Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Joukkovelkakirjalainan nostaminen

JARDno-2018-654

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Kaupungin lainakanta on kilpailutettu talousjaoston linjauksen mukaisesti ja tarjoukset on saatu Danske Bankilta, Osuuspankilta, Nordealta ja Kuntarahoitukselta. Liitteenä on saadut tarjoukset, sekä yhteenveto saaduista tarjouksista. Liiteet ovat on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 §). Yhteenvedossa on avattu eri vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia. Toisessa liittessä on avattu vielä lisää muitakin vaihtoehtoja.

Ehdotus valittavasta lainajärjestelystä annetaan kokouksessa.

Lainakilpailutuksen tulokset esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja linjaa, että asia voisaan tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Liitteenä on yhteenveto jossa on kuvattu eri vaihtoehtojen mm. taloudelliset vaikutukset eri korkoskenaarioilla. Nyt esityksenä on, että vaihtoehdoista valitaan Ve3, jossa otetaan 73 Me joukkovelkakirjalaina ja 110 Me vaihtuvakorkoista lainaa. Nyt valittavalla järjestelyllä varaudutaan erityisesti jälleenrahoitusriskiltä suojatumiseen. Ensi vuoden talousarviosa on varauduttu noin 1 Me korkokustannuksiin. Liitteenä on yhteenveto talousvaikutuksineen eri vaihtoehdoista. Liitteenä on lisäksi tarkempi yhteenveto sisltäen tietoa lainatarjousten sisällöistä. Kyseinen liite on salassapidettävä (Julkisuuslaki 6 luku 24 § 1 mom 18-k ja 20 -k).

Yhteenveto esitellään kokouksessa Inspiran asiantuntijan toimesta.

AP

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä vaihtoehdon 3 mukaisen toteutustavan lainajärjestelyiksi

- että kyseisen vaihtoehdon 3 mukainen rahoitus hankitaan Kuntaraohitus Oy:ltä liitteessä kuvatulla tavalla

- antaa talous- ja hallintojohtajalle valtuudet toimeenpanna päätös ja allekirjoittaa siihen liittyvät tarvittavat sitoumukset

 

Käsittely

Käsiteltiin pykälä ensimmäisenä lista-asiana heti iltakouluasian käsittelyn jälkeen.

Asiaa oli esittelemässä (henkilötiedot poistettu) Inspira Oy:ltä.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä vaihtoehdon 3 mukaisen toteutustavan lainajärjestelyiksi

- että kyseisen vaihtoehdon 3 mukainen lainarahoitus hankitaan Kuntarahoitus Oy:ltä ja joukkovelkakirjalaina DanskeBankilta

- antaa talous- ja hallintojohtajalle valtuudet toimeenpanna päätös ja allekirjoittaa siihen liittyvät tarvittavat sitoumukset"

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talouspäällikkö, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Kaupunginhallitus on valtuuttanut talous- ja hallintojohtajan toimeenpanemaan hallituksen päätöksen nostaa joukkovelkakirjalaina DanskeBankilta ja allekirjoittamaan siihen liittyvät sitoumukset.

Aiemman valtuuuksen mukaisesti talous- ja hallintojohtaja, ja hänen poissa ollessaan nimetty sijainen, on oikeutettu allekirjoittamaan JVK-lainaan liittyvän liikkeeseenlaskusopimuksen ja maksuliikesopimuksen sekä muut liikkeeseen laskuun liittyvät asiakirjat. Joukkovelkakirjalainana nostettavissa olevan lainapääoman määrä ja lainan lopullinen hinta selviävät kuitenkin vasta, kun joukkovelkakirja on julkistettu ja sijoittajilta on saatu tarjoukset, joten hallituksen on syytä määritellä rajat, joiden puitteissa markkinoilta saatavat tarjoukset ovat talousjohtajan hyväksyttävissä. 

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talous- ja hallintojohtajan loma-aikaisena sijaisena talousasioiden osalta toimii Kirsi Rinne.

Kaupunginhallitus valtuuttaa Kirsi Rinteen vahvistamaan sijoittajien merkinnät sekä hyväksymään joukkovelkakirjalainan lopullisen hinnoittelun edellyttäen, että seuraavat ehdot toteutuvat:

  1. Lainan maturiteetti on 5 vuotta, laina on kertalyhenteinen, se nostetaan vuoden 2019 aikana ja maksetaan takaisin vuoden 2024 aikana
  2. Lainan koko on 50 - 73 miljoonaa euroa
  3. Lainan viitekorko on 3 kk Euribor ja lainan marginaali on enintään 0,18 % p.a., kuitenkin niin että maksettava kokonaiskorko on vähintään 0.00%.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa Kirsi Rinteen päättämään kaikista joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun, rekisteröintiin ja listaamiseen liittyvistä yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan kaikki näihin liittyvät asiakirjat.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa todettiin, että ennen kokousta päätösehdotukseen tehtiin tekniset korjaukset, joista lähetettiin hallitukselle erillinen sähköpostiviesti.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

DanskeBank, Talouspalvelut