Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Harjulan uusi koulu ja päiväkoti

JARDno-2019-777

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Harjulan uusi koulu- ja päiväkotihanke

Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman mukaisesti (KV 10.12.2018 § 103) kaupunki valmistelee Harjulan uuden koulun ja päiväkodin rakentamista. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetyn mukaisesti Harjulaan on tarkoitus rakentaa 3-sarjainen alakoulu sekä Loutin 5-ryhmäisen päiväkodin korvaava päiväkoti. Alakouluinvestoinnille on varattu 16 milj. euron määräraha. Päiväkodin rakentamiselle ei ole osoitettu määrärahaa, koska historialliseen rakennukseen tehtävän peruskorjauksen kustannuksista ei ollut tuolloin käytössä arviota. Investointisumma on tarkoitus täsmentää investointipäätöksen yhteydessä. Päiväkoti esitetään sijoitettavan Harjulan koulun vanhimpaan rakennukseen, joka saneerataan ja suojellaan hankkeen yhteydessä asemakaavalla. Hankkeen aikana toteutetaan kunnallistekniikan kunnossapidollinen tarkastelu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet ennen koulun käyttöönottoa vuonna 2021.

Hankkeen yhteydessä palveluverkkosuunnitelman mukaisesti linjataan myös Vihtakadun yksikön toiminnan jatkosta. Investointihankkeessa esitetään Harjulaan toteutettavan n. 3-sarjainen perusopetukselle ja esiopetukselle mitoitettu alakoulu, jonka toteutuslaajuuteen vaikuttaa Vihtakadun koulun yksikön toiminnan jatkuminen. Uuden koulun on tarkoitus korvata nykyinen 2-sarjaisen Harjulan alakoulun ja vastata koko Harjulan koulun alueen väestökehitykseen. Esitys perustuu siihen, että Harjulan koulun alueen lapset siirtyvät asteittain Harjulan uuteen kouluun.

Vihtakadun kiinteistössä opetus- ja varhaiskasvatuskäyttöä voidaan jatkaa lähivuosina myöhemmin sovittavassa laajuudessa, kuitenkin siten, että kiinteistöön ei kohdisteta merkittäviä toiminnallisia investointeja. Myöhemmin, arviolta 20-luvun puolessa välissä, arvioidaan Vihtakadun yksikön kiinteistön jatkokäytön mahdollisuuksia kiinteistön kunnon ja alueen väestökehityksen mukaisesti.  Kiinteistöllä ei tällä hetkellä ole akuutteja sisäilmahaasteita, mutta se saavuttaa peruskorjausiän 20-luvun loppupuolella.

Esitetyn Harjulan uuden koulun tilat (472 lasta) tulevat olemaan valmistumisesta alkaen tehokkaassa käytössä siten, että perus- ja esiopetuksen lisäksi tiloja käyttää varhaiskasvatus. Investointihankkeen mitoituksen lähtökohtana on se, että kohteen koko kapasiteetti on täydessä käytössä koko elinkaaren aikana ja käyttäjäjakauma reagoi dynaamisesti muuttuvan kysynnän mukaan.

Hankkeen valmisteluvaiheessa on tutkittu useita eri toteutusvaihtoehtoja, joista laaditaan ennakkovaikutusten arviointi. Tausta-aineistossa on analysoitu eri vaihtoehtoja kustannustason ja käyttötarkoituksen pohjalta.

Investointihanke perustuu Harjulan nykyisen koulun osalta siihen, että kiinteistö on saavuttanut elinkaarensa pään, kohteessa on merkittäviä sisäilmaongelmia ja kaikissa tilanteissa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Kaupunki on arvioinut, että turvallisempi ja riskittömämpi lopputulos saavutetaan, kun vanha koulu puretaan ja rakennetaan uusi.

Vastaavasti Loutin päiväkodista on päätetty luopua sisäilmaongelmien takia mahdollisimman nopealla aikataululla. Loutin päiväkodin tontin jalostamisesta syntyy kaupungille arviolta 900 000 € tontinmyyntitulot, josta tulee vähentää jalostamisen kustannukset.

Uusi koulu suunnitellaan pysyväksi ja on tarkoitus toteuttaa paikallaan rakentaen. Kohteeseen toteutetaan uuden opetusohjelman mukaiset joustavat sekä muuttuvat opimisympäristöt. Toiminnan lähtökohtana on tilojen monikäyttöisyys ja korkea käyttöastetavoite. Koulu ja päiväkoti integroidaan saumattomasti yhteen. Uudisrakennuksessa mm. hallinto, liikuntatilat ja ruokala on mitoitettu palvelemaan molempia toimintoja. Koulun toteuttamiseksi on tutkittu myös moduulivaihtoehtoa, jota ei kuitenkaan esitetä, koska kouluratkaisusta on tarkoitus tulla pysyvä ja aikataulu mahdollistaa paikallaan rakentamisen. Hanke esitetään toteuttavaksi yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Kustannusarvio

Koulun tämän hetken kustannusarvio on 16,5 milj. €. Koulun mitoitus on 4267 hum2. Rakennuskustannus on 3864 €/hum2 ja tilatehokkuus 9,04 hum2/oppilaspaikka. Päiväkodille jyvitettävä osuus kouluhankkeen kuluista on n. 900 000 € ja neliöistä n. 233 hum2. Jyvityksen jälkeen koulun laskennallinen tilatehokkuus on 8,5 hum2/oppilaspaikka. Päiväkotihankkeen kustannusosuus osoitetaan kouluhankkeen budjettiin, koska rakentaminen toteutetaan koulurakentamisen yhteydessä. Kouluhankkeen kustannusarvio sisältää purkamisen kustannuksen 350 000 € ja pihaurakan kustannuksen 350 000 €. Mikäli kohde halutaan toteuttaa erityisesti painottaen kestävän kehityksen tavoitteita (matala hiilijälki, resurssitehokkuus), tarvitaan hankkeen investointiin arviolta 10-15% lisämääräraha. 

