Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Taidetalon alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

JARDno-2018-3234

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki järjesti Taidetalon alueesta kaikille avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 25.4. – 6.8.2018, jonka tavoitteena oli rakentaa laadukasta, kaupunkimaista pientaloasutusta keskustan tuntumaan entisen rakettitehtaan alueelle, Taidetalon ympärille. Kilpailussa tuli laatia maankäytön suunnitelma alueelle ja tehdä ostotarjous suunnitelman mukaisista tonteista. Maankäytön suunnitelmassa tuli esittää ratkaisut laadukkaan korttelirakenteen toteuttamiseksi ja asumisen laatua tukevia innovaatioita. Parhaaksi arvioidussa ehdotuksessa taide ja arkkitehtuuri muodostavat yhteisöllisen kortteliratkaisun kilpailun tavoitteiden mukaisesti.

Määräaikaan mennessä jätettiin kolme kilpailuehdotusta sekä erillinen ostotarjous Taidetalosta. Päätöksen kilpailun ratkaisusta tekee kaupunginhallitus.

Arviointipöytäkirja ja kilpailuehdotukset ovat asian liitteenä.

Kilpailun voittajan kanssa tehdään suunnitteluvaraussopimus, joka valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kilpailualueen asemakaavaehdotusta ryhdytään laatimaan yhteistyössä voittajan kanssa. Asemakaavaan laaditaan sitova rakentamistapaohje. Tonttien luovutuksesta tehdään erilliset päätökset, kun asemakaava on lainvoimainen ja tontit muodostettu.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä osaltaan hankkeen lähtöaineistot ja esittää kaupunkikuvallisena lausuntonaan, että ehdotus ”Taidepuutarha” on paras ehdotus Taidetalon alueen jatkosuunnitteluun

 

  • esittää, että kaupunginhallitus päättää valita Taidetalon alueen toteuttajakumppaniksi Talokolmikko Oy:n

 

  • että päätös edellyttää, että  kaupunginhallitus päättää hyväksyä kumppanin kanssa tehtävän erillisessä pykälässä päätettävän suunnitteluvaraussopimuksen, jossa määritellään hankkeen toteuttamisen ja tontinmyynnin ehdot.

 

Käsittely:

 

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan varsinaiset jäsenet Antti Heikkilä ja Mikko Vesterinen (HL 28 § 1 kohta: asianosaisjulkisuus)

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Terttu-Elina Wainio, Martina Jerima, Juhana Hiironen

Kaupunkikehitys on neuvotellut kilpailuehdotuksen "Taidepuutarha" tehneiden Talokolmikko Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy:n kanssa suunnitelman toteutusperiaatteista. Toteutusta varten on laadittu suunnitteluvaraus- ja toteutussopimusluonnos, johon tontinluovutusehdot on kirjattu. Sopimus kuvaa hankkeen kokonaisuutta yhdessä kumppanuushaun ja neuvottelumuistioiden kanssa. Sopimuksella korostetaan määrätietoista yhteistyötä, jolla alueen suunnittelu ja rakentaminen tavoitteiden mukaisesti varmistetaan. 

Voittajan kilpailuehdotus on asian liitteenä. Voittajatahon tarjouksessa esittämät hinnat on kirjattu arviointipöytäkirjaan. Kohteiden lopullinen kauppahinta määräytyy kohteelle asemakaavassa suurimman sallitun rakennusoikeuden (kem2) ja tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan (€/kem2) tulona.

Voittajan kanssa allekirjoitetaan tontinluovutus- ja suunnitteluvaraussopimus, jonka jälkeen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan yhteistyössä voittajan kanssa. Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä maksetaan suunnitteluvarausmaksu, [90.000] euroa, joka toimii kiinteistökaupan tekemisen vakuutena ja kauppahinnan 1. erän maksuna. Mikäli voittaja ei mistä tahansa syystä osta kohdetta kaupungilta sopimuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, on kaupungilla oikeus saada suunnitteluvarausmaksua vastaava määrä sopimussakkona, ja kuitata se maksetuksi suunnitteluvarausmaksulla. Kiinteistökaupan jälkeen ostajaa sitovat maapoliittisessa ohjelmassa ja sen liitteinä olevissa kauppakirjamalleissa esitetyt rakentamisvelvoitteet ja siihen liittyvät edelleenluovutuskiellot ym. sanktiot.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valita tontinluovutus- ja suunnittelukilpailun voittajaksi Talokolmikko Oy:n ehdotuksen Taidepuutarha, ja
  2. valtuuttaa kaupungingeodeetin luovuttamaan edellä mainitun kohteen tarjouksessa mainittuun hintaan Talokolmikko Oy:lle, tai hänen määräämälleen taholle, sekä allekirjoittamaan luovutukseen liittyvät suunnitteluvaraus-, toteutus- ja tontinluovutussopimukset.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja, projektipäällikkö ja kaupungingeodeetti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset