Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Lepola IV alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ratkaiseminen

JARDno-2019-236

Valmistelija

  • Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Martina Jerima, Juhana Hiironen

Järvenpään kaupunki järjesti Lepola IV alueesta kaikille avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 16.4.2018 – 13.8.2018. Lepola IV –alue muodostuu pääasiassa tilasta 186-401-1-2773 ja osittain sitä pohjoisesta ja lännestä ympäröivistä kiinteistöistä (186-22-9903-16, 186-22-9903-6, 186-22-9908-2, 186-22-9901-0). Edellä mainittu alue (suunnittelualue) oli kilpailussa jaettu edelleen viiteen osa-alueeseen (osa-alue 1, 2, 3, 4 tai 5, ks. liite 1), joista neljään osa-alueeseen (osa-alueet 1-4) kilpailulla haettiin toteuttajaa.

Kilpailun tavoitteena oli rakentaa alueesta erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Kilpailun pohjana toimi kaupungin laatima kaavarunkoluonnos ja laatukäsikirja. Kilpailuohjelma ja laatukäsikirja asian liitteenä (liitteet 2-3). Kilpailuun osallistuvan oli laadittava maankäytön suunnitelma suunnittelualueelle tai osa-alueille sekä tehtävä ostotarjous suunnitelman mukaisista kortteleista.

Kilpailuun saatiin 11 ehdotusta määräaikaan mennessä. Ehdotukset asian liitteenä (liitteet 4-15). Arviointiryhmä arvioi kaikki ehdotukset asiakirjojen perusteella. Arviot löytyvät liitteenä olevasta arviointipöytäkirjasta (liite 16). Arviointiryhmä valitsi täydentäviin neuvotteluihin seuraavat ehdotukset, joiden tekijöiden kanssa on käyty jatkoneuvotteluja kilpailuehdotuksen toteutusperiaatteista:

‐ Avara Oy ja Sikla Oy, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Soini & Horto

‐ Talokolmikko Oy (Talokolmikko Oy:n nimi muuttunut Cubesta Oy:ksi 1.2.2019 lähtien), suunnittelija Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy

‐ Varte Oy, suunnittelija Arkkitehtitoimisto Ajak Oy

‐ T2H Rakennus Oy, suunnittelija Arkkitehtiruutu Oy 

Täydentävien neuvottelujen jälkeen tekijöiden kanssa käytiin kaupalliset neuvottelut. Arviointityöryhmä esittää Lepola IV alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajiksi:

osa-alueelle 1 Avara Oy:n ja Sikla Oy:n tekemää ehdotusta ”Avara – Sikla”

osa-alueelle 2 Cubesta Oy:n tekemää ehdotusta ”Bardi” (Talokolmikko Oy:n nimi muuttunut Cubesta Oy:ksi 1.2.2019 lähtien)

osa-alueelle 3 Varte Oy:n tekemää ehdotusta ”Bumble-Bee”

osa-alueelle 4 ei esitetä voittajaehdotusta. Kaupunki päättää osa-alueen luovutuksesta erikseen.

Voittajatahojen tarjouksissa esitetyt hinnat on kirjattu arviointipöytäkirjaan. Kohteiden lopullinen kauppahinta määräytyy kohteelle asemakaavassa suurimman sallitun rakennusoikeuden (kem2) ja tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan (€/kem2) tulona.

Voittajien kanssa allekirjoitetaan tontinluovutus- ja suunnitteluvaraussopimus, jonka jälkeen asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan yhteistyössä voittajien kanssa. Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä maksetaan suunnitteluvarausmaksu, joka toimii kiinteistökaupan tekemisen vakuutena ja kauppahinnan 1. erän maksuna. Mikäli voittaja ei mistä tahansa syystä osta kohdetta kaupungilta sopimuksessa esitetyn aikataulun puitteissa, on kaupungilla oikeus saada suunnitteluvarausmaksua vastaava määrä sopimussakkona, ja kuitata se maksetuksi suunnitteluvarausmaksulla. Kiinteistökaupan jälkeen ostajaa sitovat maapoliittisessa ohjelmassa ja sen liitteinä olevissa kauppakirjamalleissa esitetyt rakentamisvelvoitteet ja siihen liittyvät edelleenluovutuskiellot ym. sanktiot.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. valita suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajiksi osa-alueelle 1 Avara Oy:n ja Sikla Oy:n tekemä ehdotus ”Avara - Sikla”, osa-alueelle 2 Cubesta Oy:n (entinen Talokolmikko Oy) tekemä ehdotus ”Bardi” ja osa-alueelle 3 Varte Oy:n tekemä ehdotus ”Bumble-Bee”
  2. valtuuttaa kaupungingeodeetin luovuttamaan edellä mainitut kohteet tarjouksissa mainittuihin hintoihin kilpailun voittajille, tai heidän määräämilleen tahoille, sekä allekirjoittamaan luovutukseen liittyvät suunnitteluvaraus, toteutus- ja tontinluovutussopimukset. 

 

Käsittely

Käsittelyn aikana paikalla olivat kaupunkikehitysjohtaja, projektipäällikkö ja kaupungingeodeetti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianomaiset, Kaupunkikehitysjohtaja, Kaavoitusjohtaja, Kaupunkitekniikan johtaja, Kaupungingeodeetti, Kaupunkikuva-arkkitehti, Projektipäällikkö, Elinvoimajohtaja, Asemakaava-arkkitehti