Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Suunnitteluvaraus ja myyntivaltuutus koskien tilan 186-401-1-2773 osaa osoitteessa Ainolanväylä

JARDno-2019-255

Valmistelija

  • Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Martina Jerima, Juhana Hiironen

Kaupunki omistaa Järvenpäässä Ainolanväylän pohjoispuolella ja junaradan länsipuolella olevan Lepola IV -alueen, joka muodostuu pääasiassa tilasta 186-401-1-2773, ja osittain sitä pohjoisesta ja lännestä ympäröivistä kiinteistöistä (186-22-9903-16, 186-22-9903-6, 186-22-9908-2, 186-22-9901-0). Edellä mainittu alue (suunnittelualue) on jaettu edelleen viiteen osa-alueeseen (osa-alue 1, 2, 3, 4 tai 5, ks. liite 1).

Järvenpään kaupunki järjesti Lepola IV osa-alueista 1-4 kaikille avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 16.4.2018–13.8.2018. Kilpailun tavoitteena oli rakentaa alueesta erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Kilpailun pohjana toimi kaupungin laatima kaavarunkoluonnos ja laatukäsikirja. Kilpailuohjelma ja laatukäsikirja asian liitteenä (liitteet 2-3). Kilpailuun osallistuvan oli laadittava maankäytön suunnitelma suunnittelualueelle tai sen osa-alueille sekä tehtävä ostotarjous suunnitelman mukaisista alueista.

T2H Rakennus Oy osallistui suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun (kilpailuehdotus liiteenä 4). Neuvottelujen yhteydessä todettiin, että T2H Rakennus Oy:n tarjouksessa ehdottama suunnitelma voisi sopia osa-alueita 1-4 paremmin kilpailun ulkopuoliselle osa-alueelle 5. Tästä johtuen T2H Rakennus Oy:n kanssa käynnistettiin neuvottelut suunnitteluvaraus- ja tontinluovutussopimuksen aikaansaamiseksi osa-alueesta 5. Koska T2H Rakennus Oy:lle luovutettava alue ei ole ollut tarjouskilpailun kohteena, tuli varmistua siitä, että kohde myydään käyvällä hinnalla kilpailua vääristämättä. Tästä johtuen, on riippumaton arvioijan tehnyt arvion kohteen markkina-arvosta (GEM Property Oy, arviokirja 17.1.2019). Määritelty markkina-arvo muodostaa kohteen minimimyyntihinnan, josta kunta voi sopia myöntämättä valtion tukea. T2H Rakennus Oy on käydyissä neuvotteluissa hyväksynyt sen, että he sitoutuvat ostamaan kohteen määritellyllä markkina-arvolla (350 €/kem2). Lopullinen kauppahinta määräytyy tulevassa asemakaavassa määrätyn suurimman sallitun rakennusoikeuden ja em. kerrosneliöhinnan tulona.

Kaupunkikehityksen ja Lepola IV -hankkeen vetäjät ovat sitä mieltä, että alueen suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista kehittämistä edesauttaa se, että osa-alue 5 saadaan mukaan samaan yhteissuunnitteluvaiheeseen muiden osa-alueiden kanssa. Näin toimimalla koko alueen rakentuminen saadaan yhdellä kertaa markkinaehtoisesti ja kaikkien toimijoiden yhteisellä näkemyksellä ja työpanoksella liikkeelle.

T2H Rakennus Oy:n kanssa allekirjoitetaan tontinluovutus- ja suunnitteluvaraussopimus, jonka jälkeen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan yhteistyössä Lepola IV suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajien kanssa. Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä maksetaan suunnitteluvarausmaksu, joka toimii kiinteistökaupan tekemisen vakuutena ja kauppahinnan 1. erän maksuna. Mikäli toimija ei mistä tahansa syystä osta kohdetta kaupungilta sopimuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, on kaupungilla oikeus saada suunnitteluvarausmaksua vastaava määrä sopimussakkona, ja kuitata se maksetuksi suunnitteluvarausmaksulla. Kiinteistökaupan jälkeen ostajaa sitovat maapoliittisessa ohjelmassa ja sen liitteinä olevissa kauppakirjamalleissa esitetyt rakentamisvelvoitteet ja siihen liittyvät edelleenluovutuskiellot ym. sanktiot.

OKT

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. valtuuttaa kaupungingeodeetin luovuttamaan edellä mainitun kohteen arviokirjassa esitettyyn hintaan T2H Rakennus Oy:lle, tai heidän määräämälleen taholle, sekä
  2. allekirjoittamaan luovutukseen liittyvät suunnitteluvaraus, toteutus- ja tontinluovutussopimukset.

 

Käsittely

Käsittelyna aikana paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja, projektipäällikkö ja kaupungingeodeetti.

Käsittelyn kuluessa Petri Graeffe ehdotti päätösehdotuksen hylkäämistä. Mikko Taavitsainen ja Pepe Makkonen kannattivat ehdotusta.

Puheejohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Jaa - päätösehdotus, Ei - Graeffen muutosehdotus.

Päätös

Äänestyksen jälkeen ääniin 6 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ hyväksyttiin päätösehdotus.

Petri Graeffe jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 55%

    Tiia Lintula, Ulla-Mari Karhu, Jarno Hautamäki, Katja Repo, Mikko Päivinen, Helinä Perttu

  • Ei 5 kpl 45%

    Tarja Edry, Petri Graeffe, Mikko Taavitsainen, Kaarina Wilskman, Pepe Makkonen

Tiedoksi

Asianomaiset, Kaupunkikehitysjohtaja, Kaavoitusjohtaja, Kaupunkitekniikan johtaja, Kaupungingeodeetti, Kaupunkikuva-arkkitehti, Projektipäällikkö, Elinvoimajohtaja, Asemakaava-arkkitehti