannuhuoneessa ja kiinteistön laitteistossa oleva varoventtiili hajonnut ja aiheuttanut vesivuodon jätevesiviemäriin. Vesivuoto on aiheutunut edellisen vesimittarin lukeman (luettu 17.1.2017) jälkeen ja havaittu viimeisimmän mittarinluvun yhteydessä 22.1.2019. Kiinteistön antaman laskelman mukaan vuotanut vesimäärä on n. 1200 m³.

Asiakas hakee tulevan vesi- ja jätevesikulutusmaksun kohtuullistamista, koska vuoto ei ole aiheutunut huolimattomuudesta tai omasta virheestä eikä vesi ole ollut ns. viemärivettä vaan puhdasta juomavettä.

Oikaisuvaatimus toimitusjohtajan päätökseen

Asiakas on lähettänyt 25.2.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen toimitusjohtajan päätökseen §3 12.2.2019. Päätöksessä toimitusjohtaja on hylännyt aiemman kohtuullistamispyynnön. Oikaisuvaatimuksessa asiakas pyytää kaupunginhallitusta kohtuullistamaan tulevaa vesilaskua, jäteveden käyttömaksun osalta. Perusteena aiemmin esitetyt perusteet ja niiden lisäksi viittaus Järvenpään Veden yleisiin toimitusehtoihin. Asiakkaan mukaan laitevahinko ei ole aiheuttanut vahinkoa yhdellekään toimitusehtojen kohdassa 8.6. osapuolelle.

Kohtuullistamista pyydetään, siten että ylimääräistä laiterikon takia jätevesiviemäriin johdettua vettä ei laskutettaisi.

Asian käsittely Järvenpään Vedellä ja toimitusjohtajan aiemman päätöksen 12.2.2019 §3 perusteet

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan ratkaisuvaltaraja on helpotuksissa, maksuvapautuksissa ja vahingonkorvauksien myöntämisessä Järvenpään Veden toimitusjohtajalla alle 10 000 €:n ratkaisuvaltarajan tapauksissa.

Vesilaskun summa kiinteistön omistajan vesimääräarvion mukaan n. 1200 m³, jakautuu seuraavasti:

Talousveden käyttömaksun osuus n. 1 752 €, sis. alv. 24%.

Jäteveden käyttömaksun osuus n. 2 868 €, sis. alv. 24%, jonka osuutta asiakas pyytää kohtuullistamaan.

Laskelman kokonaissumma on yhteensä n. 4 620 €, sis. alv. 24 %. Laskelmat ovat arvioita, todelliset summat perustuvat laskutuksessa vesimittarin lukemiin, joihin myös tuleva vesilasku perustuu.

Järvenpään Veden käytössä olevien vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 8.6 Asiakkaan velvollisuudet mukaan on mm. Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä kvv-laitteistot siten, että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle. Tämän lisäksi on asiakkaan velvollisuuksiin määritetty ko. kohtaan 8.6 muita velvollisuuksia mm. kiinteistön vesihuoltolaitteiston kunnossapitoon nähden.

Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi ja kiinteistön laitteista johtuvasta vesivuodosta ja niihin liittyvistä asiakkaalta perittävistä talousveden ja jäteveden käyttömaksuista sekä vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan, Järvenpään Vesi katsoo, että ei ole velvollinen myöntämään helpotusta vesivuodon aiheuttamista kustannuksista. Jätevesiverkkoon johdettu vesi aiheuttaa aina kustannuksia verkoston pumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamolla.

Järvenpään Veden vastine 25.2.2019 esitettyyn oikaisuvaatimukseen

Järvenpään Vesi toteaa edelleen yleisten toimitusehtojen kohdan 8.6. mukaisesti, että kiinteistön tulee huolehtia laitteistonsa kunnossapidosta siten, että siitä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Haittana voidaan pitää kiinteistön omistajalle muodostunutta, laiterikosta ja vuotaneesta vedestä aiheutunutta ylimääräistä vesilaskun kustannusta. Laitokselle jätevesiverkkoon johdettu vesi aiheuttaa kuluja mm. jätevesiviemärien pumppaamoissa ja jätevedenpuhdistamolla puhdistusprosessissa. Mikäli kohtuullistaminen tehdään, joutuvat muut vesilaitoksen asiakkaat kustantamaan kyseisen jätevesiverkkoon johdetun vesimäärän. Tasapuolisena käytäntönä on myös muissa vastaavissa tapauksissa ollut, että jätevesiverkkoon johdetusta vedestä ei ole annettu hyvitystä tai kohtuullistamista.

Yleisten toimitusehtojen kohdan 5.1. mukaan, Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia.

Vedenkulutuksen seuraaminen on käyttäjän vastuulla. Vesimittarien lukemista ja lukemien seuraamista varten Järvenpään Vesi tiedottaa mm. kotiin jaettavalla ja nettisivuillaan vuosittain jaettavassa Järvenpää Vesi-lehdessä. Järvenpään Vedellä on käytössä nettipohjainen asiakkaiden vesimittarien lukemien ilmoittamiseen ja seurantaan tarkoitettu Kulutus-Web palvelu. Järvenpään Vedellä ei ole mahdollisuutta valvoa ja seurata yksittäisten asiakkaiden vesimittareiden lukemista ja lukemien seurantaa.

Järvenpään Vesi ilmoittaa lisäksi vesilaskun yhteydessä olevassa liitteessä (4 krt / v) vesimittarin lukeman ilmoittamisesta ja vedenkulutuksen seurannasta asiakkaille. (Liite)

SP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä asiakkaan tekemän oikaisuvaatimuksen, edellä esitetyin perustein.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Pepe Makkonen poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 § 1 kohdan mukainen osallisuus- eli asianosaisjäävi, hän tai hänen läheisensä on asianosainen).

 

 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Todettiin lisäksi yksimielisesti, että esitystekstistä ja päätösehdotuksesta poistetaan kulutuspiste -tieto teknisenä korjauksena.

Tiedoksi

Asianomaiset