Päiväkotihankkeen tämän hetken kustannusarvio on n. 5 milj. euroa, josta korjausrakentamisen osuus on 3 milj. euroa ja muutostyön osuus 2 milj. euroa. Päiväkodin mitoitus on 906 hum2. Rakennuskustannus on arviolta 5518 €/hum2 ja tilatehokkuus 9,4 hum2/hoitopaikka. Päiväkodille jyvitettävien kouluhankkeen neliöiden jälkeen tilatehokkuus on arviolta 11,9 hum2/hoitopaikka. Koska kyseessä on suojeltavaan rakennukseen tehtävä perusparannushanke, ei Mestaritoiminta Oy voi antaa tarkempaa kustannusarviota tässä vaiheessa. Hanke tullaan toteuttamaan tiukan kustannusraamin sisällä ja tavoitteena on alittaa alustavat kustannusarviot.

Päiväkodin toteuttamista moduulirakenteisena on myös tutkittu. Tässä vaihtoehdossa 5 ryhmäisen päiväkodin investointikustannus olisi arviolta noin 4 milj. euroa. Moduulirakennuksen elinkaarikustannus on kuitenkin korkeampi kuin paikallaan rakennettaessa, eikä pysyvään käyttötarkoituksen kohteeseen ole järkevää toteuttaa moduulirakentamista

Vanhan koulurakennuksen osalta on tutkittu myös mahdollisuutta muuttaa rakennus asuntokäyttöön. Asuntokäyttöön muutettaessa kohteeseen saneerattavien asuntojen hintataso tulisi Mestaritoiminnan arvion mukaan olemaan 9000 €/hum2 luokkaa. Tätä hintatasoa ei voida pitää Järvenpäässä realistisena, eikä kohteen muuttaminen asunnoiksi ole kaupallisesti mahdollista.      

Aikataulu

Alkuperäisen aikataulun mukaan suunnittelijan ja urakoitsijan hankinta oli tarkoitus käynnistää vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, jolloin kohteen käyttöönoton tavoiteaikataulu oli elokuu 2021. Hankkeen valmistelun aikana kustannusarvio on tarkentunut ja ylittää investointisuunnitelmaan sisältyvän 16 milj. euron tason. Kustannusylitys selittyy päiväkodin kanssa yhteisesti toteutettavista tiloista osana hanketta. Päiväkodista ole vielä tehty investointipäätöstä. Näistä syistä hankkeista tullaan valmistelemaan tarkennetut investointipäätösesitykset kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.  Tämän hetkisen arvion mukaan tullaan investointiohjelmaan tarvitsemaan Harjulan koulun uudisrakennuksen lisää 0,5 milj. euroa eli yhteensä 16,5 milj. euroa ja Harjulan kivikoulun perusparannukseen ja päiväkodiksi muuttamisen 5 milj. euroa.

Tämän hetken aikataulussa, mikäli hankinnan käynnistämiselle saadaan lupa kaupunginhallitukselta, voidaan hankinta julkaista arviolta huhtikuun 2019 aikana. Lopullinen investointiesitys on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuussa 2019 ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi keväällä. Tämä mahdollistaisi suunnittelun käynnistämisen syksyllä 2019 ja kohteen käyttöönoton vielä syyslukukauden 2021 aikana. Harjulan koulu toimii väistötiloissa 2019 syksystä alkaen. Väistöjärjestelyissä koulun toimintaa voidaan jatkaa tavoiteaikataulusta poiketen uuden koulun valmistumiseen asti.

MT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut Harjulan uuden koulun ja päiväkodin hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
  2. valtuuttaa Mestaritoiminta jatkamaan hankkeen valmistelua ja käynnistämään suunnittelijan ja urakoitsijan hankinnan. Lopullisen hankintapäätöksen tekeminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ovat  ehdollisia  kunnes hankkeella on lainvoimainen investointipäätös.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Tarja Edry poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 § 3 kohdan mukainen intressijäävi, ratkaisusta on odotettavissa hänelle tai hänen läheiselleen erityistä hyötyä tai vahinkoa). Edryn sijaan paikalla oli Riikka Reina. Asiaa olivat esittelemässä palvelualuejohtaja Marju Taurula ja Antti Nikkanen Mestaritoiminnalta.

Käsittelyn aikana tuli ilmi Tuomas Raejärven intressijääviys ja hän poistui kokoustilasta kesken asian käsittelyn klo 17:17.  

Käsittelyn kuluessa esittelijä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Mestaritoiminta