Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Konserniyhteisöjen edustajien nimeäminen

JARDno-2018-655

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Valtuutsoryhmien puheenjohtajilta on pyydetty tiedot mahdollisista muutostarpeista yhteisökohtaisiin edustajiin. Määräaikaan mennessä ei saatu ilmoituksia tarvittavista muutoksista.

Liitteenä on yhteenveto konserniyhteisöjen nykyisistä edustajista. Yhteisökohtaiset viranhaltijavastuuhenkilöt tuodaan erikseen päätettäväksi kun ne on käyty läpi kaupungin johtoryhmässä. Vastuuhenkilöihin tulee merkittäviä muutoksia Keski-Uudenmaan soten tuotannonsiirrosta johtuen. Päätettäväksi tuodaan vielä erikseen samasta syystä myös puuttuvat yhtiö- ja vuosikokousedustajat. 

AP

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

* nimetä ehdokkaat yhteisökohtaisiksi edustajiksi liitteen mukaisesti ja tehdä siihen tarvittavat muutokset kokouksessa

* nimetyt ehdokkuudet ovat voimassa enintään vuoden 2021 loppuun.

 

Käsittely

Mikko Taavitsainen ehdotti, että:

  • Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalon varsinaiseksi jäseneksi Mikko Sallisen tilalle valitaan Raimo Hämäläinen
  • Mestaritoiminta Oy:n varajäseneksi Marjaana Sallisen tilalle valitaan Birgitta Björkstedt

 

Katja Repo ehdotti, että:

  • Järvenpään Pysäköinti Oy:n valitaan Pepe Makkosen varalle Arvi Kekäläinen
  • Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1 Oy:n Pepe Makkosen varalle valitaan Arvi Kekäläinen

 

Ulla-Mari Karhu totesi, että valtuusto valitsi kokouksessaan 10.12.2018 § 109 HUS:n valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Raija Latva-Karjamaan tilalle Asko Viitalan.

 

Mikko Päivinen ehdotti, että Irja Paloheimon tilalle valitaan Taru Meritie seuraavissa kohdissa:

  • Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä, Kuntayhtymävaltuuston jäsen
  • Kiertokapula Oy, Hallituksen varajäsen

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyin muutoksin.

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2019 konserniyhteisöjen edustajista. Nyt on käsittelyssä yhteisökohtaisten vastuuhenkilöiden nimeäminen ja yksittäisten yhteisöjen luottamushenkilövalinnat havaittujen muutostarpeiden osalta. Ehdotus yhteisökohtaisista vastuuhenkilöistä ja heidän varajäsenistä on liitteenä. Yhteisökohtaisen vastuuhenkilön tehtävänä on seurata yhteisön käsittelyssä olevia asioita, olla aktiivisesti yhteydessä yhteisön kaupungin edustajaan/edustajiin ja välittää tietoa kaupungin sisällä palvelualueelle ja konsernijohdolle yhteisön asioista.

Menettely yhtiö- ja vuosikokousedustajan valinnan osalta

Yhtiö- ja vuosikokousedustajia ei nyt nimetä. Käytäntönä on jatkossa se, että kun yhteisön kutsu yhtiökokoukseen/vuosikokoukseen tulee, niin se otetaan omana asiana kaupunginhallituksen käsittelyyn. Samassa yhteydessä nimetään yhtiökokousedustaja ja annetaan mahdollinen ohjeistus.

Konserniyhteisöjen luottamushenkilöedustajien osalta on tunnistettuseuraavat ehdokkaiden nimeämistarpeet:

Kiljavan Sairaala Oy

Kaksi paikkaa yhtiön hallitukseen, edustajien toivotaan löytyvän luottamushenkilöistä, ehdotukset voi tehdä kokouksessa.

Tuusulanjärvi-hanke, ohjausryhmän jäsenet

Miia Haikonen, varsinainen jäsen

Essi Hämäläinen, varajäsen

Jatsi Oy

Hallituksen jäsen Ari Alapartanen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä ja tilalle on ehdotettu nykyistä varajäsentä Jarkko Liimataista. Jarkko Liimataiselle tulisi lisäksi näin ollen nimetä varajäsen. Ehdotus annetaan kokouksessa.

Keski-Uudenmaan informatioteknologia Oy

Nimetään hallitukseen uusi ehdokas Pirkka Ruishalmeen tilalle.

Mestaritoiminta Oy

Petri Graeffen tilalle nimetään uusi edustaja hallituksen varajäseneksi (Willem van Schevikhoven (pj:n vara)

Em. nimeämiset ovat voimassa enintään vuoden 2021 loppuun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

*hyväksyä yhteisökohtaiset kaupungin vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti

*hyväksyä konserniyhteisöjen edustajiin seuraavat muutokset:

 Kiljavan Sairaala Oy: Ehdokkaat 2 kpl nimetään kokouksessa.

 Tuusulanjärvi-hankkeen ohjausryhmä: Mia Haikonen varsinainen jäsen, Essi Hämäläinen varajäsen.

 Jatsi Oy: Hallituksen jäseneksi Ari Alapartasen tilalle Jarkko Liiman, hänen varajäsen nimetään kokouksessa.

 Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy: Ehdokas Pirkka Ruishalmeen tilalle hallituksen jäseneksi nimettävästä annetaan kokouksessa.

 Mestaritoiminta Oy: Ehdokas Petri Graeffen tilalle hallituksen varajäseneksi annetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Kaarina Wilskman poistui kokoustilasta esteellisenä (Osallisuusjäävi, hallintolaki 28.1 § 1-k), eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun, eikä päätöksentekoon.

Käsittelyn kuluessa Katja Repo ehdotti, että Keski-Uudenmaan Informatioteknologia Oy:n hallitukseen ehdokkaaksi valitaan Sanna Kerminen.

Jatsi Oy: Helinä Perttu ehdotti, että hallituksen jäseneksi Ari Alapartasen tilalle Jarkko Liiman ja hänen varajäseneksi ehdokkaaksi nimetään Mika Korpela.

Käsittelyn kuluessa Helinä Perttu ehdotti, että Petri Graeffen tilalle Mestaritoiminta Oy:n hallituksen varajäseneksi ehdokkaaksi nimetään Petri Oikkonen.

Käsittelyn kuluessa Petri Graeffe ehdotti, että eläkeläisneuvostoon ehdokkaaksi nimetään Lars-Erik Wilskman.

Käsittelyn kuluessa Petri Graeffe ehdotti, että Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymään Ilkka Jokisen tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi ehdokkaaksi nimetään Esa Kukkonen.

Käsittelyn kuluessa Petri Graeffe ehdotti, että Jatsi Osakeyhtiöön Ilkka Jokisen tilalle hallituksen varajäseneksi ehdokkaaksi nimetään Lars-Erik Wilskman.

Puheenjohtaja tiedusteli keskustelun kuluessa, voidaanko Kiljavan Sairaala Oy:n hallituspaikkojen nimeämiset palauttaa valmisteluun toisen ehdokkaan osalta. Toinen ehdokas olisi valittava hyte-johtaja. Tätä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

konserniyhteisöjen edustajat ja vastuuhenkilöt, kirjaamopalvelut